Sociologija svakodnevnog života

 

Naziv kolegija:
Sociologija svakodnevnog života
Šifra ISVU:
218446
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Žanić, Mateo
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 

Ciljevi su predmeta upoznati studente s ključnim, sociološki relevantnim, pristupima svakodnevnom životu, osposobiti ih za interpretiranje različitih tipova društvenih interakcija u svakodnevnici te analiziranje procesa u kojima se neki aspekti svakodnevnice ponavljaju, rutiniziraju, kao i procesa koji utječu na ubrzano mijenjanje i nestabilnost suvremenog svakodnevnog života. Napokon, cilj je potaknuti studente na osmišljavanje i provođenje samostalnog istraživanja iz područja sociologija svakodnevnog života.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Kritički vrednovati i interpretirati različite sociološke pristupe svakodnevnom životu
 • Analizirati u kojoj mjeri akteri mogu iskazivati svoju slobodu i kreativnost u svakodnevnici, a u kojoj mjeri se ponašaju u skladu s društvenim pritiscima i ograničenjima
 • Interpretirati kako i u kojoj mjeri društvene, kulturne, tehnološke i druge promjene utječu na promjene u svakodnevnom životu
 • Procijeniti koja je istraživačka metoda prikladna za provođenje istraživanja iz svakodnevnog života
 • Formulirati istraživačke ciljeve i hipoteze iz područja sociologije svakodnevnog života, što bi studentima omogućilo provođenje samostalnog, smislenog istraživanja

Sadržaj predmeta:

 

Teorijski i povijesni pregled: U izvođenju predmeta ukazat će se na doprinos pojedinih socioloških pristupa koji su se bavili tumačenjem svakodnevnice kao što su: simbolički interakcionizam, fenomenologija, etnometodologija. Također, posebno bi se obradili i tekstovi pojedinih autora koji su zahvaćali teme iz svakodnevnog života: G. Simmel, Z. Bauman, A. Giddens i drugi. Također, studente će se upoznati sa pristupima svakodnevnici pojedinih povjesničara (F. Braudel) i antropologa (hermeneutički pristup C. Geertza).

Analiza ključnih tema: u tom kontekstu obradile bi se sljedeće teme životni stil, identiteti, prostori svakodnevnih aktivnosti, strukturiranje svakodnevnog vremena, kultura i svakodnevnica, rad i svakodnevni život.

Osmišljavanje samostalnog istraživačkog projekta: studente bi se potaknulo na osmišljavanje samostalnog istraživanja i to upoznajući ih sa kvalitativnim metodama istraživanja. Osobita će se pažnja pritom posvetiti etnografiji i utemeljenoj teoriji.

Rad na seminaru: izvodit će se tako da će se od drugog do petog tjedna obrađivati neki ključni tekstovi u kojima se problematizira svakodnevni život. Nakon toga će na seminarima studenti usmeno iznositi svoje seminarske radove koje će samostalno pripremiti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje, analiza primjera, rasprava Pohađanje nastave te aktivno sudjelovanje u nastavi Kritički vrednovati i interpretirati različite sociološke pristupe svakodnevnom životu
 
Pismeni ispit, pri čemu dva kolokvija mogu zamijeniti pisanje ispita, te usmeni ispit. Od studenata će se tražiti razumijevanje i kritičko vrednovanje teorijskih pristupa te mogućnosti njihove primjene za analizu aktualnih pojava.
Uspoređivanje pojmova i teorija, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature Pohađanje nastave te aktivno sudjelovanje u nastavi Analizirati u kojoj mjeri akteri mogu iskazivati svoju slobodu i kreativnost u svakodnevnici, a u kojoj mjeri se ponašaju u skladu s društvenim pritiscima i ograničenjima
 
Pismeni ispit, pri čemu dva kolokvija mogu zamijeniti pisanje ispita, te usmeni ispit. Od studenata će se tražiti razumijevanje i kritičko vrednovanje teorijskih pristupa te mogućnosti njihove primjene za analizu aktualnih pojava.
Uspoređivanje pojmova i teorija, izdvajanje prednosti i nedostataka, analiza slučaja Pohađanje nastave te aktivno sudjelovanje u nastavi Interpretirati kako i u kojoj mjeri društvene, kulturne, tehnološke i druge promjene utječu na promjene u svakodnevnom životu
 
Pismeni ispit, pri čemu dva kolokvija mogu zamijeniti pisanje ispita, te usmeni ispit. Od studenata će se tražiti razumijevanje i kritičko vrednovanje teorijskih pristupa te mogućnosti njihove primjene za analizu aktualnih pojava.
Uspoređivanje pojmova i teorija, izdvajanje prednosti i nedostataka, analiza slučaja Samostalna analiza literature i izvora.
 
Uspoređivanje primjera i zaključivanje
Interpretirati kako i u kojoj mjeri društvene, kulturne, tehnološke i druge promjene utječu na promjene u svakodnevnom životu
 
Pismeni ispit, pri čemu dva kolokvija mogu zamijeniti pisanje ispita, te usmeni ispit. Od studenata će se tražiti razumijevanje i kritičko vrednovanje teorijskih pristupa te mogućnosti njihove primjene za analizu aktualnih pojava.
Uspoređivanje pojmova i teorija, izdvajanje prednosti i nedostataka, analiza slučaja Samostalna analiza literature i izvora.
 
Uspoređivanje primjera i zaključivanje
Procijeniti koja je istraživačka metoda prikladna za provođenje istraživanja iz svakodnevnog života
 
Seminarski rad u kojem se od studenta očekuje samostalno istraživanje kroz obradu zadane teme iz svakodnevnog života. Seminar se mora usmeno iznijeti te predati u pismenom obliku. 
Sinteza i vrednovanje pojmova i teorija Planiranje i provedba istraživanja Formulirati istraživačke ciljeve i hipoteze iz područja sociologije svakodnevnog života, što bi studentima omogućilo provođenje samostalnog, smislenog istraživanja
 
Seminarski rad u kojem se od studenta očekuje samostalno istraživanje kroz obradu zadane teme iz svakodnevnog života. Seminar se mora usmeno iznijeti te predati u pismenom obliku. 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Pismeni ispit 0,8 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena studenta formirat će se na temelju kriterija s kojima će studenti biti upoznati, pri čemu će se vrednovati seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit te aktivnosti na nastavi vezane uz osmišljavanje samostalnog istraživanja. Od ukupno 100 bodova pojedine aktivnosti će nositi sljedeći broj bodova:

Pismeni ispit (koji će biti moguće položiti i putem dva kolokvija): 60% (60 bodova)

Seminarski rad: 20% (20 bodova)

Usmeni ispit: 10% (10 bodova)

Aktivnost na nastavi: 10% (10 bodova)

Bodovna ljestvica:

0-49 bodova: nedovoljan (1)

50-64 bodova: dovoljan (2)

65-79 bodova: dobar (3)

80-89 bodova: vrlo dobar (4)

90-100 bodova: odličan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Berger P. L. i Luckmann T. (1992). Socijalna konstrukcija zbilje. Zagreb: Naprijed.
 2. Elias, N. (2007). ˝Odnosi međuprožimanja – problemi društvenih veza˝. U: Što je sociologija? (str. 113-134). Zagreb: Antibarbarus.
 3. Giddens A. (2007). ˝Društvena interakcija i svakodnevni život˝. U: Sociologija (str. 80-103). Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 4.  

Dopunska literatura:

 1. Bauman, Z. (2009). Fluidni život. Novi sad: Mediterran publishing.
 2. Flick, U., von Kardoff, E., Steinke, I. (ur.) (2004). A Companion to Qualitative Research. SAGE Publications.
 3. Kracauer, S. (2017). Namještenici: iz najnovije Njemačke. Zagreb: Sandorf.
 4. Moran, J. (2011). Čitanje svakodnevnice. Beograd: XX vek.
 5. Spasić, Ivana (2004). Sociologije svakodnevnog života, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 6. Sztompka, Piotr (2008). The Focus on Everyday Life: a New Turn in Sociology, European Review, Vol. 16, No. 1, 1-15.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: