Pedagogija održivog razvoja

 

Naziv kolegija:
Pedagogija održivog razvoja
Šifra ISVU:
188776
Šifra MOZVAG:
PDA207
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Renata
30
0
0
Kimer, Karlo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata značajnih za njihov profesionalni i osobni razvoj. Studentima će se prezentirati osnovna saznanja o temeljnim pojmovima pedagogije održivog razvoja, povijesno-društveni razvoje koncepcije; poticati razvoj ekološke svijesti, kritičkog i kreativnog mišljenja te svijesti o povezanosti prirodnog i društvenog okružja. Kroz kolegij će se kod studenata razvijati, putem istraživačkih i konstruktivističkih pristupa, sposobnosti refleksivnog praktičara u teorijskom osmišljavanju i odgojno-obrazovnoj primjeni sadržaja koncepcije održivog razvoja i odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u odgojno-obrazovnom procesu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • imenovati  osnovne pojmove iz područja održivog razvoja;
 • opisati povijesni razvoj održivog razvoja kao znanstveno utemeljenog koncepta;
 • opisati koncept održivog razvoja;
 • izražavati argumentirano relevantne stavove;
 • integrirati proces koncepta održivog razvoja u nastavnom procesu;
 • opisati aktualne, globalne, društveno-pedagoške teme i problematiku koncepta održivog razvoja u povezanosti s razvojem osobnih stavova i prihvaćanja odgovornosti prema problematici održivog razvoja kao neizostavnog dijela vlastite i cjelokupne budućnosti globalnog svijeta.

Sadržaj predmeta:

 • Čovjek- ekologija-okoliš-održivi razvoj – Razvoj čovjekove misli o okolišu
 • Koncept razvoja suvremenog društva
 • Ekološka pismenost / Ekološka svijest
 • Odgoj/obrazovanje za okoliš Odgoj I obrazovanje za održivi razvoj
 • Održivi razvoj: modeli, dimenzije, problem I perspective Održiva budućnost.
 • Mjesto pedagogije u strukturiranju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj
 • Vrijednosti u odgoju I obrazovanju za održivi razvoj
 • Odgoj/obrazovanje za održivi razvoj između znanja, vještina, navika, stavova I ponašanja
 • Polazišta I pristupi odgoju i obrazovanju za održiv razvoj kao concept u Višedimenzionalnosti i razvojnosti.
 • Cjeloživotno učenje I odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
 • Holistički pristup u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
 • Škola kao mjesto odgoja I obrazovanja za održivost
 • Aktivnosti djece školske dobi kao jedan od preduvjeta održivog razvoja
 • Aktivnosti djece školske dobi kao jedan od preduvjeta održivog razvoja
 • Elementi školskog kurikuluma u razvoju osjetljivosti djece/učenika za održivi razvoj (Školski okoliš I održivi razvoj – Kreiranje školskog okružja I održivi razvoj; Kalendar odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u školskim ustanovama; Projekti odgoja I obrazovanja za okoliš i održivi razvoj u školskim ustanovama; Školski menadžment i održivi razvoj)
 • Sukonstrukcija kurikuluma održivog razvoja
 • Kompetencije nastavnika za odgoj I obrazovanje za održivi razvoj

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda procjene
Predavanje, razgovor, rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Imenovati osnovne pojmove iz područja održivog razvoja Aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
Predavanje, zadatak čitanja i analize sadržaja, grupna rasprava Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Opisati povijesni razvoj održivog razvoja kao znanstveno utemeljenog koncepta Aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
Predavanje, suradničko učenje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, rasprava Opisati koncept održivog razvoja Aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
Grupna rasprava, debata Analiza literature, rasprava
 
 Izražavati  argumentirano relevantne stavove Aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
Projektno istraživanje
 
 
 
Analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rješavanje problema, izrada projekta, suradnja Integrirati proces koncepta održivog razvoja u nastavnom procesu Samostalno istraživanje/projektna aktivnost, završno izvješće
Grupna rasprava Analiza literature, rasprava Opisati aktualne, globalne, društveno-pedagoške teme i problematiku koncepta održivog razvoja u povezanosti s razvojem osobnih stavova i prihvaćanja odgovornosti prema problematici održivog razvoja Aktivnost studenta na nastavi, pismeni  ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,9 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi, projektni rad i pismeni/usmeni ispit: 10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, 40% ocjene je kvaliteta projektnog rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog/usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi, izraditi seminarski rad te pristupiti usmenom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Cifrić, I. (2012), Leksikon socijalne ekologije, Kritičko promišljanje. Školska knjiga: Zagreb.
 2. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (2008.). 1. 2. i 3. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L.; 3. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L., Boneta, Ž. Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka 2008. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, svibanj 2008., Plitvice.
 3. Jukić, R. (2011), Ekološko pitanje kao odgojno-obrazovna potreba. Socijalna ekologija, 20 (3), 267-286.

Dopunska literatura:

 1. Uzelac, V. (1990), Osnove ekološkog odgoja. Zagreb: Školske novine.
 2. Andevski, M. (2006), Ekologija I održivi razvoj. Novi Sad: Cekom.
 3. Devernay, B. isuradnici (2001), Obrazovanje za okoliš I održivi razvoj. Zagreb: Centar za građanski odgoj I demokraciju.
 4. Ostali časopisi ekološke problematike: Socijalna ekologija, National geografic, Eko-revija, Geo, Meridijani, Gospodarstvo I okoliš, Horizonti dr.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: