Kulturna povijest Mađarau Hrvatskoj 2

 

Naziv kolegija:
Kulturna povijest Mađarau Hrvatskoj 2
Šifra ISVU:
101620
Šifra MOZVAG:
MAP106
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
0
0
0
Dobsai, Gabriela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta dati pregled iznimno bogate i razgranate kulture Mađara u Hrvatskoj od dolaska Mađara u Karpatski bazen pa sve do današnjih dana.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog kolegija, studenti će moći smjestiti izvanredna poglavlja kulture Mađara u Hrvatskoj, koja u sebi čuvaju mnoge starine, u kontekst opće kulture Mađara. Uz pomoć tema kao što su mađarski autori u Hrvatskoj, redovnici, pisci, razna izdanja, dobit će saznanja o takvim vrijednostima koje su obogatile ne samo mađarsku kulturu, već i europsku. Nakon usvajanja novih spoznaja i pregleda stručne literature, moći će samostalno vršiti istraživanja na temelju obrađenih tema.

Sadržaj predmeta:

Mađarska pisana kultura u Hrvatskoj. Prva izdanja na mađarskom jeziku. Kalendari, tjednici i mjesečnici, dječja književnost i tiskovine za djecu. Mađarska regionalna književnost i znanstvena djela u Hrvatskoj. Zavičajne i muzejske zbirke. Nastanak i razvoj mađarskih kulturnih institucija do danas. Povijesni pregled mađarske dramske umjetnosti u Hrvatskoj. Tijela za zaštitu interesa po pitanju kulture Mađara u Hrvatskoj. Izdavači knjiga i tiskovina. Moderni mađarski pisci i njihova djela. 

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Usmeni ispit 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kontinuirana provjera znanja provodi se pismeno u obliku kolokvija i vrijedi 1 ECTS-a. Usmeni ispit vrijedi 2 ECTS-a.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Baranyai Júlia, Vizbe vesző nyomokon. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1977.
 2. (Tragovima izgubljenih u vodi, Novi Sad, Naklada Forum, 1997.)
 3. Lábadi Károly, Drávaszög Lexikon. HunCro–ZIMP, Eszék–Budapest, 2008.
 4. (Leksikon Dravskog trokuta (Baranje). HunCro, Osijek–Budimpešta, 2008.)
 5. Lábadi Károly, Istennek népei a Drávaszögben. Eszék, 2000.
 6. (Božji narodi u Dravskom trokutu, Osijek, 2000.)

Dopunska literatura:

 1. Pataky András, Baranya titkokat rejtegető földrajzi nevei. JMT–Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1992.
 2. (Zemljovidni nazivi Baranje koji skrivaju tajne, JMT–Naklada Forum, Novi Sad, 1992.)
 3. Lábadi Károly, Oskolák a régi Drávaszögben. Pannónia Könyvek–Pécsi Tudománytár. Pécs, 1993.
 4. (Škole u davnašnjem Dravskom trokutu. Knjige Panonije–Znanstvena riznica Pečuha. Pečuh, 1993.
 5. Lábadi Károly, Kopács, a víz melletti falu. HunCro, Eszék, 2010.
 6. (Kopačevo, selo kraj vode, HunCro, Osijek, 2010.)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: