Informacijske tehnologije u nastavi povijesti

 

Naziv kolegija:
Informacijske tehnologije u nastavi povijesti
Šifra ISVU:
174133
Šifra MOZVAG:
ID54
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Galić, Silvija
0
15
30

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti bi trebali upoznati mogućnosti korištenja informacijske tehnologije u nastavi povijesti koji se predaje u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Na seminarima bi se analizirale neke posebne mogućnosti i uporabe informacijske tehnologije za poboljšanje kvalitete nastave povijesti, prvenstveno oni programski paketi koji omogućuju pregled raznih vrsta povijesnih karata, materijala pohranjenih u digitalnom obliku, raznih statističkih izvještaja dostupnih na Internetu . Korištenje edukativnih igara u svladavanju tema vezanih uz povijest. Na vježbama bi se koristili već gotovi programski materijali, te način  pretraživanja  baza podataka i analiza pripreme pojedinih materijala .

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • samostalno koristiti gotove programe u nastavi povijesti
 • samostalno pregledavati postojeće baze  podatka povijesti
 • samostalno koristiti  povijesne karte
 • samostalno konstruirati jednostavne  edukativne igre

Sadržaj predmeta:

Analiza nastave povijesti u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske Kvaliteta postojećih nastavnih materijala i mogućnosti utjecaja na poboljšanje kvalitete. Način sudjelovanja u izradi materijala. Općenito o digitalnim kartama, povijesne karte na Internetu. Prikupljanje i analiza statističkih podataka i korištenje gotovih tablica i grafikona. Izrada edukativnih igara i ispita znanja

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanje, praktični rad Aktivno slušanje, sudjelovanje u raspravi, individualni rad Samostalno koristiti gotove programe u nastavi povijesti
 
 
 
Pismeni ispit, seminarski rad, praktični rad
 
Predavanje, praktični rad Aktivno slušanje, sudjelovanje u raspravi, individualni rad Samostalno pregledavati postojeće baze  podatka povijesti
 
Pismeni ispit, seminarski rad, praktični rad
 
Predavanje, praktični rad Aktivno slušanje, sudjelovanje u raspravi, individualni rad Samostalno koristiti  povijesne karte
 
Pismeni ispit, seminarski rad, praktični rad
 
Predavanje, praktični rad Aktivno slušanje, sudjelovanje u raspravi, individualni rad Samostalno konstruirati jednostavne  edukativne igre
 
Pismeni ispit, seminarski rad, praktični rad
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Praktični rad, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,75 0%
Pismeni ispit 0,75 0%
Praktični rad 0,5 0%
Seminarski rad 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 bodova ili 60% ocjene. U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir aktivnost na nastavi , seminarski rad, praktični rad, kontinuirana provjera znanja i pismeni ispit, a po potrebi i usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave
 • aktivno sudjelovanje u nastavi;
 • izvršavanje zadataka na nastavi;
 • izrada seminara
 • izrada praktičnog zadatka
 • pismeni ispit

 

 

Obavezna literatura:

 1. Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
 2. Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj
 3. http://www.kartografija.hr/hrvkart/index_hr.htm
 4. http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html

Dopunska literatura:

 1. http://hrcak.srce.hr/povijest-u-nastavi

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: