Metode i modeli odlučivanja u informacijskim ustanovama

 

Naziv kolegija:
Metode i modeli odlučivanja u informacijskim ustanovama
Šifra ISVU:
151061
Šifra MOZVAG:
INFDDI25
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s različitim kvantitativnim i kvalitativnim metodama i modelima koji služe kao podrška odlučivanju u informacijskim ustanovama. U okviru predmeta studenti će usvojiti znanja koja uključuju prepoznavanje i primjenu metoda i modela koji najbolje odgovaraju za pojedine odluke te korištenje odgovarajućih programskih paketa.

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kolegija studenti će biti sposobni:

  • prepoznati odgovarajuće metode i modele najpogodnije za donošenje pojedinih odluka u informacijskim ustanovama
  • definirati ulazne varijable modela odlučivanja
  • objasniti i primijeniti dobivena rješenja u procesu odlučivanja
  • koristiti odgovarajuće programske pakete kao podrške odlučivanju

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su predmeta sljedeći: znanstveni menadžment, modeli za rješavanje problema vezanih uz usluge korisnicima informacijskih ustanova, modeli za rješavanje problema vezanih uz planiranje resursa informacijskih ustanova, modeli vezani uz rješavanje problema uz upravljanje informacijskim ustanovama, modeli optimizacije, linearno programiranje, teorija igara, repovi čekanja, teorija zaliha, transportni problem, trgovački putnik.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama prepoznati odgovarajuće metode i modele najpogodnije za donošenje pojedinih odluka u informacijskim ustanovama
definirati ulazne varijable modela odlučivanja
dva kolokvija (kontinuirano provjeravanje znanja) ili završni pismeni ispit (70% ukupne ocjene, odnosno 140 ocjenskih bodova)
vježbe izrada zadataka na vježbama koristiti odgovarajuće programske pakete kao podrške odlučivanju izrada zadataka na vježbama (20% ukupne ocjene, odnosno 40 ocjenskih bodova)
samostalni pismeni rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi objasniti i primijeniti dobivena rješenja u procesu odlučivanja ocjena samostalnog zadatka (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,18 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,4 30%
Pismeni ispit 0,6 70%
Pohađanje nastave 0,72 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalan broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi dva kolokvija ili završni pismeni ispit: 140 (70%) bodova, zadatci na vježbama i samostalni pismeni 60 (30%) bodova.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110 − 125 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 126 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160− 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati i aktivno sudjelovati u nastavi te samostalno pronalaziti, modelirati i rješavati zadatke i probleme vezane uz proces odlučivanja u informacijskim ustanovama.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Barković, D. Uvod u operacijski management, II. dopunjeno izdanje, Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011.

Dopunska literatura:

  1. Hayes, R.M. Models for Library Management, Decision-Making, and Planning, San Diego: Accademic Press, 2001.
  2. Dukić, G., Sesar, I., Pašalić, T.: “Library Activities Management Based on a Simulation Queuing Model and an Aspiration Level Model Using Statistical Methods”, 31st International Conference “Information Technology Interfaces”, Cavtat, Dubrovnik, June 22-25, 2009., in Luzar-Stiffler, V., Jarec, I., Bekic, Z. (eds.): Proceedings of the ITI 2009, SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, Zagreb, 2009., 125-130.
  3. Dukić, G., Dukić, D., Hasenay, S.: “Queuing Simulation Model as Library Management Support in Terms of Informatization”, The annual international conference and course Libraries in the Digital Age (LIDA) 2009, Dubrovnik, Zadar, May 25-30, 2009., University of Zadar, Department of Library and Information Science / Rutgers University, School of Communication, Information and Library Studies, Zadar, 2009., 104.-112.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju i aktivnosti studenata nastavi te riješenim zadaćama. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: