Kulturna povijest Mađarau Hrvatskoj 2

 

Naziv kolegija:
Kulturna povijest Mađarau Hrvatskoj 2
Šifra ISVU:
101620
Šifra MOZVAG:
MAP106
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
0
0
0
Dobsai, Gabriela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta dati pregled iznimno bogate i razgranate kulture Mađara u Hrvatskoj od dolaska Mađara u Karpatski bazen pa sve do današnjih dana.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog kolegija, studenti će moći smjestiti izvanredna poglavlja kulture Mađara u Hrvatskoj, koja u sebi čuvaju mnoge starine, u kontekst opće kulture Mađara. Uz pomoć tema kao što su mađarski autori u Hrvatskoj, redovnici, pisci, razna izdanja, dobit će saznanja o takvim vrijednostima koje su obogatile ne samo mađarsku kulturu, već i europsku. Nakon usvajanja novih spoznaja i pregleda stručne literature, moći će samostalno vršiti istraživanja na temelju obrađenih tema.

Sadržaj predmeta:

Mađarska pisana kultura u Hrvatskoj. Prva izdanja na mađarskom jeziku. Kalendari, tjednici i mjesečnici, dječja književnost i tiskovine za djecu. Mađarska regionalna književnost i znanstvena djela u Hrvatskoj. Zavičajne i muzejske zbirke. Nastanak i razvoj mađarskih kulturnih institucija do danas. Povijesni pregled mađarske dramske umjetnosti u Hrvatskoj. Tijela za zaštitu interesa po pitanju kulture Mađara u Hrvatskoj. Izdavači knjiga i tiskovina. Moderni mađarski pisci i njihova djela. Jednodnevni izlet u Slavoniju i Baranju: posjet mađarskim zavičajnim i kulturnim muzejima, skupinama i vjerskim zajednicama. Posjet Osiječkoj arhivi.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENATA ISHOD UČENJA METODA PROCJENJE
predavanje sustavno opažanje, slušanje izlaganja i rasprava razaznati položaj mađarske manjine u Hrvatskoj aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja i rasprava identificirati i opisati mađarske manjinske kulturne udruge, prosvjetiteljske institucije, predstavnike medije i političke stranke aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja i rasprava identificirati povijesno, kulturno i književno važne osobe za mađarsku kulturu u Hrvatskoj aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja i rasprava prepoznati povezanost mađarske kulture i manjinske književnosti aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje i analiza izlaganja, rasprava prepoznatii i analizirati kulturni utjecaj na mađarsku manjinsku književnost aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje i analiza izlaganja, rasprava obrazložiti i zaključiti utjecaj i razvoj mađarske kulture u Hrvatskoj aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,7 40%
Pismeni ispit 1,1 40%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Referat 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena za izlaganje (40%), ocjene domaće zadaće (10%) te završni pismeni ispit (50%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni tri uvjeta: (1) iz kontinuirane provjere znanja (domaće zadaće); (2) održao referat; (3) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Baranyai Júlia, Vizbe vesző nyomokon. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1977. - (Tragovima izgubljenih u vodi, Novi Sad, Naklada Forum, 1997.)
  2. Kontra Ferenc, Horvátország magyar irodalma, HunCro, Osijek, 2011. - (Mađarska književnost hrvatske, HunCro, Osijek, 2011.)
  3. Lábadi Károly, Drávaszög Lexikon. HunCro–ZIMP, Eszék–Budapest, 2008. - (Leksikon Dravskog trokuta (Baranje). HunCro, Osijek–Budimpešta, 2008.)
  4. Lábadi Károly, Istennek népei a Drávaszögben. Eszék, 2000. - (Božji narodi u Dravskom trokutu, Osijek, 2000.)

Dopunska literatura:

  1. Pataky András, Baranya titkokat rejtegető földrajzi nevei. JMT–Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1992. - (Zemljovidni nazivi Baranje koji skrivaju tajne, JMT–Naklada Forum, Novi Sad, 1992.)
  2. Lábadi Károly, Oskolák a régi Drávaszögben. Pannónia Könyvek–Pécsi Tudománytár. Pécs, 1993. - (Škole u davnašnjem Dravskom trokutu. Knjige Panonije–Znanstvena riznica Pečuha. Pečuh, 1993.)
  3. Lábadi Károly, Kopács, a víz melletti falu. HunCro, Eszék, 2010. - (Kopačevo, selo kraj vode, HunCro, Osijek, 2010.)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: