Mađarska manjinska književnost u Karpatskom bazenu

 

Naziv kolegija:
Mađarska manjinska književnost u Karpatskom bazenu
Šifra ISVU:
134953
Šifra MOZVAG:
MAP315
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Medve, Zoltan
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij Mađarska manjinska književnost u Karpatskom bazenu upoznaje studente s pojmom i općom problematikom manjine, kulture i književnost manjine: što čini nacionalnu manjinu; s posebnim pitanjima manjine i književnosti manjine u Srednjoj Europi. U centru pažnje kolegija se nalazi mađarska manjinska književnost u Rumunjskoj/Erdelju, u Srbiji/Vojvodini i u Hrvatskoj/Baranji/„Dravski kut“. Kolegij upoznaje studente sa sličnostima i različitostima mađarske manjinske književnosti u navedenim državama te daje opći pregled o književnosti Mađara u Zapadnoj Europi i u ostalim susjednim državama. Obraća pažnju i na prijašnje i sadašnje recepcije književnosti na mađarskom jeziku u zemlji i izvan Mađarske. Pregledava najvažnija djela autora mađarske nacionalne manjine.

Ishodi učenja:

Studenti će moći dati opći pregled o pojmu i roblematici manjine; razumijet će posebna pitanja manjine u Srednjoj Europi. Moći će se orientirati u manjinskim književnostima susjednih država, osobito u Hrvatskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Imat će opći pregled o književnostima koje su nastale u Zapadnoj Europi. Prepoznat će karakteristike najvažnijih autora mađarske manjine.

Sadržaj predmeta:

 • upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • pojam manjine, jezične politike, manjinske književnosti
 • Srednja Europa i nacionalne manjine; mađarska manjinska književnost
 • mijenjajuća recepcija mađarske manjinske književnosti u Mađarskoj i izvan Mađarske
 • autori i djela mađarske manjinske književnosti

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,5 0%
Usmeni ispit 2,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

aktivnost na nastavi - 30% bodova

usmeni ispit - 70% bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivno sudjelovanje u nastavi,  položen usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gilles Deleuze – Felix Guattari: Kafka. A kisebbségi irodalomért. Quadmon Kiadó, Budapest, 2009. (određena poglavlja) – ili Gilles Deleuze, Kafka. Treći program Hrvatskog radija, (1999), 55/56 ; str. 92.-99.
 2. Thomka Beáta, Déli témák. zEtna, Zenta, 2009.  (određena poglavlja)
 3. Virág Zoltán, A szomszédság kapui. zEtna, Zenta, 2010. (određena poglavlja)
 4. Kontra Ferenc, Horvátország magyar irodalma. A kezdetektől napjainkig. HunCro, Eszék, 2011.

Dopunska literatura:

 1. Bodor Ádám, A börtön szaga. Magvető Kiadó, Budapest, 2007.
 2. Tolnai Ottó, Költő disznózsírból. Kalligram, Pozsony, 2004.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: