Oblici i strategije rada s mladima u informacijskom okruženju

 

Naziv kolegija:
Oblici i strategije rada s mladima u informacijskom okruženju
Šifra ISVU:
151063
Šifra MOZVAG:
INFDDI08
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Martinović, Ivana
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij donosi osnovna znanja o temama iz područja razvojnih specifičnosti adolescenata koja su relevantna pri oblikovanju programa i usluga koje će uspješno odgovoriti na njihove informacijske potrebe. Na kolegiju se donose spoznaje o osnovnim pristupima i metodama organizacije rada s mladima u knjižnicama te o najboljim praktičnim primjerima iz područja knjižničnih usluga za mlade.

Na vježbama će se analizirati i pripremati animacijski i promotivni programi za mlade s naglaskom na njihovu pedagošku dimenziju. U vježbe je uključeno analiziranje i vrednovanje izvora i usluga za mlade, posjeti, susreti, kreativne radionice i drugi oblici rada s naglaskom na interaktivnim i participativnim metodama, timskom radu, radu na projektima i radionicama. Posebno će se obrađivati igre i dramatizacija te upoznavati s komunikacijskim vještinama i upravljanjem sukobom. U predavanja i vježbe uključit će se i gostujući predavači koji će predstaviti aktualne primjere dobre prakse u području.

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će moći:

 • razumjeti razvojne specifičnosti mladih te ih staviti u odnos s odgovarajućim strategijama rada u informacijskom okruženju
 • vrednovati izvore i usluge za mlade
 • odabrati i koristiti odgovarajuće strategije i metode u radu s mladima
 • prirediti radionicu
 • demonstrirati unaprijeđene komunikacijske vještine.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su podijeljeni u sljedeće tematske cjeline: 1. Razvojne specifičnosti mladih 2. Informacijske potrebe i interesi mladih 3. Knjižnične usluge za mlade 4. Mladi i traženje informacija u digitalnom okruženju 5. Strategije i metode rada s mladima 6. Vještine timskog rada 7.Komunikacijske vještine

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama razumjeti razvojne specifičnosti mladih te ih staviti u odnos s odgovarajućim strategijama rada u informacijskom okruženju pismeni test (50% ukupne ocjene, odnosno 100 ocjenskih bodova)
 
 
 
vježbe izrada zadataka pod vježbama odabrati i koristiti odgovarajuće strategije i metode u radu s mladima
vrednovati izvore i usluge za mlade
 
 
ocjena zadataka pod vježbama (25% ukupne ocjene, odnosno 50 ocjenskih bodova)
 
obrazovanje na daljinu sudjelovanje u online forumima demonstrirati unaprijeđene komunikacijske vještine  
samostalni pismeni rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi prirediti radionicu
 
ocjena zadataka (25% ukupne ocjene, odnosno 50 ocjenskih bodova)
 
mentorski rad konzultacije s nastavnikom pri izradi problemskih zadataka usvojiti navedene ishode učenja kolegija evidencija konzultacija vezanih uz kolegij i izradu zadataka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,44 50%
Pismeni ispit 0,44 50%
Pohađanje nastave 1,12 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene. Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: pismeni ispit (50%): 100, aktivnost na nastavi (50%): 100.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110 − 125 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 126 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160− 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni prisustvovati na 70% od ukupnog broja predviđenih sati nastave predavanja i vježbi te položiti ispit. Položiti kolegij znači dobiti pozitivnu ocjenu (odnosno bodovni ekvivalent) iz pismenog ispita, zadataka na vježbama i zadataka za domaći rad.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dresang, Eliza T., Gross, Melissa, Holt, Leslie Edmonds. Dynamic Youth Services through Outcome-Based Planning and Evaluation. Chicago: American Library Association, 2006., 3-35.
 2. Gorman, M., Suellentrop, T. Connecting young adults and libraries. Neal-Schuman Publishers, Inc, 2009.
 3. Guidelines for library services for young adults. International Federation of Library Associations and Institutions, Professional Report No. 107. 2008. URL:  http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-en.pdf
 4. Library services for children and young adults: challenges and opportunities in the digital age / edited by Carolynn Rankin and Avril Brock. London: Facet, 2012.
 5. Stričević, I. Digitalni domoroci i digitalni imigranti. Dijete i društvo: časopis za promicanje prava djeteta, 12, 1/2 (2010), 83-92.
 6. Stropnik, A. Knjižnica za nove generacije: virtualni sadržaji i usluge za mlade. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013.
 7. Walter,V. A., Meyers, E. Teens and libraries: getting it right. Chicago: American Library Association, 2003.

Dopunska literatura:

 1. Glashof, I. Young Adults welcome –or are they?: The development and testing of newconcepts – a project in Germany. // Social Role of Public Libraries, European Seminar, Brussels, 1998.
 2. Chelton, Mary K. Three in Five Public Library Users are Youth: Implications of Survey Results from the National Center for Education Statistics. // Public Libraries 36, 2(1997), 104-108.
 3. Eyre, Gayner. Back to basics: the role of reading in preparing young people for the information society. // Reference Services Review 31, 3(2003.), 219-226 (Emerald)
 4. Mladi uoči trećeg milenija. / urednici Vlasta Ilišin i Furio Radin. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2002.
 5. Schmitt, Rita. Novi koncepti za knjižnice za mladež. Goethe Institut Zagreb, 2001. http://www.goethe.de/mmo/priv/568480-STANDARD.pdf

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, napisanom seminarskom radu, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata, seminarske rasprave kojima se studentima omogućuje da iznesu primjedbe i prijedloge. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: