Povijest naroda jugoistočne Europe u novom vijeku

 

Naziv kolegija:
Povijest naroda jugoistočne Europe u novom vijeku
Šifra ISVU:
188715
Šifra MOZVAG:
P506
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomas, Domagoj
30
0
0
Pejić, Luka
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Temeljna intencija ovog predmeta jest pokazati studentima involviranost navedenog prostora u glavne socijalne, političke i gospodarske tijekove onovremene jugoistočne Europe, kako bi se utvrdila civilizacijska pripadnost. Također, bitan element predmeta "Povijest srednje i jugoistočne Europe u 19. i 20. stoljeću" jesu i posebitosti svih teritorijalnih i političkih jedinica ponaosob koje sačinjavaju prostornu cjelinu srednje i jugoistočne Europe

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti povijesne događaje s gledišta političko-ekonomsko-kulturnih i vojnih određenosti u povijesti jugoistočne Europe u novom vijeku
 • analizirati razvoj pravno-povijesnih institucija i organizacija
 • definirati međunacionalne političke odnose u jugoistočnoj Europi
 • posjedovati znanja o načinima i sredstvima političkog i stranačkog komuniciranja i ulozi političkih i kulturnih osoba u razvitku povijesnih događanja
 • raspravljati o načinima, sredstvima i organima, danas i u povijesti, za održavanje međunarodnog i vjerskog mira i sigurnosti u jugoistočnoj Europi

 

Sadržaj predmeta:

Biti će analiziran odraz i oživotvorenje triju temeljnih procesa koji obilježavaju jugoistočnu Europu 19. i 20. stoljeća (na ciljanom prostoru svih naroda i zemalja jugoistočne Europe.

Analizirat će se  proces stvaranja nacije, tehnički napredak i populacijski rast naroda jugoistočne Europe tijekom 19. i 20. stoljeća.

Pokušati će se utvrditi je li prostor interesa jugoistočne Europe sastavni dio Europe, njezina periferija ili se nalazi izvan procesa koji u bitnom obilježavaju devetnaestvjekovnnu i dvadesetvjekovnu Europu.

Na posebnoj će se razini srednje i jugoistočne Europe analizirati fenomen pojavljivanja nacionalizma te pojave nadnacionalnih ideologija (austroslavizam, jugoslavenstvo...).

Također, analizirat će se odnosi dvaju "umirućih" carstava (Habsburško i Osmansko)  te ukazati na "sumrak" vladalačkih dina

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava objasniti povijesne događaje s gledišta političko-ekonomsko-kulturnih i vojnih određenosti u povijesti jugoistočne Europe u novom vijeku aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava analizirati razvoj pravno-povijesnih institucija i organizacija aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava definirati međunacionalne političke odnose u jugoistočnoj Europi aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava posjedovati znanja o načinima i sredstvima političkog i stranačkog komuniciranja i ulozi političkih i kulturnih osoba u razvitku povijesnih događanja aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit
predavanje, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava raspravljati o načinima, sredstvima i organima, danas i u povijesti, za održavanje međunarodnog i vjerskog mira i sigurnosti u jugoistočnoj Europi aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad. usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,75 0%
Usmeni ispit 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Usmenim i pismenim načinom, seminarskim radovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave i seminara, pisanje i prezentiranje seminarskih radova

 

 

Obavezna literatura:

 1. Darko Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća (knjiga 1, 1800. - 1914.), Zagreb, 2005.
 2. Darko Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća (knjiga 2, 1914. - 1999.), Zagreb, 2005. (str. 17. – 56.)
 3. (skupina autora), Historija naroda Jugoslavije II., Zagreb 1959.

Dopunska literatura:

 1. Vasilj Popović, Istočno pitanje, Sarajevo 1965., 106.-221.
 2. Josef Matuz, Osmansko Carstvo, Zagreb 1986.
 3. Alan John Percivale Taylor, Habsburška Monarhija, 1809.-1918., Zagreb, 1990.
 4. Srećko Matko Džaja, Bosna i Hercegovina u austrougarskom razdoblju (1878-1918), Mostar, 2002.
 5. László Kontler, Povijest Mađarske: tisuću godina u srednjoj Europi, Zagreb, 2007.
 6. Dragutin Pavličević, Hrvati i istočno pitanje, Zagreb, 2007.
 7. Maria Todorova, Imaginarni Balkan, Zagreb, 2015.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, analiza kvalite izvedbe nastave.

Ostale informacije: