Hrvatska povijest 19. stoljeća

 

Naziv kolegija:
Hrvatska povijest 19. stoljeća
Šifra ISVU:
188719
Šifra MOZVAG:
P606
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomas, Domagoj
30
0
0
Pejić, Luka
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje s procesom formiranja hrvatske nacije i identiteta. Razvoj društveno-gospodarskih prilika u hrvatskim zemljama: Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Istri te ostalim zemljama od 1790. do 1918. godine.

Upoznavanje sa društveno-političkim razvojem hrvatskih zemalja od restauracija Sabora 1861. do kraja Prvog svjetskog rata. Bit borbi političkih stranaka u dvojnoj Austro-Ugarskoj monarhiji kroz Hrvatsko-ugarsku nagodbu te nacionalna previranja i radnički pokret krajem 19. i početkom 20. stoljeća. O uzrocima i posljedicama migracija u i izvan Hrvatske krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati povijesne događaje s gledišta političko-ekonomsko-kulturnih i vojnih određenosti u hrvatskoj povijesti 19. stoljeća
 • analizirati razvoj pravno-povijesnih institucija i organizacija
 • definirati spoznaje o nacionalnim i međunacionalnim političkim odnosima u Hrvatskoj u 19. stoljeću
 • opisati načinie i sredstva političkog i stranačkog komuniciranja i ulogu političkih i kulturnih osoba u razvitku povijesnih događanja
 • kritički analizirati o načinima, sredstvima i organizaciji, danas i u povijesti, za održavanje nacionalnog, međunarodnog i vjerskog mira i sigurnosti

 

Sadržaj predmeta:

 • Hrvatske zemlje u postjozefinskim reformama i Napoleonovim ratovima;
 • Dubrovačka Republika od 1790. do svoje propasti 1809. godine;
 • Hrvatsko-slavonska vojna krajina od 1790. do 1815.;
 • Bečki kongres i hrvatske zemlje;
 • Administrativno uređenje i društveno-gospodarske prilike hrvatskim zemljama do 1848. te od 1848. do 1918. godine;
 • Pokrajinski partikularizmi i hrvatski etnički identitet;
 • Zbivanja 1848. i 1849. godine u hrvatskim zemljama;
 • Neoapsolutističko razdoblje i njezin slom u hrvatskim zemljama.
 • Povijesni izvori i historiografija za povijest Hrvata od 1790. do 1918. godine
 • Restauracija hrvatskog Sabora 1861. i njegov razvoj do 1867. Godine
 • Nastanak i značaj Hrvatsko-ugarske nagodbe
 • Reforme bana Mažuranića
 • Društveno-ekonomski položaj hrvatskih zemalja: Dalmacije, Istre, Slavonije i Vojne Granice
 • Razvoj i odnosi političkih stranaka u Hrvatskoj od 1860. do 1918. Godine
 • Hrvatsko-mađarski odnosi kroz mađarsku (npr. julijansku) politiku u Hrvatskoj i Slavoniji
 • Razvojačenje Vojne krajine i sjedinjenje s civilnom Hrvatskom i Slavonijom
 • Politika tzv. «novog kursa» u Hrvatskoj
 • Hrvatski sabor i banovi od 1900. do kraja I. svjetskog rata
 • Privredni, kulturni, vjerski i politički razvoj hrvatskih zemalja i naroda u Hrvatskoj
 • Prvi svjetski rat i njezine posljedice za hrvatski narod
 • Južnoslavenske ideje i stvaranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba
 • Pariški mirovni ugovori
 • Stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
 • Migracije stanovništva u Hrvatskoj i iseljavanje iz Hrvatske

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava definirati povijesne događaje s gledišta političko-ekonomsko-kulturnih i vojnih određenosti u hrvatskoj povijesti 19. stoljeća aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava analizirati razvoj pravno-povijesnih institucija i organizacija aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava definirati spoznaje o nacionalnim i međunacionalnim političkim odnosima u Hrvatskoj u 19. stoljeću aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava opisati načinie i sredstva političkog i stranačkog komuniciranja i ulogu političkih i kulturnih osoba u razvitku povijesnih događanja aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava kritički analizirati o načinima, sredstvima i organizaciji, danas i u povijesti, za održavanje nacionalnog, međunarodnog i vjerskog mira i sigurnosti aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,9 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Usmenim i pismenim načinom, seminarskim radovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave i seminara, pisanje i prezentiranje seminarskih radova.

 

 

Obavezna literatura:

 1. (skupina autora), Temelji moderne Hrvatskehrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću, Zagreb, 2016.
 2. Igor Karaman, Hrvatska na pragu modernizacije (1750. - 1918.), Zagreb, 2000.
 3. Nikša Stančić, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Zagreb, 2002.
 4. Dragutin Pavličević, Hrvati i istočno pitanje, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura:

 1. Mirko Valentić, Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849-1881., Zagreb 1981.
 2. Alan John Percivale Taylor, Habsburška Monarhija, 1809.-1918., Zagreb, 1990.
 3. Mirjana Gross, Agneza Szabo, Prema hrvatskome građanskom društvu, Zagreb, 1992.
 4. Jure Krišto, Prešućena povijest: Katolička crkva u hrvatskoj politici 1850.-1918., Zagreb, 1994.
 5. Nives Rumenjak, Politička i društvena elita Srba u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća. Uspon i pad Srpskoga kluba, Zagreb, 2005.
 6. Petar Korunić, Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije, Slavonski Brod, 2006.
 7. Tihomir Cipek, Stjepan Matković, Programatski dokumenti hrvatskih političkih stranaka i skupina 1842. - 1914., Zagreb, 2006.
 8. Dinko Šokčević, Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata: kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga, Zagreb, 2006.
 9. Iskra Iveljić, Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. godine, Zagreb, 2010.
 10. Nevio Šetić, Marko Trogrlić, Dalmacija i Istra u 19. stoljeću, Zagreb, 2015.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, analiza kvalitete izvedbe nastave.

Ostale informacije: