Socijalna patologija

 

Naziv kolegija:
Socijalna patologija
Šifra ISVU:
218445
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Herceg Pakšić, Barbara
30
0
0
Pakšić, Ivan
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studentima pružiti osnovna znanja o mikro i makro aspektima socijalne patologije te moguće adaptivne strategije u identificiranju i posljedicama postojećih socijalno patoloških pojava.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovoga kolegija student će moći:

 • Objasniti cilj i svrhu socijalne patologije i njezin odnos prema drugim disciplinama
 • Interpretirati povijesni razvoj socijalne patologije
 • Interpretirati temeljne pojmove socio-patološke fenomenologije
 • Usporediti teorije socijalne patologije sa socioekonomskim kretanjima
 • Planirati i vrednovati aktivnosti prevencije socijalno-patoloških ponašanja
 • Provesti samostalno seminarsko istraživanje te kvalitetno komunicirati njegove rezultate

Sadržaj predmeta:

Nastanak i povijesni razvoj socijalne patologije. Teorijska perspektiva socijalne patologije. Etiologija socijalne patologije. Metode istraživanja socijalne patologije. Fenomenologija socijalne patologije (primjerice: ovisnosti, skitnja, samoubojstvo, prosjačenje…) i njihov utjecaj na kriminalitet.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Predavanje
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
Samostalna analiza literature
Izlaganje
Aktivno sudjelovanje u raspravi
Objasniti cilj i svrhu socijalne patologije i njezin odnos prema drugim disciplinama Aktivnost na nastavi
Usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje Slušanje
Izlaganje
Interpretirati povijesni razvoj socijalne patologije Aktivnost na nastavi
Usmeni ispit
Heuristički razgovor, rasprava, analiza primjera Aktivno sudjelovanje u raspravi
Samostalna analiza literature
Uspoređivanje primjera i zaključivanje
Interpretirati temeljne pojmove socio-patološke fenomenologije
 
Aktivnost na nastavi
Heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
Aktivno sudjelovanje u raspravi
Samostalna analiza literature
Uspoređivanje primjera i zaključivanje
Usporediti teorije socijalne patologije sa socioekonomskim kretanjima
 
Aktivnost na nastavi
Usmeni ispit
Rasprava, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature i izvora, rad na tekstu Aktivno sudjelovanje u raspravi
Samostalna analiza literature i izvora
Planirati i vrednovati aktivnosti revencije socijalno-patoloških ponašanja
 
Aktivnost na nastavi
Seminarska nastava, grupna rasprava Samostalan rad na literaturi i istraživanje
Izlaganje
 
Provesti samostalno seminarsko istraživanje te kvalitetno komunicirati njegove rezultate Ocjena seminarskog rada

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Istraživanje 0,6 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,4 0%
Usmeni ispit 0,6 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjivanje studenta se provodi kontinuirano tijekom nastave, praćenjem njihovih obaveza prema detaljno razrađenim kriterijima koji su studentima javno dostupni. Završna ocjena se definira izvršenjem obaveze pisanja eseja  i usmenim ispitom. Studenti su dužni zadovoljiti kriterije svih zadanih elemenata praćenja uspješnosti.

Udjeli pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja:

aktivnost u nastavi: 20%

seminarski rad: 20%

samostalni zadaci: 20%

usmeni ispit: 40%

 

Bodovna ljestvica:

 

0,00 – 50,00 bodova: nedovoljan (1);

50,01 – 58,00 bodova: dovoljan (2);

58,01 – 75,00 bodova: dobar (3);

75,01 – 92,00 bodova: vrlo dobar (4);

92,01 – 100,00 bodova: izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Šeparović, Z.: Kriminologija i socijalna patologija, Biblioteka udžbenici i skripta, Zagreb, 1981
 2. Mikšaj-Todorović Lj., Ricijaš N., Singer M.,: Razlike u obiteljskim prilikama maloljetnih delikvenata s obzirom na poremećenost odnosa u obitelji, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol 13, 2/2006, str. 1035-1050.
 3. Singer, M., Kovčo-Vukadin, I., Cajner Mraović, I:: Kriminologija, treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2002.(Odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Kovčo Vukadin, I., Ljubin Golub, T., Damjanović, N.: Nasilna viktimizacija djece u Hrvatskoj – stanje i trendovi. Zbornik radova sa skupa Nasilje nad djecom i među djecom (2008), Filozofski fakultet, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 249-266 (2010)
 2. Kovčo, I. : Sociopatološki oblici ponašanja roditelja kao rizični čimbenici razvoja poremećaja u ponašanju djece i mladeži. U: Bašić, J., Janković, J. (ur.): Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži, Zagreb, 2000

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: