Engleski jezik za napredne I

 

Naziv kolegija:
Engleski jezik za napredne I
Šifra ISVU:
148852
Šifra MOZVAG:
INFDDI14
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija usavršavanje usvojenih i stjecanje novih znanja i vještina iz područja usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku na naprednom stupnju učenja (C1). U sklopu svih nastavnih aktivnosti primarni je cilj razvijanje komunikacijske kompetencije, aktiviranje pasivnog te proširivanje aktivnog vokabulara te razvijanje gramatičke točnosti kako bi izričaj bio što sigurniji i tečniji te se u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika.

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog kolegija studenti će

 • moći razumjeti duži autentični audio- i/ili videogovor opće i/ili akademske tematike
 • moći razumjeti duže tekstove koji se odnose na svakodnevnu i/ili akademsku tematiku
 • znati usmeno i pismeno sažeti duže tekstove
 • moći se tečno izraziti rabeći vokabular na vrlo visokom stupnju učenja
 • moći razložiti vlastitu argumentaciju te se spontano uključiti u raspravu
 • moći napisati dobro strukturiran, logički koherentan i argumentiran tekst o različitim temama na naprednom stupnju učenja
 • moći održati izlaganje na odabranu temu.

Sadržaj predmeta:

Kolegij omogućuje studentima daljnje sustavno usavršavanje svih jezičnih vještina na naprednom stupnju učenja (C1). Potiče se rad na autentičnim materijalima kako bi se studentima omogućilo razvijanje jezičnih vještina na naprednom stupnju učenja. Vještina slušanja razvija se izlaganjem dužim te često strukturno i jezično zahtjevnijim audio- i videozapisima o recentnim svjetskim i lokalnim događajima kao i akademskim temama. Razvijaju se vještine čitanja i kritičkog mišljenja u skladu s interesima studenata i predmetima njihova studija. Studente se potiče na razvijanje koherentne argumentacije kao i na razvijanje prezentacijskih vještina u akademskom kontekstu. Također se potiče razvijanje vještina pisanja različitih tekstnih vrsta, pri čemu se naglasak stavlja na obilježja različitih registara (službena pisma, kritički osvrt na film, književno djelo i sl.).

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
vježbe sudjelovanje i izrada vježbi moći razumjeti duži autentični audio- i/ili videogovor opće i/ili akademske tematike
moći razumjeti duže tekstove koji se odnose na svakodnevnu i/ili akademsku tematiku
znati usmeno i pismeno sažeti duže tekstove
kontinuirana pismena provjera znanja (60% ukupne ocjene, odnosno 120 ocjenskih bodova)
 
 
samostalni pismeni sudjelovanje i izrada samostalnih zadataka moći se tečno izraziti rabeći vokabular na vrlo visokom stupnju učenja
moći razložiti vlastitu argumentaciju te se spontano uključiti u raspravu
moći napisati dobro strukturiran, logički koherentan i argumentiran tekst o različitim temama na naprednom stupnju učenja
moći održati izlaganje na odabranu temu
usmena provjera znanja (40% ukupne ocjene, odnosno 80 ocjenskih bodova)
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,75 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, sustavno praćenje preporučene literature, vlastiti prinos) izvršavanja postavljenih zadataka. Elementi su praćenja i provjeravanja uz udio u ocjeni:

 • kontinuirano praćenje uz povjeravanje znanja (pismeni kolokviji)     60%
 • završni usmeni ispit              40%.

 Iz svih elemenata praćenja student može ostvariti maksimalno 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% − 69,9% = dovoljan (2), 70% − 79,9% = dobar (3), 80% − 89,9% = vrlo dobar (4), 90% − 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati.
 • Studenti su obvezni donositi nastavne materijale na nastavu.
 • Studenti su obvezni aktivno sudjelovati na nastavi.
 • Studenti su obvezni položiti pismene kolokvije kao preduvjet pristupanju usmenom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Clandfield, L., Jeffries, A., Robb Benne R., Vince M., Global Advanced Coursebook with eWorkbook (Macmillan Education, 2012).

Dopunska literatura:

Odabrani dijelovi u

 1. Hewings, M., Advanced Grammar in Use, A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English (Cambridge University Press, 2005).
 2. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. Advanced Exercises in Practical English Grammar, Bd 1  (Oxford University Press, 1996).
 3. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. Advanced Exercises in Practical English Grammar, Bd 2 (Oxford University Press, 1998).
 4. McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use (Advanced), (Cambridge  University Press, 2002).
 5. McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use (Upper-intermediate & Advanced), (Cambridge University Press, 1994).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta
 • praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: