Graditeljstvo antičke Grčke i Rima

 

Naziv kolegija:
Graditeljstvo antičke Grčke i Rima
Šifra ISVU:
164562
Šifra MOZVAG:
ID33
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šimić, Jasna
30
0
0
Fremec, Ivan
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata sa značajkama pojedinih vrsta sakralnih i profanih građevina tijekom antičke civilizacije Grčke i Rima, njihovim nastankom, poviješću, uporabom, povezanošću sa suvremenim graditeljstvom.

Ishodi učenja:

 • razumjeti opće značajke i razvitak pojedinih vrsta arhitekture
 • prepoznati najvažnije primjere
 • objasniti međusobni utjecaj antičkih kultura na razvitak arhitekture
 • prepoznati utjecaj antičke arhitekture na kasniju i suvremenu arhitekturu

Sadržaj predmeta:

 • Uvod: pojmovi sakralno i profano graditeljstvo
 • Grčka: kretsko graditeljstvo, mikensko graditeljstvo; Grčka sakralna arhitektura: hramovi, mauzolej; Grčko profano graditeljstvo: kazališta, stambene zgrade, stoe i ostale javne građevine profane namjene
 • Rim: Etruščani: hram i grobnice; Rimska sakralna arhitektura: hramovi, mauzoleji, are; Rimska profana arhitektura: kazališta, terme, slavoluci, mostovi i akvedukti, amfiteatri i cirkusi, stambeno graditeljstvo: insule, vile i carske palače; Bazilike i ostale javne građevine profane namjena; Urbanizacija; Vojno graditeljstvo.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
samostalna uporaba literature
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
razgovor
razumjeti opće značajke i razvitak pojedinih vrsta arhitekture pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata
seminar
 
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
samostalna uporaba literature
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
razgovor
prepoznati najvažnije primjere
 
 
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
 
slušanje izlaganja
samostalna uporaba literature
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
azgovor
objasniti međusobni utjecaj antičkih kultura na razvitak arhitekture
 
 
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata
seminar
 
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
 
slušanje izlaganja
samostalna uporaba literature
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
razgovor
prepoznati utjecaj antičke arhitekture na kasniju i suvremenu arhitekturu
 
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata
seminar
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,3 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,3 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjuje se redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj, seminarski rad – tekstualni dio i njegovo iznošenje. Na ispitu se ocjenjuje poznavanje svega što je navedeno kao ishodi učenja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Skupina autora, Povijest 3, Helenizam i Rimska republika, Europapress  holding, Zagreb 2007. (str. 59-79)
 2. Skupina autora, Povijest 4, Rimsko carstvo, Europapress holding, Zagreb 2007. (str. 349-365)
 3. A. M. Liberati, F. Bourbon, Drevni Rim, Mozaik knjiga, Zagreb 2000. (poglavlja vezana uz temu)
 4. F. Durando, Drevna Grčka, Mozaik knjiga, Zagreb 1999. (poglavlja vezana uz temu)

Dopunska literatura:

 1. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.
 2. N. Cambi, Antika, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb 2002. (poglavlja vezana uz temu)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: