Andragogija

 

Naziv kolegija:
Andragogija
Šifra ISVU:
188774
Šifra MOZVAG:
PDA404
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Renata
30
0
0
Filipov, Mia
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj će kolegij omogućiti studentu pedagogije uvid u osnovna pitanja andragoške teorije i prakse u Hrvatskoj i svijetu, osposobiti ih za razmatranje i kritičku refleksiju suvremenih andragoških problema i razvoja i stvarati osnovu za ulazak u obrazovnu andragošku praksu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati osnovne pojmove andragogije;
 • analizirati  teorijsko metodološke osnove obrazovanja odraslih;
 • interpretirati različite fenomene u konceptualnim okvirima i modelskim oblicima obrazovanja odraslih;
 • povezati strategije cjeloživotnog učenja;
 • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu

Sadržaj predmeta:

 • Andragogija – osnovno pojmovlje.
 • Povijesni razvoj obrazovanja odraslih.
 • Teorije obrazovanja odraslih.
 • Odrasla osoba i učenje odraslih.
 • Andragoški programi.
 • Sustav andragoških institucija.
 • Metode u obrazovanju odraslih.
 • E-learning i nove informacijske tehnologije u obrazovanju odraslih
 • Andragozi – stručnjaci za obrazovanje odraslih.
 • Financiranje obrazovanja odraslih.
 • Suvremeni andragoški razvoji u Hrvatskoj i u međunarodnom prostoru
 • UNESCO-ov program "Obrazovanje za sve". "Grundtvig program" za suradnju u obrazovanju odraslih Europske unije.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Definirati osnovne pojmove andragogije Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, samostalni zadatci, pismeni ispit
Predavanje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje Analizirati teorijsko metodološke osnove obrazovanja odraslih Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, samostalni zadatci, pismeni ispit
Predavanje, grupna rasprava, samostalno rješavanje zadataka Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza izvora literature Interpretirati različite fenomene u konceptualnim okvirima i modelskim oblicima obrazovanja odraslih Samostalni zadatci studenata, aktivnost u nastavi, seminarski rad
Radionica, grupna rasprava Rasprava, simulacija, sustavno opažanje i zaključivanje, suradničko učenje Povezati odrednice i strategije cjeloživotnog učenja Aktivnost studenata u nastavi, samostalni zadatci studenata, pismeni ispit
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Portfolio, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,5 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Portfolio 1 0%
Seminarski rad 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 15% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 60% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito prisustvovanje nastavi i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Obavljanje samostalnih zadataka – analiza dokumenata, prikaz pročitanih knjiga/članaka, izrada  izvješća o posjetama  ustanovama čija je djelatnost vezana za rad s odraslima, pisanje eseja na odabrane teme, prijevod s a stranog jezika kraćeg teksta s temom  iz andragogije  ...

Izrada seminarskog rada na odabranu andragošku temu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih, (Ur. Milan Matijević i Tihomir Žiljak),  Zbornik radova 5. međunarodne konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih održane u Murteru 9. i 10. lipnja 2011. http://www.asoo.hr/UserDocsImages/ASOO_zbornik_final.pdf
 2. Čepić, R.: „Razvoj istraživanja pismenosti odraslih: od tradicionalnih do suvremenih pristupa“ u: Obrazovanje odraslih – ključ za XXI stoljeće, str. 25. – 37., Zagreb,  Hrvatsko andragoško društvo, 2004.
 3. Drakulić, J. (2010)  Etika u obrazovanju odraslih, Andragoški glasnik, Broj 2 (25), Vol 14, godina 2010, 123-133.
 4. http://andro1.host56.com/attachments/article/11/Andragoski_25-2010-N.pdf
 5. Matijević, M. (1998)Hipermedijska obrazovna tehnologija i didaktika medija u obrazovanju odraslih, Obrazovanje odraslih (1331-7253) 42 (1998), 1-4; 49-58 http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=14513
 6. Jarvis, P. (2003.) (ur.), Poučavanje: teorija i praksa. Zagreb: Andragoški centar.
 7. Pastuović, N. Razvoj znanosti o obrazovanju odraslih, Andragoški glasnik, 2008, 21, 109-119.
 8. Petričević, D. (2011) Prilog raspravi o profesiji: andragog,  Andragoški glasnik, Vol. 15, br. 1, 2011, str. 11-28.
 9. Vizek Vidović, V., Vlahović Štetić, V. (2007) Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj, Ljetopis socijalnog rada 2007., 14 (2), 283-310 str.

Dopunska literatura:

 1. Klapan, A., Živčić, M. (2011) ANDRAGOŠKI POKRETI, U: Zbornik radova 5. međunarodne konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih (Book of Proceedings of the 5th International Conference) / Matijević, Milan ; Žiljak, Tihomir (ur.). - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih , 2011. 170-183.
 2. Sić N., Nikić,G.: „Osnovno obrazovanje odraslih u Hrvatskoj na početku trećeg milenija“, u: Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje, str. 369. – 379., Zagreb,  Hrvatsko andragoško društvo, 2002
 3. Savičević, D (2000) Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta : Andragoško društvo Srbije.
 4. Tekuća godišta časopisa Obrazovanje odraslih (Zagreb) i Adult Education and Development (Bonn), te odgovarajući izvori na webu.
 5.  Vizek Vidović, V., Vlahović Štetić, V. (2007) Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj, Ljetopis socijalnog rada 2007., 14 (2), 283-310 str.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: