Teatar Marina Držića

 

Naziv kolegija:
Teatar Marina Držića
Šifra ISVU:
157579
Šifra MOZVAG:
HKI39
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tatarin, Milovan
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Marin Držić nedvojbeno je jedan od najbolje proučenih dopreporodnih hrvatskih pisaca, jedini koji je dobio personalni leksikon. Mjesto u nacionalnom književnom kanonu osigurao je ponajprije estetskom relevantnošću dramskoga opusa, u kojemu su se na inovativan način isprepleli utjecaji plautovske komičke dramaturgije s temama vezanim za onodobnu dubrovačku zbilju. Dobro poznavanje Držićeva opusa nije samo pitanje strukovne kompetencije, riječ je o bitnoj sastavnici nacionalnoga identiteta. Jer, kako je, primjerice, Petrarca emblematičan za talijansku književnu kulturu, Shakespeare za englesku, a Molière za francusku, tako bi Držić trebao biti za hrvatsku. Upravo je zato cilj kolegija studente sveobuhvatno obavijestiti o različitim aspektima držićijane: o piščevu životu, tematsko-motivskim, žanrovskim i poetičkim obilježjima njegova književnoga djela, pokušaju da potkraj života izvede prevrat u Dubrovačkoj Republici uz pomoć medičejskog dvora, konačno o izmjenama interpretativnih paradigmi (pozitivistički, komparativni, sociološki, stilistički, psihoanalitički, kulturalnomaterijalistički pristup).

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati zašto je Marin Držić kanonski pisac,
 • napraviti tipologiju Držićevih djela,
 • usporediti njegov dramski rad s dramskim radom pisaca koji su djelovali prije i poslije njega te argumentirati po čemu je Držić inovativan,
 • analizirati Držićeve pastoralno-mitološke drame i plautovske komedije,
 • opisati Držićeve žanrovske modele s obzirom na onodobnu domaću i talijansku dramu,
 • argumentirati vezanost Držićeva dramskoga opusa uz dubrovačku zbilju 16. stoljeća kao ključne odrednice razumijevanja njegova teatra.

Sadržaj predmeta:

Syllabus:

 1. Uvod u kolegij
 2. Životopis
 3. Rešetarov rukopis
 4. Pomet: prva hrvatska eruditna komedija
 5. Dva prologa Tirene
 6. Novela od Stanca: farsa s erotskim aluzijama
 7. Interpretacija prologa negromanta Dugoga Nosa
 8. Skup: Plaut na dubrovački
 9. Interpretacija prologa Skupa
 10. Tripče de Utolče: priča o rezignaciji
 11. Grižula: priča o dostižnom i nedostižnom
 12. Firentinska epizoda
 13. Evaluacija kolegija

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) definirati zašto je Marin Držić kanonski pisac pisani ispit
predavanje slušanje, pisanje napraviti tipologiju Držićevih djela pisani ispit
rad na tekstu
mentorske konzultacije
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (usmeno izlaganje analizirati Držićeve pastoralno-mitološke drame i plautovske komedije pisani seminarski rad
predavanje slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) argumentirati vezanost Držićeva dramskoga opusa uz dubrovačku zbilju 16. stoljeća kao važnu odrednicu razumijevanja njegova teatra pisani ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,5 0%
Pohađanje nastave 1,2 0%
Seminarski rad 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena iz završnoga pisanog ispita: 100% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati (tj. dopušteno je izostati s tri predavanja i tri seminara).

Student ostvaruje pravo izlaska na završni pisani ispit ako je stekao uvjete za potpis.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje predavanja i seminara, što je uvjet za potpis, izrada seminarskoga rada, položen završni pisani ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Leo Košuta, Pravi i obrnuti svijet u Držićevu »Dundu Maroju«, Mogućnosti, 11, 12, Split, 1968.
 2. Slobodan Prosperov Novak, Planeta Držić, Cekade, Zagreb, 1984.
 3.  Frano Čale, Marin Držić: Djela (predgovor), Cekade, Zagreb, 1979, ²1987.
 4.  Rafo Bogišić, Marin Držić sam na putu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1996.
 5. Slavica Stojan, Slast tartare: Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika, Zagreb – Dubrovnik, 2007.
 6. Lovro Kunčević, »Ipak nije na odmet sve čuti«: medičejski pogled na urotničke namjere Marina Držića, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, XLV, 2007, str. 9–46.

Dopunska literatura:

 1. Leksikon Marina Držića, urednici Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija, Leo Rafolt, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009.
 2. Milovan Tatarin, Čudan ti je animao čovjek: rasprave o Marinu Držiću, Hrvatska akademija znanosti I umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2011.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: