Uvod u studije kulture

 

Naziv kolegija:
Uvod u studije kulture
Šifra ISVU:
157604
Šifra MOZVAG:
HJI24
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Peternai Andrić, Kristina
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij bi studente trebao upoznati s osnovnim pojmovima, pristupima i strategijama u studijima kulture. Oslanjajući se na postavke psihoanalize, filozofije, sociologije, antropologije i drugih srodnih disciplina, cilj je kolegija uputiti na moguće pristupe kulturnim proizvodima.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati pojam kulture i njemu srodne pojmove,
 • usporediti pristupe kulturi iz različitih disciplina,
 • analizirati kulturne proizvode iz različitih teorijskih polazišta,
 • opisati ulogu kulture u širem društvenom kontekstu.

Sadržaj predmeta:

Suvremena istraživanja u kulturi razlikuju se od ikoje (književno)teorijske škole interdisciplinarnošću pristupa i pluralnošću metodologije, a predmet njihove analize tiče se kulture u najširem smislu: popularna književnost, tekstovi pjesama, kazališne predstave i plakati koji ih najavljuju, turizam, nogomet i boks, reklame, pornografija, trgovački centri. Kolegij će ponuditi teorijski okvir oslanjajući se na različite discipline i pristupe: Freudov pristup kulturi, Michel de Certeau i koncepcija svakodnevne kulture, Bourdieuova sociologija kulture tj. odnos ekonomske i kulturalne vrijednosti, pojam kulturalnog polja, Jean-Luc Nancy i mit izgubljene zajednice, Homi Bhabha i međuovisnost kultura u srazu, Giorgio Agamben i teza o kulturi kao izvanrednom stanju i drugo.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Istraživanje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Istraživanje 0,2 0%
Pismeni ispit 0,8 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena postignuta seminarskim izlaganjem, seminarskim radom i ocjena iz završnoga pisanog ispita: 15% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog izlaganja, 15% iz seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Iz navedenih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 bodova.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student je obvezan redovito pohađati nastavu, izraditi seminarski rad te položiti pisani ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Terry Eagelton, Ideja kulture, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
 2. Barthes, Roland, Mitologije, Naklada Pelago, Zagreb, 2009.
 3. Michel De Certeau, Invencija svakodnevice, Naklada MD, Zagreb 2003.

Dopunska literatura:

 1. Dean Duda (ur.), Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Disput, Zagreb, 2006.
 2. Homi Bhabha, The Location of Culture, Sage, London, 1994.
 3. Jean-Luc Nancy , Stvaranje svijeta ili mondijalizacija, Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.
 4. Mihail Mihajlovič Bahtin, Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse, Nolit, Beograd, 1978.
 5. Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production, Cambridge, 1993.
 6. Pierre Bourdieu, Distinkcije, Naklada Antibarbarus, Zagreb, 2011.
 7. Sigmund Freud, Iz kulture i umetnosti (Odabrana dela Sigmunda Frojda, knj. 5), Matica srpska, Novi Sad, 1969.
 8. Walter Benjamin, Umjetničko djelo u doba tehničke reprodukcije, u: Estetički ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
 9. Clifford Geertz, Tumačenje kultura, Čigoja štampa, Beograd, 2003.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: