Arhivski informacijski sustavi

 

Naziv kolegija:
Arhivski informacijski sustavi
Šifra ISVU:
175264
Šifra MOZVAG:
ITDDI01
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bosančić, Boris
0
30
0
Bubalo, Marija
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s implementacijom i upravljanjem arhivskim informacijskim sustavima odnosno digitalnim repozitorijima ili arhivima u sklopu organizacija i informacijskih ustanova. Studente se upoznaje s vrstama, obilježjima i funkcijama arhivskih informacijskih sustava. Jedan od ciljeva predmeta je osposobiti studente za implementaciju konkretnog arhivskog informacijskog sustava u organizaciji ili informacijskoj ustanovi što uključuje poslove administriranja sustava (tehnička pitanja), upravljanja sadržajem u sustavu (pitanja opisa sadržaja odgovarajućim setom metapodataka) te uređivanja načina i uvjeta arhiviranja sadržaja te korištenja arhivskog informacijskog sustava (pitanja unosa sadržaja i prava pristupa sadržaju). Na seminarima se raspravlja o inicijativi za otvoreni pristup sadržaju u arhivskom informacijskom sustavu te o ulozi arhivskih informacijskih sustava u znanstvenoj komunikaciji i objavljivanju znanstvenih radova.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • implementirati arhivski informacijski sustav u organizaciji i informacijskoj ustanovi
 • administrirati arhivski informacijski sustav u organizaciji i informacijskoj ustanovi
 • arhivirati i omogućiti pristup sadržaju arhivskog informacijskog sustava
 • opisati sadržaj arhivskog informacijskog sustava odgovarajućim setom metapodataka
 • upravljati sadržajem u arhivskom informacijskom sustavu
 • izraditi policu repozitorija odnosno dokument o načinima i uvjetima arhiviranja sadržaja i korištenja usluge arhivskog informacijskog sustava

Sadržaj predmeta:

Uvod u arhivske informacijske sustave (digitalne repozitorije ili arhive): povijest, definicije, obilježja, vrste, funkcije arhivskih informacijskih sustava; digitalni objekt kao osnovna jedinice sadržaja u arhivskom informacijskom sustavu; administriranje arhivskog informacijskog sustava; sustavi autentikacije i autorizacije; programska rješenja arhivskih informacijskih sustava: Fedora Commons, Islandora, EPrints, DSpace; planiranje uspostave arhivskog informacijskog sustava; izrada aplikacijskog profila (seta metapodataka) za opis sadržaja u arhivskom informacijskom sustavu; implementacija aplikacijskog profila (seta metapodataka) u odabranom programskom rješenju arhivskog informacijskog sustava; upravljanje sadržajem u arhivskom informacijskom sustavu: upravljanje pretraživačkim ključevima, izrada i upravljanje kontroliranim rječnicima termina, uređivanje prikaza metapodataka krajnjem korisniku; unos i omogućavanja pristupa sadržaju u arhivskom informacijskom sustavu; izrada police repozitorija odnosno dokumenta o načinima i uvjetima arhiviranja sadržaja i korištenja usluge arhivskog informacijskog sustava; uređivanje pitanja autorskih prava i licenciranja sadržaja u arhivskom informacijskom sustavu; korisnička podrška za pregledavanje i pretraživanje sadržaja u arhivskom informacijskom sustavu.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Seminari i radionice izrada i izlaganje seminarskog rada, seminarska raspravišta - opisati sadržaj arhivskog informacijskog sustava odgovarajućim setom metapodataka
- upravljati sadržajem u arhivskom informacijskom sustavu
ocjena seminarskog rada i izlaganja (15 % + 10% ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima - implementirati arhivski informacijski sustav u organizaciji i informacijskoj ustanovi
- administrirati arhivski informacijski sustav u organizaciji i informacijskoj ustanovi
- arhivirati i omogućiti pristup sadržaju arhivskog informacijskog sustava
ocjena vježbi (20% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka - izraditi policu repozitorija odnosno dokument o načinima i uvjetima arhiviranja sadržaja i korištenja usluge arhivskog informacijskog sustava ocjena zadataka (45% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Projekt, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,4 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Projekt 0,975 0%
Referat 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene projekta, kontinuirane provjere znanja, seminarskog izlaganja/referata i sudjelovanja u grupnim raspravama: 55% konačne ocjene čini ocjena projekta (110 ocjenskih bodova), 20% konačne ocjene čini ocjena kontinuirane provjere znanja (40 ocjenskih bodova), 15% konačne ocjene čini ocjena seminarskog izlaganja/referata (30 ocjenskih bodova) i 10% konačne ocjene čini ocjena sudjelovanja u grupnim raspravama (20 ocjenskih bodova).

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti najviše 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: izvrstan (5) – od 180 do 200 bodova, vrlo dobar (4) – od 160 do 179 bodova, dobar (3) – od 125 do 159 bodova; dovoljan (2) – od 110 do 124 boda; nedovoljan (1) – od 0 do 109 bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađati nastavu, izlaganje referata u sklopu seminara, provedba projekta

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bosančić, B. Repozitoriji ustanova u teoriji i praksi // 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, [Poreč, 26.-28. studenoga 2008.] : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković, Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. str. 70-86.
 2. Dublin Core Metadata Initiative. Guidelines for Dublin Core Application Profiles. URL: http://dublincore.org/documents/profile-guidelines/ (2014-12-19)
 3. EPrints. URL: http://www.eprints.org/ (2014-12-19)
 4. Fedora Commons. URL: http://www.fedora-commons.org/] (2014-12-19)
 5. Gibbons, S.(2004). Establishing an institutional repository. Library Technology Reports 40, No.4. Str. 5-67.
 6. Islandora. URL: http://islandora.ca/ (2014-12-19)
 7. Kahn, R.; Wilensky, R. A framework for distributed digital object services. International Journal on Digital Libraries 6, 2(2006), str. 115–123. URL: http://www.doi.org/topics/2006_05_02_Kahn_Framework.pdf (2014-12-19)
 8. Lynch, C. Institutional repositories : essential infrastructure for scholarship in the digital age. ARL Bimonthly Report, 226, 2003. URL: http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml (2014-12-19)

Dopunska literatura:

 1. Jones, R., Andrew, T., MacColl, J. The institutional repository. Oxford : Chandos Publishing, 2006.
 2. Jones, Catherine. Institutional Repositories: Content and Culture in an Open Access Environment. Oxford: Chandos Publishing, 2007.
 3. Staples, T., Wayland, R. & Payette, S. (2003). The Fedora Project: An open-source digital object repository management system. D-Lib Magazine, 9, (4). URL: doi:10.1045/april2003-staples (2014-12-19)
 4. Heery, R., Patel, M. (2000). Application profiles : mixing and matching metadata schemas. Ariadne, 25, (9). URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue25/app-profiles/ (2014-12-19)
 5. Open Archive Initiative. [dostupno na: http://www.openarchives.org/]
 6. OCLC & CRL. Trustworthy repositories audit & certification : criteria and checklist. URL:  http://www.crl.edu/PDF/trac.pdf (2014-12-19)
 7. Understanding metadata. Bethesda, MD : NISO, 2004. URL:  http://www.niso.org/standards/resources/UnderstandingMetadata.pdf (2014-12-19)
 8. Chawner, Brenda, and Rowena Cullen. "Institutional Repositories and the Role of Academic Libraries in Scholarly Communication." ResearchArchive @ Victoria, 2009. URL: http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/866 (2014-12-19)
 9. Bailey, C. W. Jr. Institutional Repository Bibliography. URL: http://digital-scholarship.org/irb/irb.html (2014-12-19)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Prati se aktivnost na vježbama i seminarima i zadaju zadaci za ponavljanje. Završna kvaliteta provjerava se studentskom anketom.

Ostale informacije: