Čakavsko narječje

 

Naziv kolegija:
Čakavsko narječje
Šifra ISVU:
174730
Šifra MOZVAG:
HJID03
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odslušan predmet Hrvatska dijalektologija.
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ćurak, Silvija
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s čakavskim narječjem, svim njegovim dijalektima, njegovim jezičnim osobinama, prostorom na kojem se ostvaruje. Također je cilj omogućiti studentima prepoznavanje navedenoga narječja u pisanim i govorenim tekstovima te razumijevanje istih. Kroz terensko istraživanje čakavskoga narječja (rad u skupinama) cilj je upoznati studente s osobinama pojedinih čakavskih govora te im omogućiti uspoređivanje zavičajnoga idioma s govorom čakavskoga narječja. Kolegij donosi prikaz čakavskoga narječja kroz dijakroniju i sinkroniju. Poznavajući jezične odlike čakavskoga narječja, studenti će biti upoznati s dijalektološkim terenskim istraživanjem te pisanim i usmenim oblikovanjem rezultata dijalektološkoga istraživanja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • razlikovati dijalekte čakavskoga narječja,
 • definirati kriterije za određivanje čakavskih dijalekata,
 • opisati jezične osobine dijalekata čakavskoga narječja (fonologija, morfologija, tvorba, sintaksa, leksik),
 • analizirati tekstove napisane na čakavskom narječju,
 • napraviti terensko istraživanje nekoga drugoga (čakavskoga) govora,
 • definirati snimljeni čakavski govor na diktafon i uvrstiti ga u jedan od čakavskih dijalekata,
 • usporediti dva čakavska govora te jedan čakavski govor s jednim govorom zavičajnoga idioma
 • izraditi rječnik jednoga čakavskoga govora.

Sadržaj predmeta:

 • Definiranje predmeta: čakavsko narječje, čakavski dijalekti
 • Porijeklo čakavskoga narječja
 • Samoglasničke i suglasničke osobine čakavskoga narječja
 • Naglasni sustav čakavskoga narječja
 • Morfološke, sintaktičke i leksičke osobine čakavskoga narječja
 • Istraživanje čakavskih govora, terenski rad
 • Opis jednoga čakavskoga govora: fonologija, morfologija, sintaksa, leksik
 • Usporedbe govora čakavskoga narječja
 • Usporedbe govora čakavskoga narječja s govorima ostalih dvaju narječja
 • Izradba rječnika jednoga čakavskoga govora

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razlikovati dijalekte čakavskoga narječja usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava definirati kriterije za određivanje čakavskih dijalekata usmeni ispit
samostalni istraživački zadatak seminarsko izlaganje postavljanje i rješavanje problema, analiza literature, slušanje izlaganja, razgovor opisati jezične osobine dijalekata čakavskoga narječja (fonologija, morfologija, tvorba, sintaksa, leksik) seminarski rad
zadatak čitanja i analiza primjera sustavno opažanje i zaključivanje, dijaloška metoda analizirati tekstove napisane na čakavskom narječju aktivnost studenata na nastavi
usmeni ispit
samostalni istraživački zadatak
seminarsko izlaganje
sustavno opažanje i zaključivanje, slušanje izlaganja, diskusija napraviti terensko istraživanje nekoga drugoga (čakavskoga) govora samostalno istraživanje
seminarski rad
samostalni istraživački zadatak
seminarsko izlaganje
sustavno opažanje i zaključivanje, slušanje izlaganja, diskusija definirati snimljeni čakavski govor na diktafon i uvrstiti ga u jedan od čakavskih dijalekata samostalno istraživanje
seminarski rad
seminarsko izlaganje
rasprava
slušanje izlaganja, dijaloška metoda usporediti dva čakavska govora te jedan čakavski govor s jednim govorom zavičajnoga idioma seminarski rad
samostalni istraživački zadatak suradničko učenje
seminarsko izlaganje
sustavno opažanje i zaključivanje, analiza primjera, slušanje izlaganja, dijaloška metoda izraditi rječnik jednoga čakavskoga govora seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 1,3 0%
Usmeni ispit 1,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzima ocjena ostvarena iz seminarskog rada i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 50% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student/ica je ostvario/la ocjenu 4 iz seminarskog i 3 iz završnoga usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (ocjena iz seminarskog rada x 0,5) + (ocjena iz završnoga usmenog ispita x 0,5).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako: (4 x 0,5) + (3 x 0,5) = 2 + 1,5 = 3,5 = 4.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4).

Student/ica ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) tijekom nastave pisano je i usmeno pripremio/la seminar; (2) bio/la je nazočan/na na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni:

 • redovito pohađati predavanja i seminare (dopuštena najviše tri izostanka)
 • napisati seminarski rad koji uključuje opis jednoga čakavskog mjesnog govora, a što podrazumijeva dijalektološki rad na terenu, snimanje i razvrstavanje građe te njezin opis, odnosno izradu dijalektološke karte čakavskoga narječja s ucrtanim mjesnim govorima
 • položiti usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dalibor Brozović, Narječja hrvatskog jezika (Hrvatski leksikon br. 2), Naklada Leksikon, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb, 1997.
 2. Dalibor Brozović, Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, JLZ »Miroslav Krleža«, Zagreb, 1988. (»Čakavsko narječje«, str. 80–90.)
 3. Božidar Finka, Čakavsko narječje, Čakavska rič, sv. 1, Književni krug, Split, 1971., str. 11–71.
 4. Milan Moguš, Čakavsko narječje: fonologija, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
 5. Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.
 6. Povijest hrvatskoga jezika: 1. knjiga: srednji vijek, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, Zagreb, 2009. (Josip Lisac, »Hrvatska narječja u srednjem vijeku«, str. 261–282.)
 7. Povijest hrvatskoga jezika: 2. knjiga: 16. stoljeće, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, Zagreb, 2011. (Josip Lisac, »Hrvatska narječja«, str. 51–76.; Amir Kapetanović, »Čakavski hrvatski književni jezik«, str. 77–124.; Boris Kuzmić, »Čakavski pravni tekstovi«, str. 326–341.)
 8. Mira Menac-Mihalić, Anita Celinić, Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije: sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka, Knjigra, Zagreb, 2012.
 9. Petar Šimunović, Čakavska čitanka: tekstovi, prikazbe, priručni rječnik, bibliografija, Golden marketing – Tehnička kniga, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura:

 1. Mate Hraste, Govori jugozapadne Istre, Hrvatski dijalektološki zbornik 2, Zagreb, 1966., str. 5-28.
 2. Mate Hraste, Ikavski govori sjeverozapadne Istre, Filologija, 5, Zagreb, 1967., str. 61–74.
 3. Josip Lisac, Čakavština kao jedno od hrvatskih narječja, Mogućnosti, LVI, 10–12, Split, 1997., str. 196–200.
 4. Josip Lisac, Leksičke značajke čakavskih dijalekata, Čakavska rič, XIX, 2, Split, 1991., str. 5–20.
 5. Iva Lukežić, Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt, Izdavački centar, Rijeka, 1990.
 6. Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995. (poglavlje »Hrvatska narječja u Gradišću i susjednim krajevima«, str. 431–464.)
 7. Silvana Vranić, Podsustavi unutar čakavskoga ekavskoga dijalekta, u: Drugi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova I, Zagreb, 2001., str. 651–657.
 8. Silvana Vranić, Čakavski ekavski dijalekt, sustav i podsustavi, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2005.
 9. Petar Šimunović, Dijalekatske značajke buzetske regije, Istarski mozaik, VIII, 5, Pula, 1970.
 10. Sanja Vulić, O hrvatskom leksiku na temelju primjera iz čakavskoga narječja, Čakavska rič, XXXVII, 1–2, Split, 2009., str. 35–55.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: