Ekonomska sociologija

 

Naziv kolegija:
Ekonomska sociologija
Šifra ISVU:
218442
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pisker, Barbara
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi i zadaci kolegija su višestruki:

 • upoznati studente sa društveno-ekonomskim procesima, pojavama i odnosima, zakonitostima njihovog razvitka ali i međusobnog odnosa i zavisnosti, kao i konteksta društva kao totaliteta, s posebnim osvrtom na socijalne aspekte ekonomskog fenomena.
 • potaknuti studente na uporabu teorijskih koncepata za razumijevanje društveno-ekonomskih pojava u vlastitom društvu kao i usporedbu s drugima, te kreativnu primijenu socioloških koncepata na svakodnevno iskustvo studenata.
 • razviti kritičko – analitičke sposobnosti studenata, razumijevanje uzročno – posljedičnih veza u društveno-ekonomskim odnosima, te formiranje osobnih stavova o stanju u društvu.
 • osposobiti studente za razumijevanje, tumačenje i istraživanje društveno-ekonomskih pojava i procesa. 

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Primijeniti temeljne teorijske koncepcije ekonomske sociologije u razumijevanju suvremenih društveno-ekonomskih fenomena
 • Argumentirano raspravljati o ekonomskim pojavama koristeći kategorije i koncepte ekonomske sociologije
 • Kritički sustavno valorizirati primjenu ključnih koncepta ekonomske sociologije u teorijskim i empirijskim analizama socio-ekonomskih fenomena
 • Interpretirati i kritički vrednovati stručni i/ili znanstveni tekst iz područja ekonomske sociologije
 • Istražiti i interpretirati društveno-ekonomske fenomene
 • Izraditi seminarski rad i prezentirati izabranu temu iz područja ekonomske sociologije

Sadržaj predmeta:

Predmet i nastanak ekonomske sociologije. Osnovni pojmovi ekonomske sociologije. Klasici ekonomske sociologije i suvremena ekonomska sociologija. Ekonomska organizacija i tvrtka. Socijalni kapital i ekonomska uspješnost. Ekonomski i sociološki pristupi tržištima. Politika i ekonomija. Koncept društvene solidarnosti i problem distribucije. Pravo i ekonomija. Korupcija. Kultura i ekonomski razvitak. Socijalno poduzetništvo. Kultura, povjerenje i potrošnja. Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje. Rod i ekonomija. Globalizacija: zaduženost, komercijalizacija i konzumerizam. Ekologija, etika i ekonomija. Ekološka dimenzija suvremenog socio-ekonomskog modela. Razvoj i napredak kao etička i ekološka kategorija. Alternativni socio-ekonomski modeli.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje, rasprava Aktivno praćenje predavanja i uključivanje u raspravu o postavljenim pitanjima i otvorenim temama Primijeniti temeljne teorijske koncepcije ekonomske sociologije u razumijevanju suvremenih društveno-ekonomskih fenomena
Argumentirano raspravljati o ekonomskim pojavama koristeći kategorije i koncepte ekonomske sociologije
Kritički sustavno valorizirati primjenu ključnih koncepta ekonomske sociologije u teorijskim i empirijskim analizama socio-ekonomskih fenomena
Aktivnost u predavanjima, pismeni i usmeni ispit
Radionica Aktivno sudjelovanje u radionicama. Primijeniti temeljne teorijske koncepcije ekonomske sociologije u razumijevanju suvremenih društveno-ekonomskih fenomena
Argumentirano raspravljati o ekonomskim pojavama koristeći kategorije i koncepte ekonomske sociologije
Kritički sustavno valorizirati primjenu ključnih koncepta ekonomske sociologije u teorijskim i empirijskim analizama socio-ekonomskih fenomena
Istražiti i interpretirati društveno-ekonomske fenomene
Aktivnost u radionicama, pismeni i usmeni ispit
Seminarski rad Izrada i aktivno sudjelovanje u radu seminara, izlaganje seminarskog rada. Istražiti i interpretirati društveno-ekonomske fenomene
Izraditi seminarski rad i prezentirati izabranu temu iz područja ekonomske sociologije
Aktivnost u seminarima, evaluacija pripremljenosti izlaganja, pisani seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 10%
Pismeni ispit 1 50%
Seminarski rad 0,5 20%
Usmeni ispit 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student tijekom nastave piše dva kolokvija i jedan seminarski rad. Završni ispit pišu studenti koji ne polože kolokvije. Konačna ocjena donosi se na usmenom ispitu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student je obvezan redovito pohađati i aktivno sudjelovati u nastavi (predavanja, radionice i seminare) te napisati jedan seminarski rad.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Swedberg, R. (2006), Načela ekonomske sociologije, Mate, ZŠEM, Zagreb
 2. Swedberg, R./Granovetter, M. (1992). Introduction. U: Swedberg,  R./Granovetter, M. (Eds). The Sociology of Economic Life. Westview Press Boulder, San Francisco, Oxford (str 1-26)

Dopunska literatura:

 1. Čengić, D. (2016). Ekonomska elita: vladar iz sjene?: prilozi ekonomskoj sociologiji. Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 2. Čolić, S. (ur.) (2013). Potrošačka kultura i konzumerizam. Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 3. Drucker, P. (2007). Upravljanje u budućem društvu. Zagreb, M.E.P. Consult
 4. Edvinsson, L. (2003). Korporacijska longituda. Zagreb, Differo
 5. Enghdal, W.F. (2010). Bogovi novca. Zagreb, Detecta d.o.o.
 6. Polanyi, K. (1999). Velika preobrazba. Zagreb, Naklada Jesenski i Turk
 7. Filipić, P. (2012). Ekonomski paradoksi. Zagreb, Jesenski i Turk, 2012.
 8. Friedman, M. (1992). Kapitalizam i sloboda. Zagreb, Globus – Školska knjiga.
 9. Fukuyama, F. (2003). Kraj čovjeka? Zagreb, Izvori
 10. Gladwell, M. (2011). Točka preokreta. Zagreb: Jesenski i Turk
 11. Gray, J. (1997). Lažna zora – Iluzije globalnog kapitalizma. Zagreb, Masmedia
 12. Harvey, D. (2004). Kratka povijest neoliberalizma. Zagreb, V.B.Z.
 13. Kalanj, R. (2010). Ekonomska sociologija i problem tržišta. Socijalna ekologija. Vol. 19, No. 3
 14. Laitman, M.; Uljanov, A. (2013). Vodič za novi svijet. Zagreb. Antibarbarus
 15. Rosenberg, N./Birdzell, L.E. (1993). Kako se Zapad obogatio. Zagreb: August Cesarec
 16. Thurow, L. (1997). Budućnost kapitalizma. Zagreb, MATE

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Student je obvezan redovito pohađati nastavu (predavanja i seminare) te napisati jedan seminarski rad.

Ostale informacije: