Kulturna povijest Mađara u Hrvatskoj 1

 

Naziv kolegija:
Kulturna povijest Mađara u Hrvatskoj 1
Šifra ISVU:
145869
Šifra MOZVAG:
MAP105
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
0
0
0
Dobsai, Gabriela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta dati pregled iznimno bogate i razgranate kulture Mađara u Hrvatskoj od dolaska Mađara u Karpatski bazen pa sve do 19. stoljeća.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog kolegija, studenti će moći smjestiti izvanredna poglavlja kulture Mađara u Hrvatskoj, koja u sebi čuvaju mnoge starine, u kontekst opće kulture Mađara. Uz pomoć tema kao što su mađarski autori u Hrvatskoj, redovnici, pisci, razna izdanja, dobit će saznanja o takvim vrijednostima koje su obogatile ne samo mađarsku kulturu, već i europsku. Nakon usvajanja novih spoznaja i pregleda stručne literature, moći će samostalno vršiti istraživanja na temelju obrađenih tema.

Sadržaj predmeta:

Intelektualne sredine. Autor po starosti druge poetične jezične uspomene: Demeter Laskai. Osvát Laskai, pisac govora poznat širom Europe. Utemeljitelj barokne književnosti, Mihály Vörösmarti. Utjecaj reformacije u Baranji i Slavoniji. Izvanredni mađarski pisci u razdoblju reformacije u krugu Mađara u Hrvatskoj. Kanoni iz Kneževih Vinagrada. Iznimno poznate ličnosti u razdoblju nakon turske vlasti. Autori 18. i 19. stoljeća.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kontinuirana provjera znanja provodi se pismeno u obliku dva kolokvija i vrijedi 2 ECTS-a. Studenti su obvezni položiti i ispit u pisanom obliku koji vrijedi 1 ECTS bod.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Kontra Ferenc: Horvátország magyar irodalma, HunCro, Osijek, 2011.
  2. Baranyai Júlia: Vizbe vesző nyomokon. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1977.
  3. Lábadi Károly: Drávaszög Lexikon. HunCro–ZIMP, Eszék–Budapest, 2008.
  4. Lábadi Károly: Istennek népei a Drávaszögben. Eszék, 2000.

Dopunska literatura:

  1. Pataky András, Baranya titkokat rejtegető földrajzi nevei. JMT–Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1992.
  2. (Zemljovidni nazivi Baranje koji skrivaju tajne, JMT–Naklada Forum, Novi Sad, 1992.)
  3. Lábadi Károly, Oskolák a régi Drávaszögben. Pannónia Könyvek–Pécsi Tudománytár. Pécs, 1993.
  4. (Škole u davnašnjem Dravskom trokutu. Knjige Panonije–Znanstvena riznica Pečuha. Pečuh, 1993.
  5. Lábadi Károly, Kopács, a víz melletti falu. HunCro, Eszék, 2010.
  6. (Kopačevo, selo kraj vode, HunCro, Osijek, 2010.)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: