E-škola

 

Naziv kolegija:
E-škola
Šifra ISVU:
161686
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Galić, Silvija
30
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti bi trebali upoznati mogućnosti informacijske tehnologije u nastavi bilo kojeg predmeta koji se predaje u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, vještine služenja programskim paketima koji su namijenjeni nastavnicima za praćenje učenika – uspjeh i izostanci, te mogućnosti analizedobivenih podataka. Na seminarima bi se analizirale sve mogućnosti uporabe informacijske tehnologije za izradu, korištenje i pohranu nastavnih materijala. Na vježbama bi se koristili već gotovi programski materijali, te način  pretraživanja  podataka i komunikacija.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

-samostalno koristiti gotove programe u nastavi

-samostalno bilježiti uspjeh učenika, praćenje učenikovog individualnog napretka

-samostalno analizirati unesene podatke

-samostalno pretraživati baze podataka koje se koriste u nastavi

Sadržaj predmeta:

Općenito o informacijskoj tehnologiji, programskim paketima i bazama podataka. Mreže računala, prijenos podataka i obrada podataka. Analiza podataka pomoću programa za izradu tablica i grafikona. Unos podataka u programske pakete, dokumentiranje programa i rad na daljinu. Pretraživanje gotovih baza podataka. Način izrade  i analiza nastavnih materijala prilagođenih svim stupnjevima i potrebama pojedinih grupa učenika( napredni, s posebnim potrebama) Kvaliteta postojećih nastavnih materijala i mogućnosti utjecaja na poboljšanje kvalitete. Način sudjelovanja u izradi materijala. Komunikacija pomoću računala s učenicima, ostalim nastavnicima, roditeljima te svima koji su u sustavu obrazovanja. E-učenje, e-dnevnik i e-matice.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje, praktični rad  
Aktivno slušanje, sudjelovanje u raspravi, individualni rad
Samostalno koristiti gotove programe u nastavi
 
Pismeni ispit, seminarski rad, praktični rad
 
Predavanje, praktični rad Aktivno slušanje, sudjelovanje u raspravi, individualni rad Samostalno bilježiti uspjeh učenika i njegov individualni napredak p
 
Pismeni ispit, seminarski rad, praktični rad
 
Predavanje, praktični rad Aktivno slušanje, sudjelovanje u raspravi, individualni rad Samostalno analizirati unesene podatke
 
Pismeni ispit, seminarski rad, praktični rad
 
Predavanje, praktični rad Aktivno slušanje, sudjelovanje u raspravi, individualni rad Samostalno pretraživati baze podataka koje se koriste u nastavi
 
Pismeni ispit, seminarski rad, praktični rad
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,35 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Praktični rad 0,3 0%
Seminarski rad 0,25 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 bodova ili 60% ocjene. U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir aktivnost na nastavi , seminarski rad, praktični rad, kontinuirana provjera znanja i pismeni ispit, a po potrebi i usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Ribarić, Slobodan, Građa računala – arhitektura i organizacija računarskih sustava, Algebra, Zagreb, 2011. – izabrana poglavlja
  2. Šušanj, Dalibor, PC računala iznutra i izvana , BUG & SysPrint, Zagreb, 2002.
  3. Gralla, Preston, Kako funkcionira Internet, Algoritam, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

 

  1. http://www.carnet.hr/e-dnevnik

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: