Informacijska tehnologija za informacijske stručnjake

 

Naziv kolegija:
Informacijska tehnologija za informacijske stručnjake
Šifra ISVU:
215384
Šifra MOZVAG:
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Papić, Anita
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je studentima ukazati na važnost informacijske tehnologije kao bilo kojeg oblika tehnologije kojom se ljudi koriste za upravljanje i obradbu informacija, a koja čini spregu mikroelektronike, računala, telekomunikacije i softvera. Studenti će se osposobiti za uporabu informacijskih sustava u uredskom poslovanju u okviru različitih područja ljudskih djelatnosti kao što su školstvo, zdravstvo, turizam, industrija, upravna tijela itd. Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje cjelokupnog procesa informatizacije u organizacijama i primjenu najnovijih tehnoloških dostignuća u uredskom poslovanju.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • vladati napredno stručnom terminologijom i nazivljem u području informacijsko komunikacijske tehnologije;
 • koristiti napredno vještine informatičke i informacijske pismenosti u najširem smislu;
 • koristiti napredno uredske aplikacije.

Sadržaj predmeta:

Teme koje će biti obrađene kroz predavanja u sklopu kolegija su sljedeće: određenje i razgraničenje stručne terminologije i nazivlja u području informacijsko komunikacijske tehnologije; povijesni pregled razvoja informacijske tehnologije; građa računala i hardverskih komponenti; ergonomski uvjeti pri radu s informacijskom tehnologijom; obitelji operacijskih sustava; topologije računalnih mreža; taksonomija informacijskih sustava; vrste programskih jezika; oblačno računalstvo; računalni kriminalitet; informacijska sigurnost; suvremeni trendovi razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije. Na vježbama u sklopu kolegija studenti će se osposobiti za napredno korištenje uredskih aplikacija i interneta te različitih vještina informatičke i informacijske pismenosti u najširem smislu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama  
-vladati napredno stručnom terminologijom i nazivljem u području informacijsko komunikacijske tehnologije;
pisani test (25 % ukupne ocjene)
usmeni ispit (25% ukupne ocjene)
 
Samostalni zadatci
rješavanje samostalnih zadataka
 
 
-koristiti napredno vještine informatičke i informacijske pismenosti u najširem smislu;
praktičan rad (10% ukupne ocjene)
rješavanje kratkih kvizova
 
kontinuirana provjera znanja(15% ukupne ocjene)
 
 
 
Vježbe
 
rješavanje problemskih zadataka
 
-koristiti napredno uredske aplikacije;
 
 
aktivnost u nastavi (25% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost i priprema za nastavu, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost i priprema za nastavu 1 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,633 0%
Pismeni ispit 0,633 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Praktični rad 1 0%
Usmeni ispit 0,609 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. ECDL-European Computer Driving Licence, URL: http://www.ecdl.hr
 2. Kiš, M. . Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski informatički rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak, 2000.
 3. Nadrljanski, Đ.; Nadrljanski, M. Osnove informatike. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007., URL: http://www.ffst.unist.hr/images/50013808/osnove_informatike.pdf

Dopunska literatura:

 1. Časopis Bug, URL: http://www.bug.hr
 2. Časopis PC CHIP, URL: http://www.pcchip.hr

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: