Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama

 

Naziv kolegija:
Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama
Šifra ISVU:
151065
Šifra MOZVAG:
INFDDI04
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
15
0
0
Zadravec, Tamara
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s karakteristikama i vrstama promjena, mogućnositma prevladavanja otpora prema promjenama te načinima implementiranja promjena u poslovanje informacijskih ustanova. Osim osobitosti promjena u arhivima, knjižnicama i muzejima, poseban će se naglasak staviti na upravljanje promjenama u obrazovnim ustanovama vezanim uz obrazovanje na daljinu te ulogu informacijskih ustanova u tim procesima.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • razumjeti logiku promjena u vlastitoj ustanovi i okruženju
  • planirati razvoj i upravljati informacijskim ustanovama uvažavajući različite promjene
  • prepoznati potrebe i zahtjeve korisnika informacijskih ustanova u promjenjivom okruženju
  • osmisliti načine na koje informacijske ustanove mogu odgovoriti na promjenjive potrebe i zahtjeve korisnika.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su predmeta sljedeći: uvod u upravljanje promjenama, kako i zašto upravljati promjenama, otpor prema promjenama, životni ciklus informacijske ustanove, promjene i zahtjevi korisnika informacijskih ustanova, promjene u obrazovnim institucijama, promjene u nakladničkim proizvodima, upravljanje promjenama u arhivima, upravljanje promjenama u muzejima, upravljanje promjenama u knjižnicama, upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama: primjeri dobre prakse.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama razumjeti logiku promjena u vlastitoj ustanovi i okruženju
planirati razvoj i upravljati informacijskim ustanovama uvažavajući različite promjene
prepoznati potrebe i zahtjeve korisnika informacijskih ustanova u promjenjivom okruženju
dva kolokvija ili završni pismeni ispit (70% ukupne ocjene, odnosno 140 ocjenskih bodova)
seminari i radionice sudjelovanje u seminarskim raspravama i izrada seminarskog rada osmisliti načine na koje informacijske ustanove mogu odgovoriti na promjenjive potrebe i zahtjeve korisnika ocjena seminarskog rada (30% ukupne ocjene, odnosno 60 ocjenskih bodova)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,36 70%
Pohađanje nastave 1,44 0%
Seminarski rad 0,2 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalni broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi dva kolokvija (kontinuirano provjeravanje znanja) ili završni pismeni ispit: 140 bodova, seminarski rad: 60 bodova.

Pretvaranje ocjenskih bodova u ocjenu provodi se prema sljedećoj skali: 110 − 124 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 125 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160 − 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati i aktivno sudjelovati u nastavi te samostalno izraditi i prezentirati seminarski rad.

 

 

Obavezna literatura:

  1.  Adizes, I. Životni ciklus tvrtke: kako nastaju, razvijaju se i zašto umiru dobre tvrtke, Zagreb: M.E.P. Consult, 2006.
  2. Dukić, D., Dukić, G., Penny, K.I. Knowledge Management and e-Learning in Higher Education: A Research Study Based on Students’ Perception. // International Journal of Knowledge and Learning, Inderscience Publishers 8, 3/4(2012), 313-327.

Dopunska literatura:

  1. Adižes, I. Upravljanje promenama. Novi Sad: Adizes, 2005.
  2. Bates, T. Upravljanje tehnološkim promjenama: strategije za voditelje visokih učilišta. / preveli S. Jelušić i S. Faletar. Zagreb: CARNet, Lokve: Naklada Benja, 2004.
  3. Dukić, D., Dukić, G., Kozina, G. Analysis of Students’ ICT Usage in the Function of Croatian Higher Education Development Management. // Technical Gazette 19, 2(2012), 273-280.
  4. Suchy, Sh. Leading with passion: change management in the 21st-century museum. Plymouth: ALTAMIRA PRESS, 2004.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, izrađenim i prezentiranim pismenima i projektu te aktivnostima studenata na nastavi. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: