Uvod u ranonovovjekovne književne žanrove

 

Naziv kolegija:
Uvod u ranonovovjekovne književne žanrove
Šifra ISVU:
157514
Šifra MOZVAG:
HKI03
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tatarin, Milovan
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija uputiti studente u generički sustav dopreporodne hrvatske književnosti, upoznati ih s invarijantnim osobinama žanrova te odstupanjima od »idealnog« modela u konkretnim tekstovima. Minimalna znanja o žanrovima pomoći će studentima u analitičkim raščlambama književnih djela, a poslije im mogu koristiti u razumijevanja poetike razdoblja. Usvajanje znanja teklo bi induktivno – polazilo bi se od konkretnoga teksta na osnovu kojega bi se izvodili zaključci o obilježjima žanra i genološkim konvencijama. Kolegij potencira samostalno zaključivanje na temelju pročitanih predložaka. Ne inzistira se na poznavanju razdoblja, ne traže se znanja o piscu i njegovu opusu, nego se preferira heuristički tip istraživanja – učenje i spoznavanje kroz samostalni rad s »golim« tekstom.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati invarijantna obilježja najtipičnijih ranonovovjekovnih žanra,
 • objasniti značenje odstupanja od žanrovskih normi,
 • primijeniti znanja o žanru u opisu poetike razdoblja,
 • analizirati književne tekstove u perspektivi njihove žanrovske pripadnosti,
 • usporediti djela različite žanrovske pripadnosti (interferiranje žanrova),
 • prosuditi važnost žanrovskih konvencija.

Sadržaj predmeta:

 1. Uvod u kolegij
 2. Elegija (Jan Pannonije: U smrt majke Barbare)
 3. Epigram (Marko Marulić, latinski epigrami)
 4. Poema (Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga, 1622)
 5. Epilij (spjev) (Nikola Marči: Život i pokora svete Marije Egipkinje, 1791)
 6. Ep (Marko Marulić: Judita, 1521)
 7. Maskerata (Mikša Pelegrinović: Jeđupka)
 8. Farsa (Vlaho Stulli: Kate Kapuralica)
 9. Ekloga (Džore Držić: Radmio i Ljubmir)
 10. Pastorala (Marin Držić: Tirena, 1551)
 11. Komedija (eruditna) (Marin Držić: Dundo Maroje)
 12. Tragedija – »žalostivo prikazanje« (Sabo Gučetić Bendevišević: Dalida)
 13. Tragikomedija / libretistička drama – »polužalostivo prikazanje« (Pasko Primović: Euridiče, 1617)
 14. Sinteza gradiva

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanje
rad na tekstu
slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje), razmišljanje opisati invarijantna obilježja najtipičnijih ranonovovjekovnih žanra pisani seminarski rad
predavanje
rad na tekstu
slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje), razmišljanje objasniti značenje odstupanja od žanrovskih normi pisani seminarski rad
predavanje
rad na tekstu
slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje), razmišljanje primijeniti znanja o žanru u opisu poetike razdoblja pisani seminarski rad
rad na tekstu
mentorske konzultacije
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, objašnjavanje, govorenje (usmeno izlaganje) analizirati književne tekstove u perspektivi njihove žanrovske pripadnosti pisani seminarski rad
predavanje
rad na tekstu
mentorske konzultacije
slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje), prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, razmišljanje usporediti djela različite žanrovske pripadnosti (interferiranje žanrova) pisani seminarski rad
predavanje
rad na tekstu
slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje), razmišljanje prosuditi važnost žanrovskih konvencija pisani seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pisani ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pisani ispit 1 100%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena iz pisanog ispita: 100% konačne ocjene čini ocjena iz pisanog ispita.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Pavao Pavličić, Književna genologija, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1983.
 2. Milivoj Solar, Književni leksikon, Matica hrvatska, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura:

 1. Ivan Milčetić, O poslanicama XVI. vijeka u dubrovačko-dalmatinskoj periodi hrvatske književnosti, u: Izvješće Kralj. velike gimnazije u Varaždinu koncem školske godine 1881/2, Varaždin, 1882.
 2. Milivoj A. Petković, Dubrovačke maskerate, Srpska akademija nauka, Beograd, 1950.
 3. Slobodan P. Novak, Vučistrah i dubrovačka tragikomedija, Čakavski sabor, Split, 1979.
 4. Aristotel, O pjesničkom umijeću, prijevod i objašnjenja Zdeslav Dukat, August Cesarec, Zagreb, 1983.
 5. Zdenko Škreb / Ante Stamać, Uvod u književnost: teorija, metodologija, Globus, Zagreb, 1986. (poglavlja: Zoran Kravar: »Lirska pjesma«, str. 379–412; Pavao Pavličić: »Epsko pjesništvo«, str. 413–439)
 6. Rafo Bogišić, Hrvatska pastorala, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989.
 7. Josip Užarević, Kompozicija lirske pjesme, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1991. (poglavlje: »Problemi teorije kompozicije«, str. 13–85)
 8. Mirko Tomasović – Darko Novaković, Judita Marka Marulića Latinsko pjesništvo hrvatskoga humanizma, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 9. Boris Senker, Likovi u Držićevim plautovskim komedijama i renesansni sustav komičkih tipova, Umjetnost riječi, XL, 2–3, Zagreb, 1996, str. 179–193.
 10. Andrea Zlatar, Petnaesto stoljeće: autobiografsko u elegijama Janusa Pannoniusa, u: Autobiografija u Hrvatskoj: nacrt povijesti žanra I tipologija narativnih oblika, Matica hrvatska, Zagreb, 1998, str. 31–42.
 11. Dunja Fališevac, Poslanice Nikole Nalješkovića, u: Pučka krv, plemstvo duha: zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću, uredio Davor Dukić, Disput, Zagreb, 2005, str. 99–124. (isto u knjizi: Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad: studije o dubrovačkoj književnoj kulturi, Zagreb, 2007, str. 77–106)
 12. Leo Rafolt, Melpomenine maske: fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju, Disput, Zagreb, 2007. (poglavlje: »Kratka povijest žanra tragedije u svjetlu normativnih poetika«, str. 57–87)
 13. Leksikon Marina Držića, ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija, Leo Rafolt, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009.
 14. Dubravka Brezak-Stamać, Epistolografska topika u hrvatskim renesansnim poslanicama u stihu, Forum, god L, knj. LXXXIII, br. 10–12, Zagreb, 2011, str. 1336–1382.
 15. Dubravka Brezak-Stamać, Književno-povijesni pregled poslanica u stihu i prozi u povijesti europskoga pjesništva od antike do renesanse, Croatica et Slavica Iadertina, VIII, II, Zadar, 2012, str. 403–438.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: