Estetika

 

Naziv kolegija:
Estetika
Šifra ISVU:
161673
Šifra MOZVAG:
F601
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA -PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pešić, Boško
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s nastankom estetike kao filozofijske discipline. Važno je razotkriti estetički pojam umjetničke ljepote naspram prirodne ljepote. Potom treba doći do prepoznavanja razlike između Kantova načina spoznaje ljepote i Hegelova utemeljenja estetike, koja su u temelju dva različita načina ljepote. Potom je važno ukazati na razvoj estetike u dvadesetom stoljeću te prepoznati osnove estetike u vidu filozofije moderne umjetnosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • ispravno spoznavati umjetničku ljepotu
 • objasniti mogućnosti spoznaje umjetničke ljepote
 • objasniti umjetnost kao ono suvremeno naspram povijesno određene umjetnosti
 • prepoznati ono bitno umjetničkog djela
 • razvijati kritički odnos spram onoga ružnog
 • znati u sebi lučiti razliku između puke ugode i ugode koja nastaje kao bezinteresno sviđanje

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • pojam estetike
 • umjetnička i prirodna ljepota
 • estetički sud
 • bezinteresno sviđanje
 • uobrazilja/mašta
 • slobodna igra
 • ljepota i uzvišenost
 • Hegel i povijesno utemeljenje umjetnosti
 • Hegelova podjela estetike
 • ideal ljepote
 • ukidanje prave umjetnosti
 • tradicija
 • Klee i Stravinski
 • program moderne
 • prva i druga moderna
 • postmoderna

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • teorijska znanja o estetici, s posebnim naglaskom na Kantovu treću Kritiku i Hegelovu estetiku;
 • vještinu obrazovanja uobrazilje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Referat, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Referat 0,5 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, na usmenom ispitu i kroz pozitivno ocijenjen seminarski rad. Usmeni ispit donosi 40 % bodova, dva kolokvija 30 % bodova, seminarski rad 20 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 10 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje kolokvija tijekom semestra
 • polaganje usmenog ispita nakon završetka semestra
 • izrada seminarskog rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aristotel, O pjesničkom umijeću
 2. Kant, Kritika moći suđenja
 3. Hegel, Estetika I
 4. Schelling, Filozofija umjetnosti

Dopunska literatura:

 1. Platon, Gozba
 2. W. Benjamin, Estetički ogledi
 3. Nietzsche, Rođenje tragedije
 4. M. Heidegger, O biti umjetnosti
 5. H.-G. Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti
 6. R. Bubner, Estetsko iskustvo
 7. D. Grlić, Estetika I (Povijest filozofskih problema)
 8. N. Čačinovič-Puhovski, Estetika

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: