Socijalna povijest ideja

 

Naziv kolegija:
Socijalna povijest ideja
Šifra ISVU:
187445
Šifra MOZVAG:
SOCI10
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Sekulić, Damir
0
0
30
Uzunić, Mislav
15
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa različitim teorijskim perspektivama i idejnim tradicijama u promišljanju društvenih činjenica. Kroz problematizaciju odabranih tema i analize historijskog razvoja pojedinih idejnih sklopova studenti će razvijati svijest o mogućnostima drugačijih oblika znanja i djelovanja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati društvene pretpostavke nastanka, razvoja i promjena u društvenom značenju i vrednovanju pojedinih ideja i teorijskih koncepata
 • kritički analizirati različite pristupe i pozicije u razumijevanju društvenih fenomena (uključujući i vlastitu)
 • kritički čitati tekst
 • pisati na jasan i argumentirani način i uz svijest o različitim perspektivama

Sadržaj predmeta:

Predmet uvodi u interdiscplinarno proučavanje intelektualnog razvoja suvremenog društva, kao i društvenih, kulturnih, političkih i ekonomskih pretpostavki prevladavajućih oblika znanja i režima prakse. Predmet je zamišljen kao niz teorijskih istraživanja u kojima se analiziraju i raspravljaju temelji, izvori i oblici različitih ideja, sklopova ideja i teorijskih koncepata kako se pojavljuju u filozofiji, znanostima, medicini, pravu, komparativnoj književnosti, umjetnostima, folkloru, povijesti jezika, povijesti religijskih uvjerenja i socijalnoj politici te se istražuju njihova značenja za pojedina, prvenstveno zapadna, društva. Kroz predavanja i seminarski materijal uvodit će se različita pitanja oko kojih je društvena misao i praksa organizirana na način ponovnih opisa i refleksivnog, kritičkog promišljanja (primjerice ideje javne sfere, dobrog vladanja, suvereniteta, imperija, oprosta i pomirenja, ideja Balkana i dr.). Studenti će kroz predavanja i redovita čitanja seminarskog materijala upoznavati idejne sklopove u različitom kulturnom i društvenom kontekstu i intelektualnim tradicijama kao i prevladavajuće disciplinarne metode kojima ih se definira i vrednuje.

 

Specifična ovogodišnja tema koja će se obrađivati u nastavi je pitanje veterana i društvenoga statusa veterana. Koje društvene pretpostavke su bile potrebne, i na koji način su se u historijskoj perspektivi ti društveni temelji razvili, da bi mogli govoriti o veteranima kao stabilnoj društvenoj kategoriji? Nastanak veterana kao društvenog i politckog subjekta. Koji su prevladavajući oblici brige o veteranima razvijani u različitim društvima i koja su njihova obilježja (recipročne veze patrona i klijenta, načela milosrđa, prvi pokušaji institucionalizacije, izbacivanja na periferiju državnih teritorija, itd.). Što nam rana moderna rješenja veteranskih pitanja kroz prve monarhijske institucije discipliniranja i brige govore o promjenama u odnosu narodna, vojske, veterana i države? Koje su društvene promjene bile potrebne da bi veterani od društvene kategorije postali statusna grupa određena i državno sankcioniranim pravima i posebnom simboličkom vrijednošću? 'Novi program' socijalne skrbi o ratnim veteranima nakon I. svjetskog rata, eksperimenti s mirovinskim rješenjima i kompenzacijama te rana nastojanja socio-ekonomske normalizacije veterana. Koji faktori utječu na različite statuse veterana u zapadnim društvima i u različitim vremenskim periodima (razlike između ruskih veterana Drugog svjetskog rata i rata u Afganistanu, američkih veterana Drugog svjetskog rata i rata u Vijetnamu, statusne razlike između francuskih veteranskih skupina, razlike između veterana ratnih i mirovnih operacija, itd.)? Veteranski identiteti, borbe veterana za javno priznanje i simbolička moć veterana. Nove tehnike društvene regulacije i 'terapeutska država'. Reprezentacija veterana u književnosti i filmu u razllicitim društvenim uređenjima i vremenskim razdobljima.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanja, seminarske rasprave, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature slušanje predavanja, analiza literature, rasprava, pisanje kritičkog eseja opisati društvene pretpostavke nastanka, razvoja i promjena u društvenom značenju i vrednovanju pojedinih ideja i teorijskih koncepata aktivnost u nastavi, završni pismeni rad, esej
predavanja, seminarske rasprave, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature slušanje predavanja, analiza literature, rasprava, pisanje kritičkog eseja kritički analizirati različite pristupe i pozicije u razumijevanju društvenih fenomena (uključujući i vlastitu) aktivnost u nastavi, završni pismeni rad, esej
predavanja, seminarske rasprave, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature slušanje predavanja, analiza literature, rasprava, pisanje kritičkog eseja kritički čitati tekst aktivnost u nastavi, završni pismeni rad, esej
predavanja, seminarske rasprave, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature slušanje predavanja, analiza literature, rasprava, pisanje kritičkog eseja pisati na jasan i argumentirani način i uz svijest o različitim perspektivama aktivnost u nastavi, završni pismeni rad, esej

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,6 10%
Esej 0,4 30%
Pismeni ispit 1,9 60%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student je dužan redovito čitati materijale za grupne seminarske rasprave. Sudjelovanje u seminarskim raspravama iznosi 30% konačne ocjene. Student tijekom semestra piše jedan kritički esej koji nosi 30% konačne ocjene. Nakon završetka nastave student pristupa pismenom ispitu u obliku pisanog rada na odabranu temu (rad se izrađuje "kod kuće") koji nosi 40% konačne ocjene iz kolegija.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave (predavanja i seminari), izrada jednog pisanog kritičkog eseja i izrada završnog pisanog rada na temu po odabiru studenta i prethodnom dogovoru sa nastavnikom.

 

 

Obavezna literatura:

Obavezna literatura ovisi o odabranoj individualnoj temi za obradu u pisanom radu i dogovara se sa nastavnikom.

Dopunska literatura:

 1. Alcock, Pete et al. (ur.) (2002) Welfare and Wellbeing. Richard Titmuss's Contribution to Social Policy. Bristol: The Policy Press.
 2. Algra, Gielt; Elands, Martin i Schoeman, Jan Rene (2007) "The Media and the Public Image of Dutch Veterans from World War II to Srebrenica". Armed Forces and Society. 33(3): 396-413.
 3. Béteille, André (1996) "The Mismatch between Class and Status". The British Journal of Sociology. 47(3): 513-525.
 4. Bettelheim, Bruno i Janowitz, Morris (1950) Dynamics of Prejudice. A Psychological and Sociological Study of Veterans. New York: Harper&Brothers.
 5. Burdett, Howard et. al. (2013) ‘‘Are You a Veteran?’’ Understanding of the Term ‘‘Veteran’’ among UK Ex-Service Personnel A Research Note.  Armed Forces and Society. 39(4): 751-759.
 6. Campbell, Alec (2004) "The Invisible Welfare State: Establishing the Phenomenon of Twentieth Century Veteran's Benefits". Journal of Political and Military Sociology. 32(2): 249-267.
 7. Cowen, Deborah (2001) The War Come Home. Disabled veterans in Britan and Germany, 1914-1939. Iniversity of California Press
 8. Cowen, Deborah (2008) "The Soldier-Citizen". U: Engin F. Isin (ur.) Recasting the Social in Citizenship. Toronto: University of Toronto Press. Str. 187-209.
 9. Dandeker, Christopher et al. (2006) "What's in a Name? Defining and Caring for 'Veterans': The United Kingdom in International Perspective". Armed Forces and Society. 32(2): 161-177.
 10. Danilova, Natalia (2009) "The Development of an Exclusive Veterans' Policy: The Case of Russia". Armed Forces and Society. 36(5):890-916.
 11. David A. Gerber (1994) "Heroes and Misfits: The Troubled Social Reintegration of Disabled Veterans in 'The Best Years of Our Lives'". American Quarterly. 46(4): 545-574.
 12. David A. Greber (ur.) (2012) Disabled Veterans in History. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 13. Defert, Daniel (1991) "'Popular Life' and Insurance Technology". U: Graham Burchell, Colin Gordon, Peter Miller (ur.) The Foucault Effect. Studies in Governmentality. Chicago: The University of Chicago Press. Str. 211-233.
 14. Devine, Edward T. (1919) Disabled Soldiers and Sailors Pensions and Training. New York: Oxford University Press.
 15. Donzelot, Jacques (1991) "Pleasure in Work". U: Graham Burchell, Colin Gordon, Peter Miller (ur.) The Foucault Effect. Studies in Governmentality. Chicago: The University of Chicago Press. Str. 251-280.
 16. Edele, Mark (2006) "Soviet Veterans as an Entitlement Group, 1945-1955". Slavic Review. 65(1):111-137.
 17. Edele, Mark (2008) Soviet Veterans of the Second World War. A Popular Movement in an Authoritarian Society 1941-1991. Oxford: Oxford University Press
 18. Foucault, Michel (1994) Nadzor i kazna: rađanje zatvora. Zagreb: Informator.
 19. Giddens, Anthony (1987) The Nation-State and Violence. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
 20. Gregson, Kendra J. (2000) Veterans' Programs in Bosnia-Herzegovina. Sarajevo: World Bank. (Dostupno na: http://www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/WB-KGregsonVeterans.pdf).
 21. Korb, Lawrence J. et al. (ur.) (2009) Serving America's Veterans. A Reference Handbook. Santa Barbara: ABC-Klio.
 22. Lockwood, David (1996) "Civic Integration and Class Formation". The British Journal of Sociology. 47(3): 531-550.
 23. McMurtrie, Douglas C. (1919) The Disabled Soldier. New York: The Macmillan Company.
 24. Mosse, Georg L. (1991) Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars. New York, Oxford: Oxford University Press.
 25. Muggah, Robert (2009) Security and Post-Conflict Reconstruction. Dealings with Fighters in the aftermath of War. London i New York: Routledge.
 26. Popić, Lidija i Panjeta, Belma (2010) Compensation, transitional justice and conditional international credit in Bosnia and Herzegovina. Attempts to reform government payments to victims and veterans of the 1992-1995 war.. Sarajevo: Royal Norwegian Embassy in Bosnia and Herzegovina, Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegovina. (Dostupno na: http://www.norveska.ba/PageFiles/417487/Study_Linda_Popic_english.pdf)
 27. Proust, Antoine (1992) In the Wake of War. "Les Anciens Combattants" and French Society 1914-1939. Providence i Oxford: Berg.
 28. Schauble, Michaela (2009) "Contested Masculinities: Discourses on the Role of Croatian Combatants during 'Homeland War'. U: Christine Eifler i Ruth Seifert (ur.) Gender Dynamics and Post-conflict Restructuring. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften. Str. 169-199.
 29. Skocpol, Theda (1995) Protecting Soldiers and Mothers. The Political Origins of Social Policy in the United States. Cambridge: Harvard University Press
 30. Starr, Paul (1992) "Social Categories and Claims in the Liberal State". Social Research. 59(2): 263-295.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: