Povijest naroda jugoistočne Europe u novom vijeku

 

Naziv kolegija:
Povijest naroda jugoistočne Europe u novom vijeku
Šifra ISVU:
188715
Šifra MOZVAG:
P506
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomas, Domagoj
30
0
0
Pejić, Luka
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Temeljna intencija ovog predmeta jest pokazati studentima involviranost navedenog prostora u glavne socijalne, političke i gospodarske tijekove onovremene jugoistočne Europe, kako bi se utvrdila civilizacijska pripadnost. Također, bitan element predmeta "Povijest srednje i jugoistočne Europe u 19. i 20. stoljeću" jesu i posebitosti svih teritorijalnih i političkih jedinica ponaosob koje sačinjavaju prostornu cjelinu srednje i jugoistočne Europe

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti povijesne događaje s gledišta političko-ekonomsko-kulturnih i vojnih određenosti u povijesti jugoistočne Europe u novom vijeku
 • analizirati razvoj pravno-povijesnih institucija i organizacija
 • definirati međunacionalne političke odnose u jugoistočnoj Europi
 • posjedovati znanja o načinima i sredstvima političkog i stranačkog komuniciranja i ulozi političkih i kulturnih osoba u razvitku povijesnih događanja
 • raspravljati o načinima, sredstvima i organima, danas i u povijesti, za održavanje međunarodnog i vjerskog mira i sigurnosti u jugoistočnoj Europi

 

Sadržaj predmeta:

Biti će analiziran odraz i oživotvorenje triju temeljnih procesa koji obilježavaju jugoistočnu Europu 19. i 20. stoljeća (na ciljanom prostoru svih naroda i zemalja jugoistočne Europe.

Analizirat će se  proces stvaranja nacije, tehnički napredak i populacijski rast naroda jugoistočne Europe tijekom 19. i 20. stoljeća.

Pokušati će se utvrditi je li prostor interesa jugoistočne Europe sastavni dio Europe, njezina periferija ili se nalazi izvan procesa koji u bitnom obilježavaju devetnaestvjekovnnu i dvadesetvjekovnu Europu.

Na posebnoj će se razini srednje i jugoistočne Europe analizirati fenomen pojavljivanja nacionalizma te pojave nadnacionalnih ideologija (austroslavizam, jugoslavenstvo...).

Također, analizirat će se odnosi dvaju "umirućih" carstava (Habsburško i Osmansko)  te ukazati na "sumrak" vladalačkih dina

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava objasniti povijesne događaje s gledišta političko-ekonomsko-kulturnih i vojnih određenosti u povijesti jugoistočne Europe u novom vijeku aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava analizirati razvoj pravno-povijesnih institucija i organizacija aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava definirati međunacionalne političke odnose u jugoistočnoj Europi aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava posjedovati znanja o načinima i sredstvima političkog i stranačkog komuniciranja i ulozi političkih i kulturnih osoba u razvitku povijesnih događanja aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava raspravljati o načinima, sredstvima i organima, danas i u povijesti, za održavanje međunarodnog i vjerskog mira i sigurnosti u jugoistočnoj Europi aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokviji/pismeni ispit/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 20%
Kolokviji/pismeni ispit/usmeni ispit 1 50%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 0,6 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihovoga rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit sastoji se od pismenog ispita, ukoliko student ne položi ispit putem kolokvija te usmenoga ispita. Studenti iz svakoga pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave i seminara, pisanje i prezentiranje seminarskih radova

 

 

Obavezna literatura:

 1. Darko Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća (knjiga 1, 1800. - 1914.), Zagreb, 2005.
 2. Darko Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća (knjiga 2, 1914. - 1999.), Zagreb, 2005. (str. 17. – 56.)
 3. (skupina autora), Historija naroda Jugoslavije II., Zagreb 1959.

Dopunska literatura:

 1. Vasilj Popović, Istočno pitanje, Sarajevo 1965., 106.-221.
 2. Josef Matuz, Osmansko Carstvo, Zagreb 1986.
 3. Alan John Percivale Taylor, Habsburška Monarhija, 1809.-1918., Zagreb, 1990.
 4. Srećko Matko Džaja, Bosna i Hercegovina u austrougarskom razdoblju (1878-1918), Mostar, 2002.
 5. László Kontler, Povijest Mađarske: tisuću godina u srednjoj Europi, Zagreb, 2007.
 6. Dragutin Pavličević, Hrvati i istočno pitanje, Zagreb, 2007.
 7. Maria Todorova, Imaginarni Balkan, Zagreb, 2015.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, analiza kvalite izvedbe nastave.

Ostale informacije: