Kelti

 

Naziv kolegija:
Kelti
Šifra ISVU:
160996
Šifra MOZVAG:
IP32
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šimić, Jasna
15
0
0
Bušić, Krešimir
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s nastankom keltske populacije i razvitkom njihove materijalne i duhovne kulture u ranom razdoblju, s keltskom  poviješću do pokoravanja od strane Rimljana, s njihovim migracijama, te materijalnom i duhovnom kulturom, s Keltima i keltsko-latenskom kulturom na tlu Hrvatske, te sa značenjem i ulogom Kelta u protopovijesnoj i ranoj povijesnoj Europi, uključujući i Hrvatsku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

- opisati proces nastanka te etničkog i kulturnog razvitka Kelta

- intrepretirati povijest Kelta i povijesne izvora koji govore o njima

- raspravljati o keltskom načinu života, njihovoj ekonomiji, društvu, materijalnoj i duhovnoj kulturi

- usporediti povezanost Kelta s istodobnim antičkim civilizacijama i europskim protopovijesnim narodima

- objasniti povijest i kulturu Kelta na tlu Hrvatske

Sadržaj predmeta:

Rani Kelti: nastanak i razvitak u okviru halštatske kulture; Keltske migracije; Povijesna zbivanja i povijesni izvori: kontakti s Grcima i Rimljanima; Kelti na tlu Hrvatske: Skordisci i Taurisci; Keltski način života: privreda, stanovanje i svakodnevni život, umjetnost; Keltsko društvo; Pisma i kalendar; Keltska vjerovanja, svetišta, obredi i svetkovine. Značenje keltske kulture u suvremenoj Europi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje
 
slušanje izlaganja, razgovor
 
opisati proces nastanka te etničkog i kulturnog razvitka Kelta seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
predavanje, seminar izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
razgovor
samostalno
slušanje izlaganje
korištenje literature
intrepretirati povijest Kelta i povijesne izvora koji govore o njima
 
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
predavanje, seminar izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
razgovor
samostalno
slušanje izlaganje
korištenje literature
raspravljati o keltskom načinu života, njihovoj ekonomiji, društvu, materijalnoj i duhovnoj kulturi
 
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata na satu
predavanje, seminar. analiza literature izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
razgovor
samostalno
slušanje izlaganje
korištenje literature
usporediti povezanost Kelta s istodobnim antičkim civilizacijama i europskim protopovijesnim narodima
 
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata na satu
predavanje, seminar, analiza literature izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
razgovor
samostalno
slušanje izlaganje
korištenje literature
objasniti povijest i kulturu Kelta na tlu Hrvatske seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata na satu

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Pismeni ispit 0,375 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,2 0%
Usmeni ispit 0,375 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjuje se redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj, seminarski rad – tekstualni dio i njegovo iznošenje. Na ispitu se ocjenjuje sve što je navedeno u ishodima učenja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Praistorija jugoslavenskih zemalja 5 (Željezno doba), Sarajevo 1987. (opća poglavlja o Keltima).
  2. N.Majnarić Pandžić, Željezno doba, u: Povijest umjetnosti u Hrvatskoj. Prapovijest, Zagreb 1998. (poglavlje o mlađem željeznom dobu)

Dopunska literatura:

  1. E. Evans, Kelti, u: Mitologija. Ilustrirana eciklopedija, Ljubljana/Zagreb 1990.
  2. J. Šimić, S. Filipović, Kelti i Rimljani na području Osijeka, MSO, Osijek 1997. (poglavlje o Keltima)
  3. J. Haywood, The Historical Atlas of the Celtic World, London 2001.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: