Stručna komunikacija 1

 

Naziv kolegija:
Stručna komunikacija 1
Šifra ISVU:
119195
Šifra MOZVAG:
MAP217
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bockovac, Timea Anita
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati stučnu terminologiju raznih struka te se služiti njome u pisanom i usmenom obliku.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog kolegija, studenti će moći služiti se stručnom terminologijom raznih struka (školstvo, pravo, ekonomija, javna uprava i dr.) u pisanom obliku te stvarati tekstove koji sadrže stručne izraze. Samostalno će moći prepoznati poslovni stil jezične komunikacije. Studenti će moći u raznim situacijama poslovnog života služiti se stručnom terminologijom raznih struka, te upotpuniti govorne akte neverbalnim aspektima komunikacije. Moći će samostalno stvarati prezentacije prema kriterijima poslovnog svijeta te iste procijenjivati temeljem pravila konstruktivne kritike.

Sadržaj predmeta:

Sadržaj je predmeta podijeljen u dvije velike cjeline, jedan je usvajanje stručne terminologije, a drugi poslovna komunikacija (primjena usvojene terminologije). U prvom semestru obrađuju se sljedeće teme iz stručne terminologije: moderan ured; životopis (klasični i moderni); motivacijsko pismo i preporuke; natječaj (pojam i izrada); posao i radno mjesto; „od prvog seminara do diplome“; intervju (tipovi interjvua, pojam i osnovne odlike poslovnog intervjua, načini provođenja poslovnog intervjua); tajnik i asistent (pojam, djelokrug radnog mjesta, razlika tajnika i asistenta); tvrtke (pojam i tipovi); ustrojstvo tvrtki (odjeli, djelatnici, djelokrug, proizvodi, proizvodnja, voditelji i dr.).

U dijelu poslovne komunikacije obrađuju se sljedeće teme (vježbanje primjene stručne terminologije): dopisivanje osobne prirode; pozdravi i titule; popunjavanje radnog mjesta; intervju za posao (pitanja i odgovori, način provedbe intervjua za posao); razvoj i inovacije; proizvodne faze; traženje i pisanje ponude; narudžba.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Završna ocjena proizlazi iz izvršavanja zadataka na nastavi i izvan nje – 50 % bodova, te kontinuirane provjere znanja kroz zadaće – 50 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Laczkó Tibor – Rácz Edit: Magyar üzleti nyelvkönyv. Lingua Hungarica. Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen 2004.
  2. Németh Katalin-Szakonyi Eszter: Magyar-angol üzleti kommunikáció. Lexika Kiadó. Székesfehérvár, 2005.

Dopunska literatura:

  1. Ernest Barić: Hrvatsko-mađarski i mađarsko-hrvatski rječnik za hrvatske (manjinske) samouprave u Mađarskoj, Hrvatski znanstveni zavod, Pečuh, 2002.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: