Jezično izražavanje 1

 

Naziv kolegija:
Jezično izražavanje 1
Šifra ISVU:
95728
Šifra MOZVAG:
MAP114
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lehocki-Samardžić, Ana
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija razvijanje jezične kulture i svjesne uporabe jezika, upoznavanje jezičnog standarda mađarskog jezika i primjena u praksi.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog kolegija, studenti će moći pravilno se izražavati na standardnom mađarskom jeziku; definirati pojam jezičnog izražavanja i nabrojati najveće probleme u izražavanju na mađarskom jeziku te ponuditi rješenja za iste.

Sadržaj predmeta:

Pojam jezičnog izražavanja kao znanosti u mađarskom jezikoslovlju; sredstva i pomagala pri jezičnom izražavanju (rječnici, priručnici, pravila i gramatike od 16. stoljeća do danas); jezično izražavanja u XX. stoljeću (utjecaj globalizacije na jezično izražavanje u mađarskom jeziku, uporaba tuđica i novotvorenica); jezično izražavanje u XXI. stoljeću (obrana jezičnog blaga, obogaćivanje jezika); fizičke i stilske odrednice teksta (akustične, semantičke, frazeološke, stilske karakteristike i dr.); sažet izričaj u mađarskom jeziku (vježba na primjerima); gramatičke i semantičke jezične poveznice u tekstu - vježba na publicističkim tekstovima.

Problemi u jezičnom izražavanju dijalekatnih govornika (Mađari u Hrvatskoj) i moguća rješenja istih: pretjerana uporaba prefikasa; izostavljanje prefikasa; uporaba nastavaka -ban/- ben i –ba/-be; rješenja za pojavu „suk/sükölés”i „szuk/szükölés”, tj. uporabe imperativa umjesto indikativa i nepravilno konjugiranje glagola koji završavaju na -t; pravilna uporaba sufiksa –nák u odnosu na sufiks –nék; -vježbe na primjerima).

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 2 0%
Kontinuirana provjera znanja 3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

izvršavanje zadataka na nastavi izvan nje – 40 % bodova

kontinuirana provjera znanja u obliku kolokvija – 60 %

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Grétsy László: Nyelvművelő kéziszótár. Tinta Kiadó. Budapest, 2005.

Grétsy László: Nyelvművelő kézikönyv. Nyelvtudományi Intézet, Akadémiai Kiadó, 1985.

Hernádi Sándor: Beszédművelés. Osiris Kiadó. Budapest, 1999.

Dopunska literatura:

Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina Kiadó, 2002.

Jakab István: Anyanyelv és magyarságtudat: nyelvi ismeretek és nyelvhasználati tanácsok. Madách Posonium, Pozsony, 2006.

Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Dunakanyar Kiadó. Budapest. 2000; 140-143.p.

Szabó László: Nyelvművelés, beszédtechnika. Gazdasági Akadémia. Budapest, 2003.

Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Fórum. Újvidék, 1997.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: