Neverbalna komunikacija

 

Naziv kolegija:
Neverbalna komunikacija
Šifra ISVU:
149179
Šifra MOZVAG:
EL098
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vančura, Alma
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Temeljni je cilj kolegija podučiti studente ulozi neverbalne komunikacije u različitim sferama života, važnosti publike, okoline i konteksta u kojoj se određena neverbalna komunikacija pojavljuje te procesima koji se mogu uočiti u njihovoj interakciji. Analizom neverbalne komunikacije u različitim kulturama, s posebnim osvrtom na hrvatsko i američko/britansko društvo, studenti će dobiti uvid u sličnosti i razlike istih, s ciljem razvijanja tolerancije i demokratskih vrijednosti. Nakon teorijskog dijela, studenti će analizirati određenu neverbalnu pojavnost putem aktivnog istraživačkog rada te u obliku seminara prezentirati naučene spoznaje. Saznanja stečena ovim istraživačkim radom bila bi primjenjiva u podučavanju raznih vrsta javnoga govorenja, od nastave do odnosa s javnošću i marketinga.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • definirati pojmove neverbalne komunikacije, njezinih obilježja i tipove konteksta u kojima se pojavljuje
 • objasniti ulogu procesa u kodiranju i dekodiranju neverbalnih znakova
 • usporediti različite oblike neverbalne komunikacije u raznim kulturološkim i socijalnim sredinama
 • prepoznati strategije korisnika neverbalnih znakova u procesu jezične komunikacije
 • samostalno kvalitativno analizirati prikupljeni korpus s primjerima iz javne komunikacije
 • koristiti učinkovite neverbalne znakove u nastavi i prezentaciji sadržaja
 • jasno argumentirati rezultate svoga istraživanja putem uputa dobivenih tijekom semestra i na temelju njih izvoditi zaključke.

Sadržaj predmeta:

Sadržaj kolegija usmjeren je na aktivnu analizu uloge neverbalnih znakova u komunikaciji kao skupu znakova koji sudjeluju u govornom činu, a nisu govor. Studenti će naučiti prepoznati i opisati konkretne ostvaraje negovornih činova (gesta, držanje, izgled, pogledi, proksemija) te će analizirati njihove osobitosti.

Ovaj načelno deskriptivni pristup počivat će na pragmatičkom modelu jezika koji će poslužiti kao teorijski okvir za proučavanje temeljnih procesa u procesu kodiranja i dekodiranja neverbalnih poruka u raznim komunikacijskim situacijama. Proučavat će se odnos lingvističkih i paralingvističkih znakova te neverbalni temelji govora kako bi se uočile različite neverbalne strategije. Uspoređivale bi se kulturološke razlike u neverbalnoj komunikaciji engleskog, hrvatskog i drugih jezika te bi se analizirali njihovi međusobni odnosi i njihov utjecaj na međusobnu interakciju.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Seminarski rad 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Završna se ocjena temelji na ocjeni seminara 40% (razini originalnosti i dubini pristupa, relevantnosti prikupljenog materijala, argumentiranosti zaključaka i točnosti u jezičnom i neverbalnom izražavanju), ocjeni aktivnog sudjelovanja na satu (20%) te prepoznavanju i definiranju pojmova usvojenih tijekom kolegija u vidu kolokvija (40%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave (pristunost preko 70% - uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra

 

 

Obavezna literatura:

 1. Knapp, M. L., Hall, J. A. Hogan, T. G. (2013). Nonverbal Communication in Human Interaction. Boston: Wadsworth/Cengage Learning  
 2. Moore, N-J., Hickson, M.,. Stacks, D. W.  (2010). Nonverbal communication: studies and applications. New York/Oxford : Oxford University Press.  
 3. Poyatos, F. (2002) Nonverbal Communication across Disciplines. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

Dopunska literatura:

 1. Pease, A.& B. (2004) The Definitive Book of Body Language. Buderim: Pease International
 2. Juričić, C. (2003). Gesta kao sredstvo označavanja i identifikacije diskursa. Fluminensia, 15/2, 83-93
 3. Kinsey Goman, C- (2008). The Nonverbal Advantage: Secrets and Science of Body Language at Work. Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 4. Marot, D. (2005). Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Fluminensia, 17/1, 53-70
 5. Mcneill, D. (1992). Hand and Mind: What Gestures reveal about Thought. Chicago: University of Chicago Press
 6. Nonverbal vocal communication (1992). Comparative and Developmental Approaches. (eds. Papoušek, H., Jurgens, U., Papoušek, M.) Cambridge: Cambridge U.P.
 7. Livingstone, S. R., Palmer, c. (2016) Head movements encode emotions during speech and song. Emotion, Vol 16(3), 365-380.
 8. Matsumoto D., Hwang H. C., Frank M. G.(2016). APA Handbook of Nonverbal Communication. Washington, DC: American Psychological Association 
 9. Lo S-K. (2008) The Nonverbal Communication Functions of Emoticons in Computer-Mediated Communication. Cyberpsychology & Behavior 11 (5), 595-597.
 10. Riggio, R. E., Feldman R. S. (2005) Applications of Nonverbal Communication. Mahwah/ New Jersey/London: Lawrence Erlbaum Associates
 11. Izbor recentnih znanstvenih radova

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: