Poljska kultura i civilizacija

 

Naziv kolegija:
Poljska kultura i civilizacija
Šifra ISVU:
148831
Šifra MOZVAG:
IP34
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Stanisz Hanžek, Małgorzata Sabina
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij daje osvrt na  široko shvaćenu poljsku kulturu i civilizaciju. Cilj je upoznati studente s izabranim elementima poljske kulturne baštine, predstaviti najvažnije povijesne događaje s njihovom ulogom na razvoj poljske države, prezentirati dostignuća i ličnosti iz područja umjetnosti, književnosti, znanosti te prikazati stvaranje poljskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Cilj je predmeta također proširiti vokabular i vježbati stečeno jezično gradivo (kolegij predviđa jezične radionice vezane uz zadanu temu).

Ishodi učenja:

akon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • objasniti kulturološke razlike i sličnosti između Poljske i Hrvatske
 • opisati poljsko-hrvatske odnose u povijesnoj perspektivi
 • predstaviti ključna događanja iz poljske povijesti i njihov utjecaj na povijest Europe te na poljsku kulturu
 • nabrojiti najvažnije ličnosti u poljskoj kulturi, umjetnosti i znanosti
 • analizirati stvaranje poljskog kulturnog i nacionalnog identiteta
 • detaljno okarakterizati poljske regije
 • definirati glavne geografske, demografske i geopolitičke značajke Poljske

Sadržaj predmeta:

Uvod u poljsku književnost. Periodizacija književnih razdoblja. Pregled najvažnijih povijesnih događaja i njihova uloga u razvitku Poljske, utjecaj na poljsku kulturu, umjetnost i književnost te europsku povijest. Poljsko-hrvatski odnosi u povijesnom kontekstu. Znamenite ličnosti u poljskom književnom, znanstvenom i umjetničkom svijetu, poljski nobelovci i njihova djela. Poljska u Europi – analiza glavnih zemljopisnih, demografskih i geopolitičkih značajki. Pregled poljskih regija (položaj, znamenitosti, folklor i tradicije, turistička odredišta). Suvremene društvene probleme, feminizam u Poljskoj, uloga kršćanstva i Katoličke crkve u poljskoj kulturi, sustav obrazovanja, političke snage. Kratka povijest poljskog filma (škola poljskog filma, kino moralnog nemira, animirani film). Razvoj umjetnosti u Poljskoj (pregled i karakteristika stilova, reprezentativni spomenici). Povijest poljskog jezika i jezični spomenici. Jezik regija i dijalekti, karakteristika izabranih sociolekta. Plesna radionica.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Esej 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,3 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Projekt 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir: aktivnost studenata na nastavi, pismeni kolokvij i semestralni projekt (prezentacija).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Zdravko Malić, Iz povijesti poljske književnosti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2004.
 2. Michał Tymowski, Kratka povijest Poljske, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.
 3. Damir Agičić, Podijeljena Poljska 1772.-1918., Srednja Europa, Zagreb, 2004.
 4. Andrzej Paczkowski, Pola stoljeća povijesti Poljske 1939.-1989., Profil, Zagreb, 2001.

Dopunska literatura:

 1. Barbara Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje, Muza SA, Warszawa, 2009.
 2. Małgorzata Szpakowska (ured.), Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa, 2008.
 3.  Historia Polski (odlomci)
 4. Barbara Ogrodowska, Polska. Kalendarz świąt, Muza SA, 2009.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, analiza uspjeha studenata.

Ostale informacije: