Etrušćni

 

Naziv kolegija:
Etrušćni
Šifra ISVU:
161680
Šifra MOZVAG:
ID25
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šimić, Jasna
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Programom predmeta 'Etruščani', studenti će dobiti uvid u okolnosti nastanka i razvitka etruščanske civilizacije, najvažnijim povijesnim  zbivanjima, njihovu međudjelovanju s grčkim gradovima u južnoj Italiji, te utjecaju na ostale italičke narode, a naročito na početke razvitka rimske države i rimske kulture. Također će se obraditi pojedini aspekti etruščanske civilizacije: društveni ustroj, urbanizacija, ekonomija, graditeljstvo, religija, pismo, umjetnost. Obradit će se i povijest proučavanja Etruščana.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz kolegija student će moći:

  • znati povijest i razvitak etruščanske civilizacije
  • razumjeti  društveni i politički ustroj
  • znati osnove nematerijalne kulture
  • prepoznati etruščansko nasljeđe u rimskoj civilizaciji

Sadržaj predmeta:

Etruščani u italskoj i sredozemnoj povijesti

Zemljopisne odrednice: smještaj Etruščana u prostor.

Problem etruščanskog porijekla: postojeće teorije o njihovu porijeklu i nastanku te njihova kritička analiza.

Procvat etruščanske civilizacije: pomorstvo i prvenstvo obalnih tirenskih gradova, teritorijalno širenje i razvitak unutarnje Etrurije te događaji od polovine 6. do početka 5. stoljeća.

Etrurija u italskom svijetu: razvitak padsko-jadranskih središta, italska i keltske najezde i gubitak rubnih područja, vanjska i unutarnja politika između 5. i početka 3. stoljeća, vlast Rima i nasljedstvo Etrurije u rimskoj civilizaciji.

Etruščanska civilizacija

Gradovi i nekropole: urbanizacija, hramovi i grobnice (primjeri iz sjeverne, južne i rubne Etrurije).

Društvo i ustanove: značajke i razvitak etruščanskog društva, politički ustroj (gradovi države i njihovi savezi), vlast i oblici političkih ustanova.

Religija: zamisao o božanskome – najvažnija božanstva i ideje o zagrobnom životu, oblici bogoštovlja (obredi, disciplina etrusca).

Umjetnost: književnost, likovna umjetnost, primijenjena umjetnost, glazba i ples.

Život i običaji: životno okruženje – grad i kuća, svakodnevni život, gospodarstvo i tehnologija, vojska i oružje.

Pismo i jezik

Opća saznanja o etruščanskom jeziku, nastanak pisma i najvažniji pisani spomenici, stanje istraživanja etruščanskog pisma

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
slušanje izlaganja
samostalna uporaba literature, suradnja, odgovorno izvršavanje obaveza, oblikovanje pismenog rada, prezentacija, razgovor
znati povijest i razvitak etruščanske civilizacije
 
aktivnost studenata u nastavi
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
slušanje izlaganja
samostalna uporaba literature, suradnja, odgovorno izvršavanje obaveza, oblikovanje pismenog rada, prezentacija, razgovor
razumjeti  društveni i politički ustroj
 
aktivnost studenata
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
 
slušanje izlaganja
samostalna uporaba literature, suradnja, odgovorno izvršavanje obaveza, oblikovanje pismenog rada, prezentacija, razgovor
znati osnove nematerijalne kulture
 
 
aktivnost studenata
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
 
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
 
slušanje izlaganja
samostalna uporaba literature, suradnja, odgovorno izvršavanje obaveza, oblikovanje pismenog rada, prezentacija, razgovor
prepoznati etruščansko nasljeđe u rimskoj civilizaciji
 
 
aktivnost studenata
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,3 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,3 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjuje se redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj, seminarski rad – tekstualni dio i njegovo iznošenje. Na ispitu se ocjenjuje sve navedeno u ishodima učenja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Massimo Pallottino, Etruščani. Etruskologija, Svitava, Zagreb 2008.
  2. Povijest 3, Helenizam i Rimska republika, Europepress holding, Zagreb 2007. (poglavlja o Etruščanima)

Dopunska literatura:

  1. Ivan Mirnik, Ante Rendić Miočević, Liber lineus Zagrabiensis, Vjesnih Arheološkog muzeja u Zagrebu 3, ser. XX, Zagreb 1987., 31-48.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: