Razumijevanje teksta 1

 

Naziv kolegija:
Razumijevanje teksta 1
Šifra ISVU:
119196
Šifra MOZVAG:
MAP213
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bockovac, Timea Anita
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija analizirati opća pitanja percipiranja teksta. Pripremiti studente na analizu i razumijevanje jednostavnih tekstova. Posredstvom temeljitih metodičkih spoznaja pridonijeti praktičnoj primjeni interpretacije.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog kolegija, studenti će moći opisati što je tekst, nabrajati karakteristike pojedinih jezičnih izražaja. Bit će upoznati metodama pomoću kojih se, polazeći od čitanja, stvaraju značenjski uzorci.

Sadržaj predmeta:

Što je tekst? Osnovne karakteristike tekstova. Odnos verbalne i pismene komunikacije. Osnove tekstologije. Vrste tekstova. Tekstualna gramatika i njezina promjena. Fokusi u tekstu. Mjesto padeža u mađarskim tekstovima. Označavanje prostora. Označavanje vremena. Označavanje namjere.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

pismeni ispit  – 50% bodova

usmeni ispit - 50% bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/ (Magyar etimológiai szótár)
  2. http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php (A magyar nyelv értelmező szótára I-VII.)
  3. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
  4. Forgács Róbert, Kertész Rita: Szövegértési feladatok. Munkafüzet a szövegértés fejlesztéséhez, Tinta Kiadó, Budapest, 2014.

Dopunska literatura:

  1. Budaváriné Béres Erszébet − Kelecsényi Zoltán: Szövegértés, szövegalkotás. Corvina Kiadó, 1999, 15−88.
  2. Kugler Nóra: Gyakorlatok a magyar nyelvtan funkcionális természetű tanításához, ELTE, Bu      dapest, 2015. (http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMT_12.pdf)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: