Projektni rad u informacijskim ustanovama

 

Naziv kolegija:
Projektni rad u informacijskim ustanovama
Šifra ISVU:
180629
Šifra MOZVAG:
INFDD304
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
0
0
0
Lubina, Tihana
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Student kroz praktični projektni rad u informacijskoj ustanovi stječe znanja i vještine iz djelatnosti informacijskih ustanova. Cilj je projektnog rada u informacijskoj ustanovi osposobiti studente za samostalnu organizaciju i provedbu aktivnosti unutar konteksta poslovanja određene ustanove, za razvijanje vještina individualnog i timskog rada te primjenu ukupno stečenih vještina i kompetencija na konkretnom problemu iz područja struke.

Ishodi učenja:

Po završetku projektnog rada studenti će moći:

  • samostalno organizirati projekte temeljene na rješavanju konkretnog problema
  • objasniti odabir metoda za provedbu određene aktivnosti
  • provesti odabrane aktivnosti i obraditi rezultate
  • predstaviti rezultate projekta.

Studenta se kroz projektni rad ujedno osposobljava da primijeni stečena znanja na studiju, stekne samostalnost i odgovornost pri izvršavanju zadaća, uz istodobni razvoj sposobnosti timskog rada te razvoj radnih navika i upoznavanje načina rada u tržišnom okruženju.

Sadržaj predmeta:

Zadani sadržaj predmeta uključuje: odabir projektnog zadatka, definiranje problema, odabir metoda rada, izradu hodograma aktivnosti, prijedlog načina implememtacije postignutog rješenja, vrednovanje rezultata. Detaljan problemski sadržaj projektnog rada u izvedbi dogovara se mentorom iz ustanove radilišta.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,5 0%
Praktični rad 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom praktičnog rada i prema kvaliteti izrade završnog rada. Završni rad donosi 80% bodova, a aktivnost i redovitost pohađanja 20% bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze su studenata na predmetu sljedeće:

  • redovito pohađanje (prisutnost 100% – uvjet za potpis)
  • uredno vođenje dnevnika projektnog rada
  • izrada praktičnog projekta.

 

 

Obavezna literatura:

Nema posebne literature za praktični projekti rad, literaturu definiraju mentori sukladno odabiru problemskog područja.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: