Metode zaštite papirne građe

 

Naziv kolegija:
Metode zaštite papirne građe
Šifra ISVU:
148854
Šifra MOZVAG:
INFDDI03
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odslušan i položen predmet Zaštita građe i podataka na preddiplomskom studiju Informatologije
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Hasenay, Damir
15
0
15
Horvat, Ines
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Omogućiti studentima da razumiju i tumače pojam i metode zaštite papirne građe te da ovladaju metodologijom prepoznavanja, odabira i organizacije pisane baštine poradi njezina čuvanja i sigurne uporabe.

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kolegija studenti će biti sposobni:

 • prepoznati važnost poznavanja svojstava papirne građe, poglavito u odnosu na zaštitu kulturne baštine
 • opisati svojstva papira bitna sa stanovišta njegove upotrebe kao materijala pisane baštine
 • opisati uzroke propadanja papirne građe
 • razlikovati osnovne specifičnosti i vrste tehnoloških procesa proizvodnje papira
 • usporediti i argumentirati optimalne metode zaštite papirne građe u određenim okolnostima

Sadržaj predmeta:

Temeljne definicije, tumačenje i razumijevanje pojma "zaštita građe" na više razina. Povijesti proizvodnje papira i sličnih materijala. Temeljna znanja o sirovinama za proizvodnju papira nužna za razumijevanje metoda zaštite papirne građe. Temeljna znanja o tehnologiji proizvodnje papira nužna za razumijevanje metoda zaštite papirne građe. Temeljna znanja o fizikalnim, kemijskim i mehaničkim svojstvima celuloze i papira nužna za razumijevanje metoda zaštite papirne građe. Temeljna znanja o materijalima i sredstvima za pisanje nužna za razumijevanje metoda zaštite papirne građe. Metode zaštite papirne građe - tehnička razina. Priprema uzoraka za primjenu metoda; postupci: čišćenja, bijeljenja, uklanjanja mrlja i razdvajanja slijepljenih listova. Pregled tradicionalnih (konvencionalnih) metoda konzervacije i restauracije papirne građe. Metode laminacije i delaminacije. Metode dolijevanja papirne kaše i ojačavanja listova. Metode masovne zaštite papirne građe. Odabrani primjeri vođenja precizne restauratorsko-konzervatorske dokumentacije. Metode zaštite papirne građe – operativna razina. Pregled nacionalnih i međunarodnih projekata zaštite papirne građe.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama prepoznati važnost poznavanja svojstava papirne građe, poglavito u odnosu na zaštitu kulturne baštine
opisati svojstva papira bitna s gledišta njegove upotrebe kao materijala pisane baštine
opisati uzroke propadanja papirne građe
pismeni test (35% ukupne ocjene, odnosno 70 ocjenskih bodova)
- usmeno postavljanje pitanja studentu (15% ukupne ocjene, odnosno 30 ocjenskih bodova)
 
 
vježbe izrada zadataka na vježbama usporediti i argumentirati optimalne metode zaštite papirne građe u određenim okolnostima ocjena zadataka na vježbama (20% ukupne ocjene, odnosno 40 ocjenskih bodova)
seminari i radionice sudjelovanje u seminarskim raspravama i izrada seminarskog rada razlikovati osnovne specifičnosti i vrste tehnoloških procesa proizvodnje papira ocjena napisanog seminarskog rada (20% ukupne ocjene, odnosno 40 ocjenskih bodova)
samostalni pismeni rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi usvojiti navedene ishode učenja predavanja, vježbi i seminara ocjena samostalnog zadatka (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova)
mentorski rad konzultacije s nastavnikom pri izradi problemskih zadataka usvojiti navedene ishode učenja kolegija evidencija konzultacija vezanih uz kolegij i izradu zadataka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,62 0%
Pisani ispit 0,44 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,19 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene. Na usmeni ispit mogu izaći studenti koji nisu zadovoljni ocjenom, a do više im ocjene nedostaje 8 bodova (4% od ukupne ocjene).

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: pismeni ispit (35%): 70; usmeni ispit (15%): 30 , aktivnost na nastavi (50%): 100.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati i aktivno sudjelovati u nastavi te samostalno izraditi i prezentirati zadatke.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Laszlo, Želimir, Dragojević, Andreja. Priručnik preventivne zaštite umjetnina na papiru. Zagreb: Crescat, 2010.
 2. Recollections. URL: http://www.collectionsaustralia.net/sector_info_item/3
 3. Hasenay, Damir, Krtalić, Maja. Terminološki i metodološki aspekti u proučavanju zaštite stare knjižnične građe. // Libellarium 1, 2 (2008), 203-220.

Dopunska literatura:

 1. Enciklopedijske natuknice u izdanjima enciklopedija (Hrvatska enciklopedija, Opća enciklopedija, Tehnička enciklopedija, Grafička enciklopedija, Encyclopedia Britannica i sl.) pod naslovima natuknica: papir, proizvodnja papira, papirus, pergament i sl.
 2. Kljajić, Filip. Kemijska prerada drva. Zagreb: Školska knjiga, 2000.
 3. Kljajić, Filip. Tehnologija celuloze i drvenjače. Zagreb: Školska knjiga, 1986.
 4. Ćorlukić, Filip. Tehnologija papira. Zagreb: Školska knjiga, 1987.
 5. Conservation science: heritage materials. / ed. by E. May, M. Jones. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2006.
 6. Paper Chemistry. (Second edition) / ed. by. J. C. Roberts. London: Blackie Academic & Professional, 1997.
 7. Giardullo, Antonio. Zaštita i konzervacija knjiga: materijali, tehnike i infrastruktura. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, Clio, 2005.
 8. Mušnjak T. Arhivi: Između digitalnih zapisa i ubrzanog propadanja zapisa na kiselom papiru. // Arhivski vjesnik, 44, 2001, 61-70.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; seminarske rasprave kojima se studentima omogućuje da iznesu primjedbe i prijedloge. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

 

Ostale informacije: