Temeljni aspekti profesionalnog prevođenja

 

Naziv kolegija:
Temeljni aspekti profesionalnog prevođenja
Šifra ISVU:
59671
Šifra MOZVAG:
NJ17
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karabalić, Vladimir
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti trebaju shvatiti razliku između bazične jezične kompetencije na njemačkom jeziku koju su stekli u dosadašnjem studiju i prevoditeljske kompetencije: ova zadnja uključuje jezičnu kompetenciju kao jedan od nužnih preduvjeta, ali se suprotno laičkom poimanju prevođenja ne iscrpljuje njome. Drugi cilj kolegija je upoznati studente s osnovama stručnog, književnog i usmenog prevođenja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati bazičnu jezičnu kompetenciju od prevoditeljske
 • analizirati tekst s obzirom na prijevodne probleme
 • prevoditi jednostavnije stručne tekstove
 • usporediti različite prijevode jednog književnog djela
 • vrednovati jednostavnije prijevode

Sadržaj predmeta:

Pojmovi jezične i prevoditeljske kompetencije; temeljna pitanja stručnog prevođenja uz demonstraciju na izabranim njemačkim i hrvatskim tekstovima iz područja tehnike, prirodnih znanosti, prava, gospodarstva; osnove književnog prevođenja uz demonstraciju na izabranim hrvatskim prijevodima njemačke književnosti; osnove usmenog (konsekutivnog i simultanog) prevođenja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Prijevod, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 12%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Prijevod 1,5 66%
Zadaće 0,5 22%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se oblikuje u prvom redu prema završnom pisanom prijevodu (66 %), a preostalih 34 % čine redovna izrada domaćih zadaća i prevođenje u seminarskom dijelu nastave.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Vladimir Karabalić, Marija Omazić, (ur.) (2008.): Theorie und Praxis des  Übersetzens. Alte Fragen und neue Antworten. Filozofski fakultet, Osijek.
 2. Nord, Christiane (1995): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Groos.

Dopunska literatura:

 1. Snell-Hornby, Mary et al., Hrsg. (1999): Handbuch Translation. Teil D: Spezifische Aspekte des Übersetzens. Tübingen: Stauffenburg, 205-300.
 2. Snell-Hornby, Mary et al., Hrsg. (1999): Handbuch Translation. Teil E: Spezifische Aspekte des Dolmetschens. Tübingen: Stauffenburg, 301-339.
 3. Albrecht, Jörn / Gauger, Hans-Martin, Hrsg. (2001): Sprachvergleich und Übersetzungsvergleich. Leistung und Grenzen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Frankfurt: Lang.
 4. Handwerker, Brigitte (1992): Zum Begriff der Paraphrase in Linguistik und Übersetzungstheorie. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 84: 14-29.
 5. Reiß, Katharina (1985): Paraphrase und Übersetzung. Versuch einer Klärung. In: Gnilka, Joachim / Rüger, Hans Peter, Hrsg., Die Übersetzung der Bibel – Aufgabe der Theologie. Bielefeld: Luther-Verlag, 272-287.
 6. Mikić, Pavao / Kučiš, Vlasta (2004): Translatorik im Kontext der Kulturspezifik. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo: Nonacom.:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Povremene kratke provjere usvojenosti gradiva, ankete među studentima i drugi oblici povratne informacije (individualne konzultacije, grupne diskusije na satu).

Ostale informacije: