Temeljni aspekti profesionalnog prevođenja

 

Naziv kolegija:
Temeljni aspekti profesionalnog prevođenja
Šifra ISVU:
59671
Šifra MOZVAG:
NJ17
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karabalić, Vladimir
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti trebaju shvatiti razliku između bazične jezične kompetencije na njemačkom jeziku koju su stekli u dosadašnjem studiju i prevoditeljske kompetencije: ova zadnja uključuje jezičnu kompetenciju kao jedan od nužnih preduvjeta, ali se suprotno laičkom poimanju prevođenja ne iscrpljuje njome. Drugi cilj kolegija je upoznati studente s osnovama stručnog, književnog i usmenog prevođenja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • razlikovati bazičnu jezičnu kompetenciju od prevoditeljske
  • analizirati tekst s obzirom na prijevodne probleme
  • prevoditi jednostavnije stručne tekstove
  • usporediti različite prijevode jednog književnog djela
  • vrednovati jednostavnije prijevode

Sadržaj predmeta:

Pojmovi jezične i prevoditeljske kompetencije; temeljna pitanja stručnog prevođenja uz demonstraciju na izabranim njemačkim i hrvatskim tekstovima iz područja tehnike, prirodnih znanosti, prava, gospodarstva; osnove književnog prevođenja uz demonstraciju na izabranim hrvatskim prijevodima njemačke književnosti; osnove usmenog (konsekutivnog i simultanog) prevođenja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Domaći zadatci, Pohađanje nastave, Prijevod

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Domaći zadatci 1,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Prijevod 0,75 100%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se u cijelosti oblikuje prema završnom pisanom prijevodu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjeti za potpis su pohađanje nastave (minimalno 70 %) i izrada svih domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Snell-Hornby, Mary et al., Hrsg. (2006): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.

Dopunska literatura:

  1. Vladimir Karabalić, Marija Omazić, (ur.) (2008): Theorie und Praxis des  Übersetzens. Alte Fragen und neue Antworten. Filozofski fakultet, Osijek.
  2. Vladimir Karabalić (2018): Deutsche Fachsprachen. Ein Lehrbuch. Osijek: Filozofski fakultet.
  3. Vlasta Kučiš (2016): Translatologija u teoriji i praksi. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo i NONACOM.
  4. Nord, Christiane (1995): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Groos.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Povremene kratke provjere usvojenosti gradiva, ankete među studentima i drugi oblici povratne informacije (individualne konzultacije, grupne diskusije na satu).

Ostale informacije: