Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama

 

Naziv kolegija:
Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama
Šifra ISVU:
151058
Šifra MOZVAG:
INFDD202
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Faletar, Sanjica
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su predmeta sljedeći: omogućiti studentima razumijevanje složenog procesa izgradnje zbirki informacija i građe koju nude proizvođači i dobavljači, a nabavljaju informacijske ustanove, predstaviti studentima teorijske modele izgradnje zbirki i upravljanja zbirkama te faze u procesima prikupljanja informacija o građi, odabiru, zaprimanju, održavanju, pohrani i vrednovanju zbirki, upoznati studente s načelima i kriterijima selekcije raznolikih informacijskih izvora, kriterijima i metodama vrednovanja nabavljenih informacijskih izvora te kriterijima i postupcima pročišćavanja zbirki.

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog predmeta studenti trebaju:

 • s razumijevanjem pratiti i interpretirati temeljnu teorijsku literaturu
 • poznavati i primjenjivati kriterije za selekciju raznolikih informacijskih izvora
 • poznavati i primjenjivati kriterije i metode vrednovanja nabavljenih informacijskih izvora
 • planirati i provoditi pročišćavanje zbirki
 • znati izraditi smjernice za izgradnju zbirki
 • znati upravljati zbirkama, uključujući aspekte financijskog poslovanja.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su predmeta sljedeći: teorijsko-metodološka ishodišta izgradnje i upravljanja zbirkama u informacijskim ustanovama (polazišta, terminološka pitanja, teorije selekcije), utjecaj IKT-a na izgradnju i upravljanje zbirkama, upravljanje zbirkama, planiranje, suradnja i dioba izvora, integracija elektroničkih izvora u programe izgradnje zbirki, upravljanje proračunom, licenciranje, konzorciji, vrednovanje cjelokupnog procesa upravljanja zbirkama i njegovih posebnih elemenata, istraživanja potreba korisnika, pristup informacijama, etički aspekti izgradnje i upravljanja zbirkama, usporedne analize upravljanja zbirkama u odnosu na nove pristupe i metode, suradnja s nakladnicima i dobavljačima knjižne i neknjižne građe, razumijevanje konteksta nakladničke i knjižarske ponude sa stajališta knjižnično-informacijskih stručnjaka, razumijevanje potreba knjižnica i srodnih ustanova prilikom izgradnje zbirki s gledišta nakladnika i knjižara.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama s razumijevanjem pratiti i interpretirati temeljnu teorijsku literaturu
poznavati i primjenjivati kriterije za selekciju raznolikih informacijskih izvora
poznavati i primjenjivati kriterije i metode vrednovanja nabavljenih informacijskih izvora
-pismeni test (70% ukupne ocjene, odnosno 140 ocjenskih bodova)
- usmeno postavljanje pitanja studentu (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova)
samostalni pismeni rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi znati izraditi smjernice za izgradnju zbirki
znati upravljati zbirkama, uključujući aspekte financijskog poslovanja
-ocjena samostalnog zadatka (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova)
vježbe izrada zadataka na vježbama planirati i provoditi pročišćavanje zbirki
 
-ocjena izrađenih zadatka na vježbama (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Pismeni ispit 1,05 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 0,15 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz pojedinih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova (minimalno 55% ocjene na pismenom ispitu).

Student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: 140 bodova za završni pismeni ispit i 40 bodova za zadatke na vježbama i samostalne zadatke.

Na usmenom ispitu studenti mogu ostvariti maksimalno 20 ocjenskih bodova. Elementi su vrednovanja usmenog ispita sljedeći: poznavanje osnovnih koncepata i literature (maksimalno 4 boda), jasno i koherentno predstavljanje sadržaja (maksimalno 4 boda), razumijevanje sadržaja (maksimalno 4 boda), samostalno zaključivanje (maksimalno 4 boda) te primjena stečenih znanja (maksimalno 4 boda).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110 − 125 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 126 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160 − 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze su studenata na predmetu sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70% – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • izrada samostalnih zadataka.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Evans, E., Zarnosky Saponaro, M. Developing Library and Information center Collections. 5th ed. Westport: Libraries Unlimited, 2005.
 2. Lee, Stuart D., Francis Boyle. Building an electronic resource collection: a practical guide. 2nd ed. London: Facet Publishing, 2004.

Dopunska literatura:

 1. Chapman, L. Managing acquisitions in library and information services. 3rd rev. ed. London: Facet Publishing, 2004.
 2. Clayton, P., G. E. Gorman. Managing information resources in libraries. London: Facet Publishing, 2001.
 3. Johnson, P. Fundamentals of collection development and management. Chicago: American Library Association, 2004.
 4. Guide to library user needs assessment for integrated information resource management and collection development / edited by D. Biblarz, S. Bosch, Ch. Sugnet. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2001.
 5. Horvat, A., D. Živković. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
 6. IFLA Licencing principles, 2001. URL: http://archive.ifla.org/V/ebpb/copy.htm
 7. Kovacs, D. Building electronic library collectons: the essential guide to selection criteria and core subject collections. New York: Neal Schuman, 2000.
 8. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe NN 21/02. URL: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/308262.html
 9. Schmidt, K., Shelburne, W.A., Vess, D.S. Approaches to Selection, Access, and Collection Development in the Web World . // Library Resources and Technical Services. 52, 3(2008).
 10. Zakon u autorskim pravima i srodnim pravima. URL: http://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/306987.html

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim pismenima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata, upitnici i rasprave kojima se studentima omogućuje da iznesu primjedbe i prijedloge. Na kraju nastave među studentima se provodi jedinstvena sveučilišna anketa za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta. Analizira se kvaliteta izvedbe nastave na temelju Pravilnika o studiranju te Pravilnika o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: