Vizualne komunikacije

 

Naziv kolegija:
Vizualne komunikacije
Šifra ISVU:
148850
Šifra MOZVAG:
INFDDI22
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Selthofer, Josipa
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su predmeta razvijanje vizualne pismenosti studenata, upoznavanje s poviješću te područjima suvremenih vizualnih komunikacija s naglaskom na tiskane vizualne komunikacije, razumijevanje vizualnih poruka i stvaranje kritičkog stava prema grafičkom oblikovanju, etici i ulozi vizualnih komunikacija u suvremenom društvu.

Ishodi učenja:

Studenta se kroz predavanja i vježbe osposobljava:

 • da razlikuje različita područja vizualnih komunikacija
 • da analizira kako grafičko oblikovanje utječe na percepciju vizualne poruke
 • da prepoznaje različite načine vizualnog komuniciranja
 • da kritički prosuđuje uspješnost prijenosa vizualnih poruka
 • da vrednuje ulogu vizualnih komunikacija u društvu.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su predavanja i seminara sljedeći:

 • upoznavanje s poviješću vizualnih komunikacija (od piktograma, preko otkrića i razvoja tiska do elektroničkih medija)
 • grafičko oblikovanje vizualnih komunikacija (vizualni identitet, tiskani mediji)
 • informacijska grafika (infografika)
 • etika vizualnih komunikacija (oglasi, plakati, TV-reklame)
 • strip
 • fotografija
 • ulična vizualna komunikacija (grafiti)
 • pokretne slike (film, video)
 • filmski plakat
 • uloga računala u razvoju vizualne kulture.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • sposobnost analize vizualnih sadržaja
 • stjecanje vizualne pismenosti
 • sposobnost kritičkog vrednovanja vizualnog identiteta
 • sposobnost generiranja novih ideja te vrednovanja vizualnih poruka.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama - razlikuje različita područja vizualnih komunikacija
- analizira kako grafičko oblikovanje utječe na percepciju vizualne poruke
pismeni test (40% ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima - prepoznaje različite načine vizualnog komuniciranja ocjena vježbi (40% ukupne ocjene)
Samostalni zadatci rješavanje problemskih zadataka - kritički prosuđuje uspješnost prijenosa vizualnih poruka
- vrednuje ulogu vizualnih komunikacija u društvu.
ocjena zadataka (20% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,625 20%
Pismeni ispit 0,625 40%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Praktični rad 0,625 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će temeljem aktivnosti na nastavi, bodovanja vježbi tijekom semestra, polaganja dvaju kolokvija tijekom semestra ili pismenog ispita na kraju semestra. Pismeni ispit ili kolokviji donose 40% bodova, uspješnost na vježbama 40% bodova i aktivnost na nastavi 20% bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze su studenata na predmetu sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70% – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje pismenog ispita na kraju semestra ili dvaju kolokvija tijekom semestra
 • uspješno svladavanje zadanih vježbi.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Josipa Selthofer, Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda, Filozofski fakultet u Osijeku i Hrvatska sveučilišna naklada, 2022.

 2. Lester, P. M. Visual Communication: Images with messages. Belmont, CA: Wadsworth, 1995.

 3. Jenks, C. Vizualna kultura. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk – HSD, 2002.

 4. Mitchell, W. J. T. „What Do Pictures "Really" Want?“, October 77(1996): 71-82

Dopunska literatura:

 1. Pelc, M. Pismo – knjiga – slika. Uvod u povijest informacijske kulture. Zagreb:Golden Marketing, 2002.
 2. Mitchell, W. J. T. „Interdisciplinarity and Visual Culture“, ArtBulletin 77, 4(1995): 540-544.
 3. Paić, Ž. Vizualne komunikacije – uvod. Zagreb: Centar za vizualne studije, 2008.
 4. Worth, S. Studying Visual Communicatio. University of Pennsylvania Press, 1981

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta
 • praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: