Gramatičke vježbe iz njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Gramatičke vježbe iz njemačkog jezika
Šifra ISVU:
164566
Šifra MOZVAG:
NJ140
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karlak, Manuela
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ponoviti gramatičke oblike i konstrukcije njemačkoga jezika sa razine B1 koja je opisana u jezičnom portfoliju Europske unije. Pravilno primijeniti gramatičke oblike i  konstrukcije u govoru i pisanju.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • prepoznati gramatičke oblike i konstrukcije,
  • razlikovati gramatičke oblike i konstrukcije,
  • pravilno primijeniti gramatičke oblike i konstrukcije te
  • primijeniti usvojenu terminologiju.

Sadržaj predmeta:

U kolegiju se obrađuju i ponavljaju tvorba glagolskih vremena, modalni glagoli, djeljivi i nedjeljivi glagoli, povratni glagoli, imperativ, infinitiv sa i bez zu, pasiv i konjunktiv. Nadalje se obrađuju i ponavljaju imenice i njihov rod, jednina, množina i tipovi deklinacija imenica, a zatim vrste zamjenica. Nakon toga slijedi ponavljanje uporabe, deklinacije i komparacije pridjeva, vrsta brojeva, pridjeva, prijedloga i negacija. Također će se ponoviti i temeljni odnosi glavne i zavisne rečenice, što će postupno dovesti do pojma razumijevanja rečenice na primjerima iz aktualnog pisanog i govorenog njemačkog jezika. Kolegij će također uz ponavljanje gramatičkih oblika i konstrukcija ponuditi i kratka teorijska objašnjenja, što čini dobar uvod u temelje bavljenja jezikom za studente germanistike.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
      vježbe rješavanje zadataka, uvježbavanje gramatičkih oblika i konstrukcija prepoznavanje gramatičkih oblika i konstrukcija
 
aktivnost studenata u nastavi, kolokviji/ pismeni ispit
vježbe rješavanje zadataka, uvježbavanje gramatičkih oblika i konstrukcija razlikovanje gramatičkih oblika i konstrukcija aktivnost studenata u nastavi, kolokvij/ pismeni ispit
vježbe rješavanje zadataka, uvježbavanje gramatičkih oblika i konstrukcija pravilno primjenjivanje gramatičkih oblika i konstrukcija aktivnost studenata u nastavi, kolokvij/ pismeni ispit
vježbe rješavanje zadataka, uvježbavanje gramatičkih oblika i konstrukcija primjenjivanje usvojene terminologije aktivnost studenata u nastavi, kolokvij/ pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokvij, Kontinuirana priprema gramatičkih cjelina, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Kolokvij 0,5 100%
Kontinuirana priprema gramatičkih cjelina 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenata na kolegiju kontinuirano će se pratiti tijekom nastave. Ocjenjivat će se sudjelovanje na kolokvijima koji će se pisati tijekom semestra ili ispit na kraju semestra.

Primjer izračunavanja ocjene:

1. kolokvij   2. kolokvij  Ispit  Ocjena iz kol./ispita  Konačna ocjena

     76%           84%        -        80%  3  (dobar)           dobar (3)

*Zbog što preciznijeg utvrđivanja znanja pojedinačnim se kolokvijima ne pridružuje ocjena nego postotak te se ti postoci zbrajaju. Prosjek postotaka 1. i 2. kolokvija (prema gore navedenom primjeru) daje konačni postotak iz kojeg proizlazi završna ocjena, što u ovome primjeru daje konačnu ocjenu dobar (3).

Student koji ne položi 1. kolokvij, ne može pristupiti polaganju 2. kolokvija nego pristupa završnom ispitu. Student koji je položio 1. kolokvij, a nije položio 2. kolokvij također mora pristupiti završnom pismenom ispitu na kraju semestra.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na kolokvije ili završni pismeni ispit ako ispune jedan uvjet: tijekom nastave bili su nazočni na najmanje 70% održanih vježbi.

 

 

Obavezna literatura:

  1. „B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache“, Buscha Anne/Szita Szilvia, Schubert Verlag, Leipzig, 2011.
  2. „Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell”, Dreyer, Hilke, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2009.
  3.  „C-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache“, Raven Susanne/Buscha Anne/Szita Szilvia, Schubert Verlag, Leipzig, 2013.

Dopunska literatura:

  1. „Kochbuch der deutschen Grammatik 1”, Aleksa Varga, Melita/ Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2012. odabrana poglavlja)
  2. „Kochbuch der deutschen Grammatik 2”, Bagarić Medve, Vesna/ Pon, Leonard; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2012. (odabrana poglavlja)
  3. „Übungsgrammatik für die Mittelstufe“, Clamer Friedrich/Heilmann Erhard G./Röller Helmut, Meckenheim, 2006.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anketiranje; Usmeno vrednovanje od strane studenata

Ostale informacije: