Kultura i umjetnost u socijalizmu

 

Naziv kolegija:
Kultura i umjetnost u socijalizmu
Šifra ISVU:
174132
Šifra MOZVAG:
ID45
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović Batorek, Slađana
30
0
0
Vonić, Maja
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj nastave je stjecanje temeljnih obavijesti i znanstveno utvrđenih znanja o ulozi kulture u komunističkim režimima u oblikovanju kolektivne svijesti, te prepoznavanje različitih oblika kulturne promidžbe.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • objasniti glavna obilježja kulture i njene uloge u razdoblju socijalizma u Jugoslaviji i zemljama istočnog bloka
  • uočiti sličnosti i razlike kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Jugoslaviji i ostatku Europe
  • argumentirano raspravljati o utjecaju zapada na kulturno-umjetničko stvaralaštvo Jugoslavije
  • analizirati razvoj popularne kulture i njene raširenosti u glazbi, književnosti, filmskoj umjetnosti itd.

Sadržaj predmeta:

Kolegij je posvećen analizi kulturne revolucije u zemljama pod komunističkim režimom. Vrlo važan dio kolegija bit će proučavanje uloge igranih filmova, sporta, glazbe, arhitekture, prosvjete, izdavačke djelatnosti u potiranju tradicije i stvaranju nove, kolektivne povijesti.

Nastava se ostvaruje na predavanjima i kroz seminare. Na seminarima je predviđeno aktivno sudjelovanje studenata radom na izvornoj građi i literaturi. Studenti izrađuju pisane radove i usmeno ih prezentiraju.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, grupna rasprava, analiza video-materijala, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti glavna obilježja kulture i njene uloge u razdoblju socijalizma u Jugoslaviji i zemljama istočnog bloka aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij
rasprava
upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature i izvora
rad na tekstu
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza izvora i literature
uočiti sličnosti i razlike kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Jugoslaviji i ostatku Europe aktivnost na nastavi
zadatak čitanja i analize literature, grupna rasprava, predavanje suradnja, aktivno sudjelovanje, analiza literature argumentirano raspravljati o utjecaju zapada na kulturno-umjetničko stvaralaštvo Jugoslavije aktivnost na nastavi
predavanje, grupna rasprava, analiza video-materijala, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava analizirati razvoj popularne kulture i njene raširenosti u glazbi, književnosti, filmskoj umjetnosti itd. aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,65 0%
Pismeni ispit 0,75 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) s 25% udjela u konačnoj ocjeni, završni pisani ispit 55% udjela u konačnoj ocjeni, te seminarski rad s 20% udjela u konačnoj ocjeni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Polaganje pisanog ; aktivno sudjelovanje na nastavi; pisanje eseja/seminara.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991, Zagreb, 2006.
  2. I. Škrabalo, Između publike i države, Zagreb, 1984.
  3. R. Overy, Diktatori – Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura:

Po dogovoru sa studentima.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: