Predmetno označivanje i pretraživanje

 

Naziv kolegija:
Predmetno označivanje i pretraživanje
Šifra ISVU:
148835
Šifra MOZVAG:
INFDD103
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Petr Balog, Kornelija
30
0
0
Feldvari, Kristina
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s najvažnijim teorijskim radovima i praktičnim postignućima u polju pretraživanja informacija te predmetnog pristupa sadržajima. Nadalje, uputiti studente u povijesni razvoj sustava za pretraživanje informacija i predmetnog pristupa informacijama te s najdominantnijim modelima pretraživanja informacija (Booleov, Vektorski, Probabilistički). Predmetni se pristup informacijama ilustrira demonstracijom problematike vezane uz različite vrste značenja te probleme rješavanja višeznačnosti kontroliranih jezika, posebice tezaurusa. Govorit će se o složenijim premisama i suvremenim načelima predmetnog označivanja te o najrasprostranjenijim sustavima za predmetno označivanje koji su se koristili i koji se danas koriste poradi označivanja i pretraživanja dokumenata/informacija.Također, kolegij studente upoznaje s najznačajnijim projektima vrednovanja sustava za pretraživanje informacija.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • označivati sadržaj dokumenata u promjenjivom i dinamičkom informacijskom okruženju i pronalaziti ih
 • razumjeti funkcioniranje informacijskih sustava za pretraživanje općenito
 • razumjeti kompleksnost predmetnog pristupa dokumentima sadržanim u informacijskim sustavima i samostalno napredno pretraživati
 • napraviti konceptualnu analizu sadržaja dokumenta
 • definirati jedan ili više predmeta sadržanih u dokumentu i njihov suodnos
 • iskazati rezultate konceptualne analize i suodnosa predmeta sadržanih u dokumentu jezikom predmetnog sustava
 • konstruirati i dizajnirati manji tezaurus
 • vrednovati informacijska pretraživanja sa stajališta samih informacijskih stručnjaka i korisnika. 

Sadržaj predmeta:

Sadržaj predavanja i vježbi:

višestruka terminologija pristupa, 'folk' pristup, modeli informacijskog pretraživanja, statističke indeksne značajke baza podataka, vrednovanje uspješnosti pretraživanja, semantika i sintaksa predmetnih jezika, LCSH, PRECIS, SSZOP, Pravilnik za predmetni katalog (Štrbac, Vujić).

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • kompetencije potrebne za označivanje sadržaja i pronalaženje dokumenata u promjenjivom i dinamičnom informacijskom okruženju
 • temeljna teorijska znanja vezana uz razumijevanje funkcioniranja informacijskih sustava za pretraživanje općenito
 • temeljna teorijska znanja vezana uz razumijevanje kompleksnosti predmetnog pristupa dokumentima sadržanim u informacijskim sustavima.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja, sudjelovanje u raspravama i praćenje literature -razumjeti funkcioniranje informacijskih sustava za pretraživanje općenito
-razumjeti kompleksnost predmetnog pristupa dokumentima sadržanim u informacijskim sustavima i samostalno napredno pretraživati
-vrednovati informacijska pretraživanja sa stajališta samih informacijskih stručnjaka i korisnika 
-kontinuirana provjera znanja kroz 2 kolokvija (25% ukupne ocjene)
-ocjena izrađenih zadataka (15% ukupne ocjene)
- ocjena samostalnih zadataka vezanih uz teme predavanja (10% ukupne ocjene)
 
vježbe izrada i prezentacija zadataka na vježbama -iskazati rezultate konceptualne analize i suodnosa predmeta sadržanih u dokumentu jezikom predmetnog sustava
-samostalno napredno pretraživati
-napraviti konceptualnu analizu sadržaja dokumenta
-označivati sadržaj dokumenata u promjenjivom i dinamičnom informacijskom okruženju i pronalaziti ih
-provjera znanja kroz 2 kolokvija (25% ukupne ocjene)
 
samostalni pismeni samostalno rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi -konstruirati i dizajnirati manji tezaurus
-definirati jedan ili više predmeta sadržanih u dokumentu i njihov suodnos
problemski pismeni i rasprava na nastavi (25% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Zadaci na predavanjima

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,44 0%
Aktivnost u nastavi 0,23 15%
Kontinuirana provjera znanja 0,78 50%
Zadaci na predavanjima 0,55 35%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: kontinuirana provjera znanja (50%): 100, aktivnost na nastavi (15%): 30, pismeni na predavanjima i vježbama (35%): 70.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110 − 125 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 126 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160 − 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su dužni svaki drugi tjedan pročitati jedan članak te izraditi zadaće na predavanjima i vježbama.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Rijsbergen, C. J. van. Information retrieval. 1979. 2nd ed. [Dostupno na: http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html]
 2. Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve: "Benja", 2005. Poglavlja 9 i 10.

Dopunska literatura:

 1. Bates, M. J. Indexing and access for digital libraries and the Internet: human, database, and domain factors. // Journal of American Society for Information Science 49, 13(1998), 1185-1205.
 2. Resnikoff, H. L., Dolby, J. L. Access: a study of information storage and retrieval with emphasis on library information systems: final report. Washington, DC: U. S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education, Bureau of Research, 1972.
 3. Rowley, J., Farrow, J. Organizing knowledge: an introduction to managing access to information. Aldershot: Ashgate, 2000.
 4. Savolainen, Reijo. Everyday Life Information Seeking. // Encyclopedia of Library and Information Sciences. CRC Press, 2012., 1780-1789.
 5. Wilson, T.D. (2000). Human information behaviour. // Informing Science 3, 2(2000), 49-55. http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf
 6. Doležal, V. Predmetna obrada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: povratak načelima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 49, 2(2006), 33-49.
 7. Dousa, T. M. Everything old is new again: perspectivism and polyhierarchy in Julius O. Kaiser's Theory of systematic indexing. // Preprint for the 18th Annual ASIS&T SIG/CR Classification Research Workshop., 1-18.
 8. Purgarić-Kužić, B. Faceted application of subject terminology (FAST): nova stremljenja u predmetnom označivanju mrežne građe. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 52, 1/4 (2009), 63-74.
 9. Purgarić-Kužić, B. Vremenske predmetne odrednice u predmetnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 51, 1/4 (2008), 19-35.
 10. Rolla, P. J. User tags versus subject headings: can user-supplied data improve subject access to library collections? // Library Resources & Technical Services 53, 3(2009), 174-184.
 11. Šauperl, A. Subject cataloging process of Slovenian and American catalogers. // Journal of Documentation 61, 6(2005), 713-734.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim pismenima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata, rasprave kojima se studentima omogućuje da iznesu primjedbe i prijedloge. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: