Teorija književnosti 1

 

Naziv kolegija:
Teorija književnosti 1
Šifra ISVU:
157538
Šifra MOZVAG:
HKD02
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Peternai Andrić, Kristina
30
0
0
Varga, Dejan
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studenta s osnovnim književnoteorijskim pojmovima potrebnim za daljnji studij književnosti među kojima su pojmovi: književnost, teorija, autor, čitatelj, povijest, vrijednost; pripovjedni tekst, pripovjedač i drugi. Pružit će se uvid u načela klasifikacije književnosti te promotriti ulogu književnosti u društvenom kontekstu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • razlikovati književnoteorijske pojmove,
 • usporediti različite pristupe klasifikacije književnosti,
 • prosuditi kojoj klasifikacijskoj grupi pripada stanovito književno djelo,
 • opisati ulogu književnosti u društvenom kontekstu.

Sadržaj predmeta:

 1. Što je književnost?
 2. Što je teorija (književnosti)?
 3. Odnos teorije i srodnih disciplina
 4. Povijest književnosti
 5. Književna kritika
 6. Autor – djelo – čitatelj
 7. Pripovijedanje i pripovjedač
 8. Jezik, znak i značenje
 9. Osnovna načela klasifikacije književnosti (rod, vrsta, podvrsta, žanr)
 10. Diskurz
 11. Vrijednost
 12. Performativnost književnog djela
 13. Identifikacija i identitet

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanja
diskusija
slušanje izlaganja, analiza literature razlikovati književnoteorijske pojmove pisani ispit
predavanja
suradničko učenje
samostalni istraživački zadatak
samostalni zadatci, izrada seminarskog rada usporediti različite pristupe klasifikacije književnost seminarsko izlaganje
seminarski rad
suradničko učenje samostalni istraživački zadatak samostalni zadaci, postavljanje i rješavanje problema prosuditi kojoj klasifikacijskoj grupi pripada stanovito književno djelo seminarsko izlaganje
seminarski rad
predavanje
postavljanje i rješavanje problema
slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, analiza literature opisati ulogu književnosti u društvenom kontekstu pisani ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Istraživanje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Istraživanje 0,4 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,2 0%
Seminarski rad 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena postignuta seminarskim izlaganjem (istraživanje) i ocjena iz završnoga pisanog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog izlaganja, 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student je obvezan redovito pohađati nastavu, provesti samostalno istraživanje i na osnovu njega izraditi seminarski rad te položiti pismeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aristotel, O pjesničkom umijeću, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 2. Jonathan Culler, Književna teorija – vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 2001.
 3. Antoine Compagnon, Demon teorije, AGM, Zagreb, 2007.
 4. Stanko Lasić, Poetika kriminalističkog romana - pokušaj strukturalne analize, Liber, Zagreb, 1973.

Dopunska literatura:

 1. Boris Tomaševski, Teorija književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1996.
 2. Milivoj Solar, Književni leksikon, Matica hrvatska, Zagreb, 2011.
 3. Vladimir Biti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
 4. Zdenko Lešić, Teorija književnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
 5. Kristina Peternai, Učinci književnosti, Disput, Zagreb, 2005.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentsk anketa.

Ostale informacije: