Razumijevanje teksta 2

 

Naziv kolegija:
Razumijevanje teksta 2
Šifra ISVU:
126110
Šifra MOZVAG:
MAP214
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bockovac, Timea Anita
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija analizirati opća pitanja percipiranja teksta. Pripremiti studente na analizu i razumijevanje jednostavnih tekstova. Posredstvom temeljitih metodičkih spoznaja pridonijeti praktičnoj primjeni interpretacije.

Ishodi učenja:

Na kraju semestra studenti će moći pomoću usvojenih metoda razumjeti najvažnije segmente tekstualne komunikacije. Biti će u mogućnosti prepoznati i kontekst raznih tekstova.

Sadržaj predmeta:

Tekst i rečenica. Razine teksta. Oblici i optika tekstova. Tipografija. Linearna i globalna kohezija. Logičke i sadržajne veze. Struktura zavisnih i nezavisnih rečenica. Ukazivanje: endofora i exofora. Implikacije. Zaključci.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

usmeni ispit – 50% bodova

pismeni ispit - 50% bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Hadrovics László − Nyomárkay István, Magyar-horvát kisszótár. Mađarsko-hrvatski riječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
  2. Hadrovics László − Nyomárkay István, Horvát-magyar kisszótár. Hrvatsko-mađarski riječnik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
  3. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, Osiris Kiadó, Budapest, 2004.

Dopunska literatura:

  1. Budaváriné Béres Erszébet − Kelecsényi Zoltán, Szövegértés, szövegalkotás. Corvina Kiadó, 1999, 15−88.
  2. Pléh Csaba, Mondatmegértés a magyar nyelvben. Pszicholingvisztikai kísérletek és modellek. Osiris Kiadó, 2000.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: