Filozofija Karla Jaspersa

 

Naziv kolegija:
Filozofija Karla Jaspersa
Šifra ISVU:
189637
Šifra MOZVAG:
FDI201
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pešić, Boško
30
0
0
Sekulić, Damir
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje s temeljnim pojmovima i problemima filozofije Karla Jaspersa, te s njihovim interpretacijama

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Objasniti i protumačiti osnovne probleme i pojmove u filozofiji Karla Jaspersa;
 • Usporediti teorije unutar suvremene filozofije egzistencije;
 • Povezati i primijeniti probleme Jaspersove filozofije egzistencije s problemima suvremene filozofije;
 • Razviti kritički odnos prema Jaspersovoj filozofiji i suvremenoj filozofiji.

Sadržaj predmeta:

Filozofija kao filozofski problem; filozofska orijentacija u svijetu; svijet i svjetonazor; rasvjetljavanje egzistencije; samorefleksija; komunikacija; povijesnost; samobitak kao sloboda; granične situacije; neuvjetovano djelovanje; transcendencija; šifre transcendencije; problem obuhvatnog; kriza duhovne situacije i vladavina mase; filozofija egzistencije i obrazovanje, umnost egzistencije; svjetska povijest filozofije; filozofijska vjera.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje Slušanje izlaganja Objasniti i protumačiti ulogu Karla Jaspersa u filozofiji Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Usporediti filozofiju Karla Jaspersa s pravcima suvremene filozofije Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Povezati i primijeniti filozofske probleme unutar Jaspersove filozofije Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Razviti kritički odnos prema Jaspersovoj filozofiji Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 10%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,35 20%
Usmeni ispit 1,5 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir pohađanje i aktivnost u nastavi (10%), usmeno izlaganje seminarskog rada (20%), i ocjena iz završnog usmenog ispita (70%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obaveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis);
 • aktivno sudjelovanje u nastavi;
 • izrada i prezentiranje seminarskoga rada;
 • polaganje usmenog ispita nakon završetka nastave.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Karl Jaspers, Filozofija (I-III), Sremski Karlovci 1989;
 2. Karl Jaspers, Duhovna situacija vremena, Zagreb 1998;
 3. Karl Jaspers, Filozofska vjera, Zagreb 2011.

Dopunska literatura:

 1. Karl Jaspers, Filozofija egzistencije, Beograd 1973;
 2. Karl Jaspers, Pitanje krivnje, Zagreb 2006;
 3. Karl Jaspers, Ljudi sudbine: Sokrat, Buddha, Konfucije, Isus, Zagreb 2008;
 4. Karl Jaspers, Uvod u filozofiju, Zagreb 2012;
 5. Boško Pešić i Danijel Tolvajčić (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Zagreb 2013.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: