Čitateljski odgoj

 

Naziv kolegija:
Čitateljski odgoj
Šifra ISVU:
191008
Šifra MOZVAG:
HKI37
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Sabljić, Jakov
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija predstaviti kratku povijest čitanja kao kulturnu praksu, zatim vrste i tehnike čitanja, tipove čitatelja i osvijestiti važnosti razvijanja čitateljskih sposobnosti promicanjem vještina čitanja. Objašnjavaju se čimbenici koji utječu na razvijanje čitateljskih interesa te emocionalni i intelektualni razvoj čitatelja kao što su: socijalni status, kulturno okružje i utjecaj obitelji. Cilj je i opisati temeljne psihološke značajke čitatelja kojima se oblikuje percepcija čitanja te istaknuti činjenicu da je razvijena čitateljska sposobnost uvjet školske uspješnosti, a time i životne uspješnosti. Također se opisuje utjecaj nastave na odgoj čitatelja, navode se brojni načini nesvjesne primjene vještine čitanja te prikazuje pojam čitanja uz pomoć viđenja čitanja s neformalno-edukacijske strane (knjižnica, časopisi, novine, internet, zvučna knjiga i slično kao poticaji čitanju i čitateljskim navikama). Cilj je također definirati prednosti i nedostatke procesa čitanja u multimedijalnom okruženju u kojem nove tehnologije snažno podupiru aktivnog čitatelja. Naposljetku se pojašnjava odnos čitatelja i popularne književnosti, književni interesi djece, mladih i odraslih, oblici motivacije za čitanje i slušanje (ne)fikcionalnih tekstova te govorna interpretacija teksta i važnost njezine uloge u čitateljskom odgoju.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati osnove povijesti čitanja,
 • definirati tipove čitatelja i važne čimbenike za razvijanje čitateljskih interesa te emocionalni i intelektualni razvoj čitatelja,
 • analizirati temeljne psihološke značajke čitatelja kojima se oblikuje percepcija čitanja,
 • opisati utjecaj nastave na odgoj čitatelja i neformalno-edukacijske poticaje u oblikovanju čitateljskih navika posredovanjem npr. knjižnice, časopisa, novina, interneta, zvučne knjige i sličnog,
 • razlikovati više vrsta čitanja potrebnih za razvijanje vlastitih čitateljskih sposobnosti i vještina,
 • usporediti prednosti i nedostatke procesa čitanja u multimedijalnom okruženju i definirati odnos čitatelja i popularne književnosti, književne interese djece, mladih i odraslih, oblike motivacije za čitanje i slušanje (ne)fikcionalnih tekstova,
 • analizirati govornu interpretaciju teksta i važnost njezine uloge u čitateljskom odgoju.

Sadržaj predmeta:

Kratka povijest čitanja. Razvoj čitateljske potrebe. Kulturno naslijeđe i prijenos znanja. Tipovi čitatelja. Čitateljski interesi (ovisnost interesa) i razvoj čitatelja (uvjetovanost razvoja). Ovisnost čitatelja o socijalnom statusu i kulturnom okružju. Utjecaj obitelji na odgoj čitatelja. Psihološke značajke čitatelja. Utjecaj nastave na odgoj čitatelja. Granice preskripcije i slobode. Funkcionalni tekstovi i/ili užitak čitanja. Zadaće čitateljskog odgoja. Čitateljski poticaji (knjižnica, časopisi, novine, internet, zvučna knjiga i slično). Vrste i tehnike čitanja. Čitatelj i popularna književnost. Književni interesi djece, mladih i odraslih. Čitanje u suvremenom multimedijalnom okruženju. Primjena nekih oblika motivacije za čitanje i slušanje (ne)fikcionalnih tekstova. Govorna interpretacija teksta i njezina uloga u čitateljskom odgoju (osnovni čimbenici govorne interpretacije, recitacija i gluma, interpretator i publika). Faze govorne interpretacije teksta. Mjesto i uloga govorne interpretacije teksta u nastavi i izvan nje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, pisanje opisati osnove povijesti čitanja seminarski rad
predavanje slušanje izlaganja, pisanje, razmišljanje definirati tipove čitatelja i važne čimbenike za razvijanje čitateljskih interesa te emocionalni i intelektualni razvoj čitatelja seminarski rad
seminari i radionice slušanje izlaganja, pisanje, razmišljanje analizirati temeljne psihološke značajke čitatelja kojima se oblikuje percepcija čitanja seminarski rad
terenska nastava promatranje, slušanje, pisanje, sustavno opažanje i zaključivanje opisati utjecaj nastave na odgoj čitatelja i neformalno-edukacijske poticaje u oblikovanju čitateljskih navika posredovanjem npr. knjižnice, časopisa, novina, interneta, zvučne knjige i sličnog seminarski rad
seminari i radionice govorenje razlikovati više vrsta čitanja potrebnih za razvijanje vlastitih čitateljskih sposobnosti i vještina govorna interpretacija teksta
multimedija i mreža slušanje izlaganja, pisanje, uspoređivanje, razmišljanje usporediti prednosti i nedostatke procesa čitanja u multimedijalnom okruženju i definirati odnos čitatelja i popularne književnosti, književne interese djece, mladih i odraslih, oblike motivacije za čitanje i slušanje (ne)fikcionalnih tekstova seminarski rad
seminari i radionice govorenje analizirati govornu interpretaciju teksta i važnost njezine uloge u čitateljskom odgoju govorna interpretacija teksta

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Govorne interpretacije tekstova, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Govorne interpretacije tekstova 1,4 0%
Pohađanje nastave 1,2 0%
Seminarski rad 1,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz seminarskoga rada i govorne interpretacije tekstova: 50% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz govorne interpretacije tekstova.

 

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 50 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 30 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravi, pisanje seminarskoga rada, govorna interpretacija teksta.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Sharon Benge Kletzien, Miljenka Cota Bekavac, Čitanje, pisanje i rasprava za poticanje kritičkog mišljenja, Forum za slobodu odgoja, Zagreb, 2008.
 2. Meta Grosman, U obranu čitanja: čitatelji i književnost u 21. stoljeću, Algoritam, Zagreb, 2010.
 3. Novak Novaković, Govorna interpretacija umjetničkog teksta, Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Dopunska literatura:

 1. Antoine Compagnon, Demon teorije, AGM, Zagreb, 2007, str. 161–191.
 2. Irena Galić, Čitanje – obveza ili zadovoljstvo?, u: Zbornik radova 12. proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske, Crikvenica, 2000, uredila Višnja Šeta, Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka, 2001, str. 82–91.
 3. Kako razvijati kulturu čitanja: zbornik, priredila Ranka Javor, Knjižnice grada Zagreba, Zagreb, 1999.
 4. Mira Kermek-Sredanović, Čitateljski interesi i osobitosti recepcije mladog čitatelja, u: Zbornik radova 5. proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske, Crikvenica, 1993, uredila Višnja Šeta, Ministarstvo prosvjete, kulture i športa, Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Rijeka, 1994, str. 17–24.
 5. Alberto Manguel, Povijest čitanja, Prometej, Zagreb, 2001.
 6. Mladi i čitanje u multimedijalnom okruženju: zbornik radova, uredila Ivanka Stričević, Hrvatsko čitateljsko društvo, Koprivnica, 1999.
 7. Daniel Pennac, Od korica do korica: uvod u čitanje i tajne lektire, Irida, Zagreb, 1996.
 8. Danko Plevnik, Tko je Vaš najbolji čitalac?, Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić«, Karlovac, 2010.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: