Čitateljske navike i interesi

 

Naziv kolegija:
Čitateljske navike i interesi
Šifra ISVU:
148853
Šifra MOZVAG:
INFDDI17
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Stanarević Katavić, Snježana
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s teorijom i praksom savjetovanja čitatelja pri izboru literature za čitanje te ih osposobiti za izravno i neizravno savjetovanje čitatelja, kao i za organizaciju i vođenje čitateljskih grupa.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • razumjeti osnovne pristupe u istraživanju čitalačkih navika i interesa korisnika
 • razumjeti načela i pristupe savjetovanju čitatelja pri izboru literature za čitanje
 • sudjelovati u izravnim i neizravnim oblicima savjetovanja čitatelja pri izboru literature za  čitanje
 • posredovati između književnih žanrova i interesa čitatelja
 • organizirati i voditi susrete čitateljskih grupa.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su kolegija sljedeći: vrste čitanja i tipologija čitatelja, čitanje kao proces, čitanje elektroničkih tekstova, čitanje elektroničke književnosti, pojam čitateljskih interesa i navika, istraživanje čitateljskih interesa i navika, povijest knjižničnih službi za savjetovanje čitatelja pri izboru literature za čitanje, izravni i neizravni oblici savjetovanja čitatelja, književni žanrovi i njihova obilježja (krimić, znanstvena fantastika, triler, chick lit, ljubić, kršćanska proza, fantasy, horor itd.), neknjiževni tekstovi, čitateljske grupe, metodika organizacije i vođenja čitateljskih grupa

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama razumjeti osnovne pristupe u istraživanju čitalačkih navika i interesa korisnika
razumjeti načela i pristupe savjetovanju čitatelja pri izboru literature za čitanje
 
kontinuirana pismena provjera znanja (60% ukupne ocjene, odnosno 120 ocjenskih bodova)
 
 
seminari i radionice sudjelovanje na kvizovima i u raspravama o književnom tekstu i izrada seminarskog rada sudjelovati u izravnim i neizravnim oblicima savjetovanja čitatelja pri izboru literature za čitanje
posredovati između književnih žanrova i interesa čitatelja te
organizirati i voditi susrete čitateljskih grupa
 
ocjena seminarskog rada (15% ukupne ocjene, odnosno 30 ocjenskih bodova), rasprave o književnom tekstu (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova), ocjena kvizova iz čitanja (15% ukupne ocjene, odnosno 30 ocjenskih bodova)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,219 15%
Pismeni ispit 0,437 60%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Seminarski rad 0,219 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena pisanoga oblika seminarskoga rada, ocjena vođenja rasprave o književnom tekstu, bodovi prikupljeni provjerom čitanja obvezne literature te ocjena iz dvaju kolokvija. Od toga 15% konačne ocjene čini ocjena pisanog oblika seminarskog rada, 10% ocjena vođenja rasprave o književnom tekstu, 15% ocjena iz kvizova iz čitanja obvezne literature te 60% ocjena iz dvaju kolokvija.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti najviše 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 180 – 200: A – izvrstan, 160 – 179: B – vrlo dobar, 125 – 159: C/D – dobar, 110 – 125: E – dovoljan, ispod 110: F – nedovoljan.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni napisati jedan seminarski rad te održati raspravu o književnom tekstu na principima rada čitateljskih grupa.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bašić, Ivana. O čitateljskim grupama: metodički priručnik s primjerima dobre prakse. Zagreb: Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju, 2014.
 2. Grosman, Meta, U obranu čitanja: čitatelji i književnost u 21. stoljeću. Zagreb, 2010. (Odabrana poglavlja)
 3. Crowley, Bill. Rediscovering the History of Readers Advisory Service Public Libraries 44, 2 (2005)., 37-43. URL: http://www.ala.org/pla/sites/ala.org.pla/files/content/publications/publiclibraries/pastissues/janfeb2005.pdf
 4. Darnton, Robert. First Steps Toward History of Reading. // The Kiss of Lamourette. Reflections in Cultural History / ur. Robert Darnton. New York, 1990. 154-187. URL: http://robertdarnton.org/sites/default/files/First%20Steps%20Toward%20a%20History%20of%20Reading.pdf
 5. Ferris, J. The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens. 2013. URL: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=reading-paper-screens
 6. Kordigel, Metka, Razvoj čitanja, vrste čitanja i tipologija čitalaca, I. dio. // Umjetnost i dijete, 2–3/1991, Zagreb, 101–123.
 7. Kordigel, Metka, Razvoj čitanja, vrste čitanja i tipologija čitalaca, II. Dio. // Umjetnost i dijete, 4/1991, Zagreb, 175–193.
 8. Liu, Z. Reading behavior in the digital environment: Changes in reading behavior over the past ten years. // Journal of Documentation 61, 6(2005), 700–712
 9. Mrakužić, Zlatan. Književnost eskapizma: studije o žanrovskoj književnosti. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2010. (Odabrana poglavlja)
 10. Saricks, Joyce G. The Readers' Advisory Guide to Genre Fiction, 2nd ed. Chicago: ALA, 2009. (Odabrana poglavlja)
 11. Sheldrick Ross, Catherine. Reading interests. // Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition. Taylor & Francis, 2010., 4423- 4432.
 12. Stričević, Ivanka, Jelušić, Srećko. Informacijske potrebe i čitateljski interesi građana Hrvatske. // Knjiga i slobodno vrijeme: Zbornik radova / Pecotić, Elli et al. (ur.). - Split: Gradska knjižnica Marka Marulića, 2011., 16-31. URL: http://issuu.com/gkmm/docs/knjiga_i_slobodno_vrijeme/18
 13. The Readers’ Advisory Handbook. Chicao: ALA, 2010. (Odabrana poglavlja)
 14. Tixier Herald, Diana. Genreflecting: A Guide to Popular Reading Interests, 6th ed. Westport, Connecticut: Libraries Unlimited, 2006. URL: https://www.scribd.com/doc/123008305/Genreflecting-A-guide-to-to-popular-Reading-Interests (Odabrana poglavlja)
 15. Tomašević, Nives. Istraživanje stajališta o čitanju i njihov utjecaj na nakladništvo (ocjena zainteresiranosti za književne vrste). // Libellarium, I, 2 (2008), 221 — 241..URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58384

Dopunska literatura:

 1. Bayard, Pierre. Kako govoriti o knjigama koje nismo pročitali? Zagreb: V.B.Z., 2010
 2. Booktrust Reading Habits Survey 2013. URL: http://www.booktrust.org.uk/usr/library/documents/main/1576-booktrust-reading-habits-report-final.pdf
 3. Mangen, A., Walgermo, B.R., Brønnick, K. Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension. // International Journal of Educational Research 58, 2013, 61-68
 4. Neil Gaiman lecture in full: Reading and obligation. Reading Agency lecture 2013. URL: http://readingagency.org.uk/news/blog/neil-gaiman-lecture-in-full.html
 5. Ooi, Kamy. How adult fiction readers select fiction books in public libraries: a study of information-seeking in context. School of Information Management, Victoria University of Wellington, 2008. URL: http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/1268/thesis.pdf?sequence=2
 6. Pavličić, Pavao. Knjiški moljac: 99 uputa što sve treba znati o knjigama. Zagreb: Matica hrvatska, 2009.
 7. Plevnik, Danko. Fortuna čitanja. Osijek: Hrvatsko čitateljsko društvo, 2006.
 8. Plevnik, Danko. Tko je Vaš najbolji čitalac? Karlovac: Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", 2010.
 9. Plevnik, Danko. Tolle lege: za slobodu čitanja. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2012.
 10. Prison Reading Groups: What Books Can Do Behind Bars, Report on the work of PRG 1999–2013. URL: http://www.roehampton.ac.uk/uploadedFiles/Pages_Assets/PDFs_and_Word_Docs/PRG/PRG%20Report%20Prison%20Reading%20Groups%20What%20Books%20Can%20Do%20Behind%20Bars.pdf
 11. Sheldrick Ross, Catherine. Finding without seeking: the information encounter in the context of reading for pleasure.// Information Processing and Management 35 (1999) 783-799. URL: http://www.researchgate.net/publication/222467778_Finding_without_seeking_the_information_encounter_in_the_context_of_reading_for_pleasure/links/00b7d528e61127ad9f000000.pdf
 12. Sheldrick Ross, Catherine. Finding without Seeking: What Readers Say about the Role of Pleasure Reading as a Source of Information. Australasian Public Libraries and Information Services, Vol. 13, No. 2, June 2000: 72-80. URL: http://web2.infotrac-custom.com/pdfserve/get_item/1/S1104c5w2_1/SB333_01.pdf
 13. Sheldrick Ross, Catherine. Making Choices: What Readers Say About Choosing Books to Read for Pleasure.// Proceedings of the Annual Conference of CAIS, 1998. URL: http://www.cais-acsi.ca/ojs/index.php/cais/article/view/526/301
 14. To Read or Not To Read: A Question of National Consequence. National Endowment for the Arts, 2007. URL: http://arts.gov/sites/default/files/ToRead_ExecSum.pdf
 15. Zaid, Gabriel. Koliko knjiga! Zagreb: Algoritam, 2005.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Prati se aktivnost studenata u izradi seminarskoga rada. Organizacija i vođenje rasprave o književnom tekstu kritički se prosuđuje. Kratkim pismenima provjerava se čitanje obvezne literature. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: