Kulturna povijest Mađara u Hrvatskoj 1

 

Naziv kolegija:
Kulturna povijest Mađara u Hrvatskoj 1
Šifra ISVU:
145869
Šifra MOZVAG:
MAP105
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
0
0
0
Dobsai, Gabriela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta dati pregled iznimno bogate i razgranate kulture Mađara u Hrvatskoj od dolaska Mađara u Karpatski bazen pa sve do 19. stoljeća.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog kolegija, studenti će moći smjestiti izvanredna poglavlja kulture Mađara u Hrvatskoj, koja u sebi čuvaju mnoge starine, u kontekst opće kulture Mađara. Uz pomoć tema kao što su mađarski autori u Hrvatskoj, redovnici, pisci, razna izdanja, dobit će saznanja o takvim vrijednostima koje su obogatile ne samo mađarsku kulturu, već i europsku. Nakon usvajanja novih spoznaja i pregleda stručne literature, moći će samostalno vršiti istraživanja na temelju obrađenih tema.

Sadržaj predmeta:

Intelektualne sredine. Autor po starosti druge poetične jezične uspomene: Demeter Laskai. Osvát Laskai, pisac govora poznat širom Europe. Utemeljitelj barokne književnosti, Mihály Vörösmarti. Utjecaj reformacije u Baranji i Slavoniji. Izvanredni mađarski pisci u razdoblju reformacije u krugu Mađara u Hrvatskoj. Kanoni iz Kneževih Vinagrada. Iznimno poznate ličnosti u razdoblju nakon turske vlasti. Autori 18. i 19. stoljeća.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENATA ISHOD UČENJA METODA PROCJENJE
predavanje sustavno opažanje, slušanje izlaganja i rasprava definirati pojam kulture i prepoznati osnovna obilježja mađarske kulture aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja i rasprava prepoznati razdoblja mađarske kulture u Hrvatskoj aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja i rasprava usporediti kulturne poveznice hrvatske i mađarske kulture aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja i rasprava identificirati povijesno, kulturno i književno važne osobe za mađarsku kulturu u Hrvatskoj aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje i analiza izlaganja, rasprava analizirati položaj mađarske kulture u Hrvatskoj aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij
predavanje, zadatak čitanja i rasprava sustavno opažanje, slušanje i analiza izlaganja, rasprava obrazložiti i zaključiti razvoj mađarske kulture u hrvatskoj aktivnost studenata na nastavi, izlaganje i kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,7 40%
Pismeni ispit 1,1 40%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Referat 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena za izlaganje (40%), ocjene domaće zadaće (10%) te završni pismeni ispit (50%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni tri uvjeta: (1) iz kontinuirane provjere znanja (domaće zadaće); (2) održao referat; (3) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Kontra Ferenc: Horvátország magyar irodalma, HunCro, Osijek, 2011.
  2. Baranyai Júlia: Vizbe vesző nyomokon. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1977.
  3. Lábadi Károly: Drávaszög Lexikon. HunCro–ZIMP, Eszék–Budapest, 2008.
  4. Lábadi Károly: Istennek népei a Drávaszögben. Eszék, 2000.

Dopunska literatura:

  1. Pataky András, Baranya titkokat rejtegető földrajzi nevei. JMT–Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1992. (Zemljovidni nazivi Baranje koji skrivaju tajne, JMT–Naklada Forum, Novi Sad, 1992.)
  2. Lábadi Károly, Oskolák a régi Drávaszögben. Pannónia Könyvek–Pécsi Tudománytár. Pécs, 1993. (Škole u davnašnjem Dravskom trokutu. Knjige Panonije–Znanstvena riznica Pečuha. Pečuh, 1993.
  3. Lábadi Károly, Kopács, a víz melletti falu. HunCro, Eszék, 2010. (Kopačevo, selo kraj vode, HunCro, Osijek, 2010.)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: