Marketing u informacijskim ustanovama

 

Naziv kolegija:
Marketing u informacijskim ustanovama
Šifra ISVU:
161692
Šifra MOZVAG:
INFDD302
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
30
0
0
Zadravec, Tamara
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s važnostima koncepcije marketinga u poslovanju knjižnica i drugih informacijskih ustanova kao neprofitnih organizacija te im omogućiti da ovladaju znanjima i vještinama potrebnim za izradu marketinškog plana, za osmišljavanje i provođenje marketinške strategije i marketinških istraživanja te konkretnih akcija u smislu promocije informacijskih ustanova i njihovih aktivnosti.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • - vrednovati ulogu marketinga u informacijskim ustanovama
 • - primijeniti načela i koncept marketinga u poslovanju informacijskih institucija
 • - ovladati metodama i tehnikama planiranja, oblikovanja i provedbe marketinških aktivnosti
 • - prikupiti, analizirati i koristiti informacije marketinških istraživanja
 • - osmisliti i realizirati promotivne aktivnosti u knjižnicama i drugim informacijskim ustanovama.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su predmeta sljedeći: pojam i važnost marketinga, povijest marketinga, profitni i neprofitni marketing, marketinške strategije, sementiranje, targetiranje, pozicioniranje, ponašanje potrošača/korisnika, marketinška istraživanja, informacijski sustav marketinga, marketinški mix, važnost i ciljevi marketinga u informacijskim ustanovama, marketinški plan, godišnje izvješće informacijskih ustanova, promocijske aktivnosti u knjižnicama i informacijskim ustanovama, uloga i korištenje medija u marketingu, komunikacijski mix, gerila-marketing, e-marketing u informacijskim ustanovama.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama -vrednovati ulogu marketinga u informacijskim ustanovama
-primijeniti načela i koncept marketinga u poslovanju informacijskih institucija
dva kolokvija (ili završni pismeni ispit) (65% ukupne ocjene, odnosno 130 ocjenskih bodova)
 
vježbe izrada zadataka na vježbama -ovladati metodama i tehnikama planiranja, oblikovanja i provedbe marketinških aktivnosti
-prikupiti, analizirati i koristiti informacije marketinških istraživanja
ocjena izrade zadataka na vježbama (17,5% ukupne ocjene, odnosno 35 ocjenskih bodova)
samostalni pismeni rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi -osmisliti i realizirati promotivne aktivnosti u knjižnicama i drugim informacijskim ustanovama ocjena izrade samostalnih zadataka (17,5% ukupne ocjene, odnosno 35 ocjenskih bodova)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,66 35%
Kontinuirana provjera znanja 1 65%
Pohađanje nastave 1,44 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalan broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi: dva kolokvija ili završni pismeni ispit 130 (65%) bodova, zadaci na vježbama 70 bodova (35%).

Pretvaranje ocjenskih bodova u ocjenu provodi se prema sljedećoj skali: 110 − 124 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 125 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160 − 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati i aktivno sudjelovati u nastavi te samostalno izraditi i prezentirati zadatke na vježbama.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Martinović, M. Marketing u Hrvatskoj: 55 poslovnih slučajeva. Zagreb: Mate, 2012.
 2. Pavičić, J., Alfirević, N., Aleksić, Lj. Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Zagreb: Masmedia, 2006.

Dopunska literatura:

 1. Dukić, G.; Sopka, I. Upravljanje marketingom male knjižnice. // Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje 17,  1(2013), str. 9-33.

 2. Gupta, D.; Savard, R. (ed.). Marketing libraries in a Web 2.0 World. Berlin : De Gruyer ; New York : Saur, cop. 2011.

 3. Kotler, P.; Upravljanje marketingom : uključuje slučajeve iz poslovanja u Hrvatskoj i regiji / Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Maja Martinović ; [prevoditelji Nikola Drašković... [et al.]. 14. izdanje. Zagreb: Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2014.

 4. Kotler, P.; Lee, N. Marketing u javnom sektoru : put do bolje izvedbe. Zabreb: Mate, 2007.

 5. Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. E-marketing, 3. izmijenjeno i prošireno izdanje. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2014.

 6. Šola, T. Marketing u muzejima: ili o vrlini i kako je obznaniti. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2001.

 7. Zaid, G. Koliko knjiga! Zagreb: Algoritam, 2005.

 8. Kotler, P. Upravljanje marketingom – analiza, planiranje, primjena i kontrola. Zagreb : Mate, 2001.

 9. Kotler, Philip. Deset smrtnih marketinških grijeha: znakovi i rješenja. Zagreb: Binoza press, 2006.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, izrađenim i prezentiranim zadatcima te aktivnostima studenata na nastavi. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: