Teorija književnosti 2

 

Naziv kolegija:
Teorija književnosti 2
Šifra ISVU:
157621
Šifra MOZVAG:
HKZ02
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Peternai Andrić, Kristina
30
0
15
Varga, Dejan
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studenta s književnoteorijskim pravcima 20. stoljeća te na osnovu teorijskog uvida razviti sposobnosti čitanja i analize književnih tekstova s različitih književnoteorijskih polazišta, uključujući pitanja diskurza književnosti i teorije, odnosa ideologije i književnosti.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati suvremene teorijske pristupe književnosti,
 • objasniti osnovne značajke pojedinoga teorijskog pristupa,
 • razlikovati čitanja književnih tekstova s obzirom na teorijski pristup,
 • analizirati književni tekst iz različitoga teorijskog polazišta.

Sadržaj predmeta:

 1. Ruski formalizam
 2. Nova kritika
 3. Strukturalizam
 4. Hermeneutika
 5. Poststrukturalizam
 6. Postkolonijalna kritika
 7. Psihoanalitička kritika
 8. Feministička kritika
 9. Kulturalni studiji
 10. Novi historizam
 11. Analiza diskurza
 12. Dekonstrukcija

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanje
postavljanje i rješavanje problema
slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, analiza literature opisati suvremene teorijske pristupe književnosti pisani ispit
predavanja
suradničko učenje
samostalni istraživački zadatak
samostalni zadatci, izrada seminarskog rada objasniti osnovne značajke pojedinoga teorijskog pristupa pisani ispit
seminarsko izlaganje
seminarski rad
predavanja
suradničko učenje
samostalni istraživački zadatak
samostalni zadatci, izrada seminarskog rada razlikovati čitanja književnih tekstova s obzirom na teorijski pristup seminarsko izlaganje
seminarski rad
predavanja
suradničko učenje
samostalni istraživački zadatak
samostalni zadatci, izrada seminarskog rada analizirati književni tekst iz različitoga teorijskog polazišta seminarsko izlaganje
seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Istraživanje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Istraživanje 0,7 0%
Pismeni ispit 2 0%
Pohađanje nastave 1,6 0%
Seminarski rad 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena postignuta seminarskim izlaganjem (istraživanje) i ocjena iz završnoga pisanog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog izlaganja, 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student je obvezan redovito pohađati nastavu, provesti samostalno istraživanje na osnovu kojega će izraditi seminarski rad te položiti pismeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Terry Eagleton, Književna teorija, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1987.
 2. Miroslav Beker, Suvremene književne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.
 3. Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992.
 4. Toril Moi, Seksualna/tekstualna politika. Feministička književna teorija, AGM, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura:

 1. Milivoj Solar, Književni leksikon, Matica hrvatska, Zagreb, 2011.
 2. Vladimir Biti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
 3. Gina Wisker, Ključni pojmovi postkolonijalne književnosti, AGM, Zagreb, 2010.
 4. Judith Butler, Nevolje s rodom, Ženska infoteka, Zagreb, 2000.
 5. Lubomir Doležel, Poetike Zapada, Sarajevo, 1991.
 6. Terry Eagleton, Teorija i nakon nje, Algoritam, Zagreb, 2005.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: