Digitalizacija i oblikovanje digitaliziranih sadržaja

 

Naziv kolegija:
Digitalizacija i oblikovanje digitaliziranih sadržaja
Šifra ISVU:
151048
Šifra MOZVAG:
NAKI05
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
15
0
0
Hocenski, Ines
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

U sklopu predavanja studenti se upoznaju s načelima i pristupima oblikovanju digitalnih zbirki. Tumače im se osnovni kriteriji pri odabiru građe za uključivanje u digitalne knjižnice i intelektualni postupci koji prethode oblikovanja sadržaja (procjena vrijednosti odgovarajućih tema, odabir sadržaja, načini dolaženja do autorskih prava, pregovaranje, planiranje, praćenje i evaluacija, marketing). Posebna pažnja usmjeruje se na problematiku repozitorija digitalne knjižnice, primjerice: digitalni objekti – osnovne jedinice unutarnje strukture digitalne knjižnice koji su uobičajeno skriveni od korisnikova pogleda; sučelje – „vrata“ digitalne knjižnice prema korisnicima; digitalizirane jedinice građe – jedinica strukture digitalne knjižnice s motrišta korisnika i informacijskog stručnjaka (npr. knjiga, novinski članak i sl.); sustavi za pretraživanje, kazala – sustavi za identifikaciju: jedinstveni identifikatori. Na vježbama studenti savladavaju napredne tehnike digitalizacije slike, optičkog prepoznavanja i obrade odabranih tekstova. S obzirom na digitalizaciju slike, koriste različite formate najčešće korištene u digitalnoj obradi i napredne tehnike obrade. Rezultat vježbi je samostalna izrada jedne digitalne zbirke.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razumjeti važnost načela i postupaka koji se primjenjuju pri izgradnji digitalnih zbirki
 • odabrati primjerene postupke digitalizacije
 • samostalno digitalizirati odabrani korpus jedinica
 • samostalno organizirati manje digitalne zbirke i usustave načine njihova pretraživanja i održavanja

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • terminološke i sadržajne razlike između klasičnih i digitalnih zbirki
 • vrste i primjena različitih shema metapodataka
 • zaštita autorskih prava
 • postupci pri odabiru građe za digitalnu zbirku
 • digitalizacija slikovnih materijala
 • optičko prepoznavanje znakova
 • implementacija sustava za rad s digitalnom zbirkom
 • izrada samostalne zbirke.

Očekuje se da studenti kroz sadržaja predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • znanja o načelima i kriterijima oblikovanja digitalnih sadržaja
 • upoznavanje s naprednim tehnikama digitalizacije teksta i slike te s odabirom i pripremom digitaliziranih materijala za korištenje u digitalnim zbirkama
 • praktične vještina i znanja kojima informacijski stručnjaci svih profila trebaju ovladati kako bi bili sposobni samostalno ili u timu priređivati, održavati i osiguravati pristup zbirkama digitalnog gradiva.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja aktivnost na predavanjima, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, polaganje pismenog ispita razumjeti važnost načela i postupaka koji se primjenjuju pri izgradnji digitalnih zbirki pismeni ispit
vježbe kontinuirano praćenje na vježbama, izrada praktičnog rada odabrati primjerene postupke digitalizacije praktični rad
vježbe kontinuirano praćenje na vježbama, izrada praktičnog rada samostalno digitalizirati odabrani korpus jedinica praktični rad
vježbe kontinuirano praćenje na vježbama, izrada praktičnog rada samostalno organizirati manje digitalne zbirke i usustave načine njihova pretraživanja i održavanja praktični rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 40%
Pismeni ispit 1 40%
Praktični rad 1 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti svladavanja zadanih vježbi. Pismeni ispit donosi 40 % bodova, uspješnost na vježbama 20 % bodova i samostalna izrada digitalne zbirke 40 % bodova..

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje pismenog ispita po završetku semestra
 • uspješno svladavanje zadanih vježbi.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Arms, W. Y. Digital libraries. Cambridge: MIT Press, 2000., http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/ new/index.html
 2. Bosančić B. Oblikovanje digitalne zavičajne zbirke Gradske knjižnice Slavonski Brod uz pomoć Greenstone programskog paketa. Diplomski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 2003.
 3. Chowdhury, G., Chowdhury S. Introduction to Digital Library. London: Facet Publishing, 2003.
 4. Borgman, C. L. Od Gutenbergova izuma do globalnog informacijskog povezivanja : pristup informaciji u umreženom svijetu. Lokve – Zadar: Naklada Benja – Gradska knjižnica Zadar, 2002.

Dopunska literatura:

 1. Arms, W. Y., Blanchi, C., Overly, E. A. „An Architecture for Information in Digital Libraries“. D-Lib Magazine 3, 2(1997), http://www.dlib.org/dlib/february97/ cnri/02arms1.html (2003-05-13)
 2. Besser, H. „The Next Stage: Moving from Isolated Digital Colections to Interoperable Digital Libraries“. First Monday, 6(2002).
 3. Tedd, L. A., Large, A. J. Digital libraries: implementation and use from a global perspective. München: KG Saur, 2004.
 4. Vlašić, K. Priručnik o skeniranju. Zagreb, 1995.
 5. Witten, H. I.; Bainbridge, D. How To Build a Digital Library. Amsterdam et. al.: The Morgan Kaufmann Publishers, 2003.
 6. Lee, S. D. Digital imaging: a practical handbook. London: Facet, 2000.
 7. Building and sustaining digital collections: models for libraries and museums. Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources, 2001.
 8. Higgins, P. L., ed., Libraries and electronic resources: new partnerships, new practices, new perspectives. New York: Haworth Information Press, 2001.
 9. Smith, A. Strategies for building digitized collections. Washington, D.C.: Digital Library Federation, Council on Library and Information Resources, 2001.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: