Zaštita digitalnih podataka

 

Naziv kolegija:
Zaštita digitalnih podataka
Šifra ISVU:
151057
Šifra MOZVAG:
INFDD201
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Hasenay, Damir
15
0
0
Horvat, Ines
0
30
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s pristupima, problemima i načinima zaštite digitalnih dokumenata, osposobiti studente za praćenje promjena u području zaštite digitalnih dokumenata te omogućiti studentima primjenu stečenih konceptualnih i teorijskih znanja u različitim okruženjima unutar kojih se digitalni dokumenti stvaraju, koriste i čuvaju.

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kolegija studenti će biti sposobni:

 • razumjeti ulogu i važnost zaštite digitalnih dokumenata
 • usvojiti koncepte i modele zaštite digitalnih dokumenata
 • razlikovati značajke različitih kategorija digitalnih dokumenata i njihove potrebe za zaštitom
 • razumjeti kategorije rizika kojima su izloženi digitalni dokumenti
 • planirati proces zaštite digitalnih dokumenata u različitim okruženjima
 • primijeniti sheme metapodataka za zaštitu digitalnih dokumenata
 • primijeniti metode i tehnike za zaštitu i osiguranje dugoročnog pristupa digitalnim dokumentima.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su predmeta sljedeći: konceptualni pristup zaštiti u digitalnom okruženju, raščlamba strukture elektroničkog zapisa, vrste podataka i njihove karakteristike, razlike u formatima zapisa teksta, slika, zvuka, videa, multimedija itd., slojevitost problema održavanja digitalnih dokumenata (dugovječnost, preglednost, kodiranje, međusobna povezanost, nadležnost za pohranjivanje, konverzija formata, autorska prava itd.), zaštita na razini sigurnosti sustava (pravo pristupa, protokoli, kriptografija), uloga metapodataka u zaštiti elektroničkih dokumenata i svrha metapodataka za zaštitu, pregled standarda i referentnih modela bitnih za zaštitu i očuvanje digitalnih dokumenata, metode i tehnike zaštite digitalnih dokumenata, planiranje i upravljanje zaštitom digitalnih dokumenata u odnosu na specifična okruženja (kulturni sektor, obrazovni, gospodarski i sl.), pregled važnijih međunarodnih projekata, usporedba hrvatskih postignuća u odnosu na međunarodna.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama razumjeti ulogu i važnost zaštite digitalnih dokumenata
usvojiti koncepte i modele zaštite digitalnih dokumenata
razlikovati značajke različitih kategorija digitalnih dokumenata i njihove potrebe za zaštitom
pismeni test (30% ukupne ocjene, odnosno 60 ocjenskih bodova)
- usmeno postavljanje pitanja studentu (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova)
 
 
seminari i radionice sudjelovanje u seminarskim raspravama i izrada seminarskog zadatka razumjeti kategorije rizika kojima su izloženi digitalni dokumenti - ocjena seminarskog rada (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova)
vježbe izrada zadataka na vježbama primijeniti sheme metapodataka za zaštitu digitalnih dokumenata
primijeniti metode i tehnike za zaštitu i osiguranje dugoročnog pristupa digitalnim dokumentima
ocjena izrađenog zadatka na vježbama (25% ukupne ocjene, odnosno 50 ocjenskih bodova)
samostalni pismeni rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi planirati proces zaštite digitalnih dokumenata u različitim okruženjima
 
ocjena izrađenog samostalnog zadatka (25% ukupne ocjene, odnosno 50 ocjenskih bodova)
mentorski rad konzultacije s nastavnikom pri izradi problemskih zadataka usvojiti navedene ishode učenja kolegija evidencija konzultacija vezanih uz kolegij i izradu zadataka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,75 50%
Pismeni ispit 0,45 30%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 0,3 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: pismeni ispit (30%): 60, usmeni ispit (20%): 40, aktivnost na nastavi (50%): 100.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110 − 125 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 126 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160 − 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze su studenata na predmetu sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70% – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • izrada seminarskog zadatka
 • polaganje jednog kolokvija tijekom semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Harvey, Ross. Digital curation: A How-To-Do-It Manual. New York, NY: Neal-Schuman Publishers, 2010.
 2. Conway, P. Transformation of preservation principles. // Handbook for digital projects: a management tool for preservation and access / ed by Maxine K. Sitts. Andover, Massachusetts: Northeast Document Conservation Center, 2000., 22-27. URL: https://www.nedcc.org/assets/media/documents/dman.pdf (2010-10-01)

Dopunska literatura:

 1. Webb, C. The malleability of fire: preserving digital information. // Managing preservation for libraries and archives: current practice and future developments / ed. by John Feather. Hampshire: Ashgate, 2004., 27-52.
 2. Beagrie, N., Rettberg, N., Williams, P. Digital preservation policy: a subject of no importance? //iPRES 2008: The Fifth International Conference on Preservation of Digital Objects. URL: http://www.bl.uk/ipres2008/presentations_day1/01_Beagrie.pdf
 3. Williamson, A. Strategies for managing digital content formats. // Library Review, 54, 9 (2005), 508-513. URL: http://strathprints.strath.ac.uk/2295/1/strathprints002295.htm
 4. Besek, J.M., A.Muir et al. Digital preservation and copyright: an international study. //International Journal of Digital Curation 3(2), 2008. URL: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/viewFile/90/61
 5. Caplan, Priscilla. Preservation metadata. // DCC Digital Curation Manual / eds S. Ross and M. Day. 2006. URL: http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/curation-manual/chapters/preservation-metadata/preservation-metadata.pdf
 6. OAIS - Open Archival Information System Reference Model. URL: http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf
 7. Bosančić, Boris. Repozitoriji ustanova u teoriji i praksi. // 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009., 71-85.
 8. Aktualni brojevi International Journal of Digital Curation

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata, seminarske rasprave kojima se studentima omogućuje da iznesu primjedbe i prijedloge. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: