Vjerovanja i obredi antičkog svijeta

 

Naziv kolegija:
Vjerovanja i obredi antičkog svijeta
Šifra ISVU:
161007
Šifra MOZVAG:
IP15
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šimić, Jasna
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s nastankom i razvojem grčkih i rimskih vjerovanja, nekim od najznačajnijih božanstava, pojedinim obredima i svetkovinama i njihovom ulogom u političkom i svakodnevnom životu te onima koji su ih obavljali.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog kolegija student će moći:

- objasniti procese nastanka i razvitka grčkih i rimskih vjerovanja

- definirati čimbenike koji su djelovali na njihov razvitak

- analizirati vjerovanja u grčkoj i rimskoj kulturi i njihovo značenje u političkom i svakodnevnom životu

- raspravljati o najvažnijim obredima i svetkovinama, te njihovom značenju u svakodnevnom i političkom životu

- opisati antičke svećeničke kolegije i ostale funkcije vezane uz obrede i vjerovanja

Sadržaj predmeta:

Grčka: Nastanak i razvitak grčkih vjerovanja i čimbenici koji su na njih djelovali tijekom grčke povijesti; Bogovi i božice; Žrtvovanja i žrtve; Svijet mrtvih i pogrebni obredi.

Rim: Nastanak i razvitak rimskih vjerovanja i čimbenici koji su na njih djelovali tijekom rimske povijesti; Uzroci i proces heleniziranja rimske religije; Bogovi i božice; Svećenički kolegiji; Svijet mrtvih i pogrebni obredi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
objasniti procese nastanka i razvitka grčkih i rimskih vjerovanja aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
definirati čimbenike koji su djelovali na njihov razvitak aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
analizirati vjerovanja u grčkoj i rimskoj kulturi i njihovo značenje u političkom i svakodnevnom životu aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
raspravljati o najvažnijim obredima i svetkovinama, te njihovom značenju u svakodnevnom i političkom životu aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 
predavanje
seminarsko izlaganje
razgovor
 
slušanje izlaganja
razgovor
izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
opisati antičke svećeničke kolegije i ostale funkcije vezane uz obrede i vjerovanja aktivnost na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,2 0%
Pismeni ispit 0,375 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,2 0%
Usmeni ispit 0,375 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjuje se redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj, seminarski rad – tekstualni dio i njegovo iznošenje. Na ispitu se ocjenjuje sve navedeno u ishodima učenja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. J. Pinset, Grčka mitologija, Otokar Keršovani, Opatija 1985.
  2. S. Perowne, Rimska mitologija, Otokar Keršovani, Opatija 1986
  3. M. Sanader, Rasprave o rimskim kultovima, Zagreb 1999.

Dopunska literatura:

  1. . Juric, Grčka od mitova do antičkih spomenika, Rijeka 2001.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: